refik.in.ua 1 2 ... 4 5


Східноєвропейський університет економіки і менеджменту


КАФЕДРА МАРКЕТЕНГУ


ЗВІТ ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ НА ХІМІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ “ДНІПРОАЗОТ”


Виконав: стедент групи________

____________________

____________________

(підпис)


Керівник від підприємства

_______________________

_______________________

(підпис)

“___”____________200__р.


Печатка

Прийняв викладач

____________________

Оцінка ____________________

____________________

(підпис)

“___”_________200__р.
Дніпродзержинськ

2006

Зміст
Вступ
3

1. Характеристика об’єкту дослідження

4

2. Характеристика структури управління ВАТ "ДніпроАЗОТ''

5

3. Характеристика місії та видів діяльності фірми

9

4. Характеристика ринків збуту на яких функціонує ВАТ "ДніпроАЗОТ''

13

5. Характеристика системи збуту ВАТ "ДніпроАЗОТ''

19

6. Аналіз цінової политики ВАТ "ДніпроАЗОТ''

21

7 Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ "ДніпроАЗОТ''


23

8. Аналіз техніко-економічних показників ВАТ "ДніпроАЗОТ''

25

Висновки

31
Перелік посилань
33

Вступ.


Метою проходження виробничої (переддипломної) практики є: підготовка до написання дипломного проекту, збір матеріалів до дипломного проекту й одержання практичних навичок.

Практичні навички відіграють визначальну роль у професійній діяльності будь-якого фахівця. Чим більший досвід накопичений людиною по практичному використанню своїх теоретичних знань, тим більше ефективна робота такого співробітника.

Підготовка до написання дипломного проекту передбачає вивчення теми майбутньої роботи, знайомство з усіма її тонкостями і нюансами. Необхідно скласти найбільш повне представлення про предмет роботи і добре орієнтуватися в даному питанні.

Збір матеріалів до дипломного проекту є однією зі складових підготовки до дипломного проектування. На цьому етапі ставиться задача скласти базу майбутньої роботи, що складається з вивчення літератури, власних спостережень, матеріалів і інформації використовуваних у роботі досліджуваного підприємства.


1. Характеристика об’єкту дослідження

Відкрите акціонерне товариство "ДніпроАЗОТ' (надалі - Товариство, ВАТ), засноване згідно з рішенням Фонду державного майна України від 21 грудня 1994 р. №6-ПП шляхом перетворення Дніпродзержинського виробничого об'єднання "Азот" у відкрите акціонерне товариство, відповідно до Законів України "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про господарські товариства" та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 635 "Про затвердження переліку підприємств, приватизацію майна яких, що перебуває в загальнодержавній власності, доцільно здійснити із залученням іноземних інвестицій"


ВАТ "ДніпроАЗОТ'' засноване на базі майна державного підприємства -Дніпродзержинського виробничого об'єднання "Азот" і є його правонаступни-ком. Статутний фонд Товариства, визначений згідно з актом оцінки вартості цілісного майнового комплексу Дніпродзержинського виробничого об'єднання "Азот", становить 1 583 750 гривень.

Зараз це одне із великих розвинених українських хімічних підприємств, яке орієнтовано на виробництво азотних мінеральних добрив (84,5 % продаж). Основу товарної номенклатури складає аміак, сечовина, сода каустична, хлор і азотна кислота.

Інша продукція, яка виробляється в ВАТ «ДніпроАзот» - сода каустична, хлор рідкий, соляна кислота, поліуретани - реалізується в основному на внутрішньому ринку, але виробничі потужності цих цехів використовуються не повністю через обмежений збут продукції із-за неплатоспроможності споживачів.

На теперішній час до складу ВАТ “ДніпроАЗОТ” входять; 10 основних цехів (цехи синтезу аміаку № 1 та 1-Б, № 1-В, цехи карбаміду № 1 та № 2, цехи - соди каустичної, рідинного хлору і соляної кислоти, № 27, розподілу повітря, товарів народного споживання); 13 допоміжних цехів і підрозділів

Промисловий споживацький попит на продукцію підприємства є сьогодні основним каталізатором розвитку та завантаження потужностей. Маркетингові дослідження доводять, що подальше збільшення обсягу виробництва та збуту можливе через: - диверсіфікацію товарної продукції підприємства та розширення і збільшення виробництва хімічної продукції соціального напрямку. Пріоритетність цього напрямку безпосередньо пов'язана із загальною стратегією Держави, спрямованою на зростання соціальної орієнтації економіки, зростання рівня та якості життя населення.

Збереження високих цін на енергоносії, перевози залізничним транспортом негативно впливають на конкурентоспроможність продукції підприємства в порівнянні з російськими товаровиробниками, а також стримують розвиток, так як одержаного прибутку недостатньо для корінної реконструкції.2. Характеристика структури управління ВАТ "ДніпроАЗОТ''

Структура керування ВАТ "ДніпроАЗОТ'' дуже складна, це зв'язано насамперед з великою номенклатурою продукції, що випускається. Така структура припускає велику чисельність апарата керування.

Вищим органом Товариства є загальні збори його акціонерів. До компетенції загальних зборів акціонерів відносяться наступні питання:


 • внесення змін і доповнень у статут Товариства чи утвердження нової редакції статуту;

 • ухвалення рішення про реорганізацію Товариства;

 • ухвалення рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії і утвердження проміжного й остаточного ліквідаційних балансів;

 • визначення кількісного складу Ради директорів, обрання його членів і дострокове припинення їхніх повноважень;

 • визначення граничного розміру оголошених акцій;

 • 6. ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості розміщених чи акцій шляхом розміщення Товариства додаткових акцій у межах кількості оголошених акцій і про внесення відповідних змін у статут Товариства;

 • ухвалення рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

 • обрання (призначення) директора і дострокове припинення його повноважень;

 • обрання членів ревізійної комісії (ревізора) Товариства і дострокове припинення їхніх повноважень;

 • твердження аудитора;

 • твердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунків прибутків і збитків Товариства і розподіл його прибутків і збитків;

 • ухвалення рішення про незастосування переважного права акціонера на придбання акцій Товариства чи цінних паперів, конвертованих в акції, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства»;

 • утвердження і внесення змін і доповнень у Положення про загальні збори акціонерів;

 • утворення лічильної комісії;


 • визначення форми повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів, у тому числі визначення органів печатки у випадку повідомлення у формі публікації,

 • ухвалення рішення про дроблення і консолідацію акцій Товариства;

 • ухвалення рішення про укладання угод, у здійсненні яких мається зацікавленість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

 • ухвалення рішення про здійснення угоди, зв'язаної з придбанням і відчуженням майна, у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

 • ухвалення рішення про участь у фінансово-промислових групах.

Наступним по важливості в структурі стоїть рада директорів. У совет директорів входять власники контрольного пакета акцій. У компетенцію Ради директорів Товариства входить рішення питань загального керівництва діяльністю Товариства, за винятком питань, віднесених статутом Товариства до виняткової компетенції загальних зборів акціонерів.

До виняткової компетенції Ради директорів Товариства відносяться наступні питання:

 • визначення пріоритетних напрямків діяльності Товариства;

 • скликання річного і позачергового загальних збори акціонерів Товариства;

 • твердження порядку денного загальних зборів акціонерів;

 • визначення дати складання списку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, і інші питання, зв'язані з підготовкою загальних зборів акціонерів, віднесені до компетенції Ради директорів Товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні Товариства", Положенням про Раду директорів і Положенням про загальні збори акціонерів;

 • ухвалення рішення про твердження підсумків розміщення додаткових акцій і внесення відповідних змін у статут Товариства;

 • прийняття рішень про розміщення Товариством облігацій і інших цінних паперів;
 • визначення ринкової вартості майна відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";


 • ухвалення рішення про придбання розміщених Товариством акцій а також облігацій і інших цінних паперів у випадках, статутом і Законом України «Про акціонерні товариства»;

 • визначення розміру оплати послуг аудитора, рекомендації з розміру виплачуваних членам ревізійної комісії Товариства винагород і компенсацій;

 • рекомендації з розміру дивіденду по акціях і порядку його виплати;

 • ухвалення рішення про утворення і використання резервних і інших фондів Товариства;

 • твердження внутрішніх документів Товариства, що визначають порядок діяльності його органів керування;

 • прийняття рішень про створення дочірніх суспільств, рішень про створення філій і відкриття представництв Товариства і твердження положень про їх.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноособовим виконавчим органом - директором.

Права й обов'язки директора визначаються Статутом і Положенням про директора, затверджуваним Радою директорів. Терміни і розмір оплати послуг директори визначаються Положенням про директора і контракт, що укладається їм із Товариством. Контракт із директором підписується головою Ради чи директорів обличчям, уповноваженим Радою директорів Товариства.

До компетенції директора відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю Товариства, за винятком питань, віднесених до виняткової компетенції загальних зборів акціонерів і Ради директорів Товариства.

Директор Товариства організує виконання рішень загальних зборів акціонерів і Ради директорів Товариства.

Директор без доручення діє від імені Товариства, у тому числі:

 • розпоряджається майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, установлених статутом і внутрішніми документами Товариства;

 • представляє інтереси Товариства як в Україні, так і за її межами;
 • головує на загальних зборах акціонерів;


 • затверджує штати, укладає трудові договори з працівниками Товариства,

 • застосовує до цих працівників міри заохочення і накладає на них стягнення;

 • представляє Товариства у відносинах із третіми особами без доручення;

 • має право видавати доручення, пред'являти позови, користатися всіма

 • правами від імені Товариства, наданими законодавством позивачу, відповідачу і третій особі, право подавати апеляційні і касаційні скарги, відкликання на них і т.д.;

 • заключає угоди від імені Товариства, самостійно в межах своєї чи компетенції після твердження їх органами керування.

Організаційно-управлінська структура, що існувала на Дніпродзержинського виробничого об'єднання "Азот" і була успадкована ВАТ "ДніпроАЗОТ'' була лінійно – функціональної за принципом своєї побудови і сильно централізованої. При такій структурі керування виробництвом кожен підрозділ виконує чітко визначені функції в загальному ланцюжку виробничого процесу. По суті, це - конвеєр, і кожен підрозділ чіткий знає свою роль у функціонуванні цього конвеєра: конструктори розробляють, технологи впроваджують, відділ збуту продає і т.д. Подібна структура є оптимальною для:

 • компаній малого і середнього розміру;

 • для підприємств з обмеженою номенклатурою продукції.

Ця структура добре працює при стабільній економічній ситуації і призначена для виконання однотипних повторюваних операцій. Дніпродзержинське виробниче об'єднання "Азот" благополучно працювало за такою схемою при стабільному ринку, відповідно до затверджуваним рознарядками.

Функціональна адміністративно-командна структура керування, довгі роки властива ВАТ "ДніпроАЗОТ'', в умовах системної кризи в економіці і зовнішнім середовищі, що змінилося, перестала відповідати тим економічним реаліям, у яких виявилося підприємство. Вона не забезпечувала виконання задач, що стоять перед ним, а саме:


 • вихід на нові ринки;

 • створення в структурі підприємства декількох центрів прибутку;

 • створення умов для розвитку активності і відповідальності керівників окремих виробничих підрозділів за конкретні результати своєї роботи.

Функціональна структура несла в собі недоліки, що раніше не були визначальними, але в економічних умовах, що змінилися, стали серйозними і потребуючими негайного усунення. Основними з них можна назвати:

 • розвиток скоріше "вузьких" фахівців - технарів, ніж керуючих (менеджерів); для ВАТ "ДніпроАЗОТ'' це привело до того, що практично на всіх керівних посадах працювали висококласні і досвідчені технічні фахівці, однак не усі з них добре освоїли нову для себе спеціальність - менеджер (професійний керівник);

 • відповідальність за фінансові результати підприємства в цілому несе винятково керівник підприємства, а критерієм оцінки діяльності керівників більшості структурних підрозділів є фізичний обсяг зробленої продукції, для невиробничих - рішення інженерно-технічних задач і т.п. При цьому вони прагнуть дистанціюватися від відповідальності за

 • фінансово-економічні результати діяльності підрозділу, і, крім того, традиційна система внутріфірмового обліку просто не дозволяє ці результати об'єктивно оцінювати;

 • структура "пручається" розширенню профільності виробництва і диверсифікованості діяльності;

 • керівники спеціалізованих підрозділів орієнтовані на рутинну поточну роботу;

 • більшість структурних підрозділів ВАТ "ДніпроАЗОТ'' по типу своєї діяльності (зовнішньої активності) не орієнтовано на реальний ринок і не враховує його потреб.

Стара структура керування ВАТ "ДніпроАЗОТ'', що проіснувала довгі роки, була найбільш типової для багатьох середніх і великих хімічних підприємств України і СНД. Вона цілком відповідала тим задачам, що стояли перед підприємством в умовах планової централізованої економіки, і цілком адекватно функціонувала. Зміна зовнішнього середовища зажадалася відповідного коректування структури. Керівництво підприємства (ще до появи зовнішніх консультантів) усвідомило той факт, що структуру керування акціонерним товариством необхідно перетворювати в дивізіональну, при якій практично кожен структурний підрозділ наділяється тим чи іншим ступенем самостійності, орієнтується на потреби визначеного ринку і стає бізнес - одиницею в складі компанії.


На сьогоднішній день були пророблені величезні робота з удосконалювання структури керування, але при цьому недоліки все-таки мають місце. Стара система керування залишила свій слід, велика частина керівників залишилася на своїх місцях, структура керування помінялася, вимагає це і зміна відносини керівників до своєї роботи.


3. Характеристика місії та видів діяльності фірми

Мета та задачі підприємства на сучасному етапі розвитку визначаються Законом України про бюджет, планом соціального розвитку міста Дніпродзержинська, задачами Міністерства хімічної промисловості та Статутом підприємства.

Місією діяльності підприємства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницько-комерційної та інших видів діяльності у різноманітних галузях народного господарства і забезпечення на цій основі соціально-економічних потреб суспільства та зростання добробуту Товариства та його акціонерів.

Загальна задача підприємства є повне задоволення потреб народного господарства, поліпшення умов праці, постійне підвищення якості та обсягів виробництва.

ВАТ "ДніпроАЗОТ'' згідно із Статутом має право займатися наступними видами діяльністі:


 • виробництво і збут різноманітної хімічної продукції (мінеральних добрив., кислот, луги, продуктів хлорорганічного синтезу, поліуретанів, пластичних мас, хімічної продукції для різних галузей промисловості) та її комплексне використання шляхом переробки у споживчі товари, включаючи товари народного споживання або комплектуючі вироби до них.

 • зовнішньо-єкономічна діяльність відповідно до вимог чинного законо-давства;

 • виконання ремонтних, ремонтно-будівельних та будівельних робіт по реконструкції та створенню промислових об'єктів, житлово-господарських об'єктів, інженерної інфраструктури підприємства та міста;

 • виробництво і збут запасних частин та обладнання;
 • організація природоохоронної діяльності, будівництво та експлуатація природоохоронних засобів, здійснення всіх необхідних заходів по захисту повітряного середовища, водоймищ, грунту від забруднення господарськими викидами;


 • виробництво і збут мінеральних добрив, засобів захисту рослин, виробництво сільськогосподарської продукції (рослинництво, птахівництво, тваринництво різних напрямків, бджільництво, садівництво, рибництво, квітництво) та її комплексна переробка і збут;

 • виробництво і збут лікарських препаратів або сировини для їх виготовлення;

 • виробництво і збут товарів нородного вжитку;

 • проведення науково-дослідних, інженерно-пошукових, технологічно-налагоджувальних робіт, виконання проектно-конструкторських робіт повного циклу, винахідницька діяльність;

 • розробка продукції інтелектуального напрямку, "ноу-хау", патентів, винаходів, їх впровадження та реалізація;

 • впровадження у виробництво нових високоефективних технологій та ін.

ВАТ "ДніпроАЗОТ'' з огляду на зростання соціальної орієнтації економіки, спрямованої на покращенгня рівня та якості життя населення розширяє і збільшує виробництво хімічної продукції соціального напрямку.

Цех товарів народного споживання освоїв виробництво пінополіуретанів і вже декілька років працює на ринку пінополіуретанів України. За цей час підрозділ виробництва пінополіуретанів ВАТ "ДніпроАЗОТ'' завоював деяку частину ринку, а точніше 23,3%, має свій сформований образ і репутацію на даному ринку.

Систему цілей зазначеного підрозділу можна визначити в такий спосіб:

 1. Виробництво і впровадження на ринку високоякісної продукції;

 2. Збільшення частки ринку і заняття на ньому позиції лідера;

 3. Доведення якості товару і якість обслуговування споживачів до європейських стандартів.

Розглянемо, що із себе представляє її основна продукція.

Пінополіуретан еластичний (ППУ, поролон) являє собою спінену пофарбовану еластичну пластмасу з перевагою відкрито пористої структури, одержуваний на основі простого поліефіру окисів етілену і пропілену, стабілізованого системою антиоксидантів.


З усіх практичних застосувань поліуретану перше місце займає поролон.

У 2003 році в усьому світі було зроблено 1,9 млн. т. м'яких блокових поролонів, що відповідає 38% світового виробництва всіх поліуретанів.

М'які блокові поролони являють собою ідеальний матеріал для виготовлення м'яких меблів. Мала вага, висока повітропроникність, гарний тепло - вологообмін, а також фізіологічна нешкідливість – от ті властивості м'яких поролонів, що роблять його незамінним для виготовлення матраців.

Вимоги підвищеної безпеки і поліпшеного комфорту є основним для пінополіуретанів, застосовуваних у сфері транспорту. В основному поролони, насамперед на основі простих поліефірів, застосовуються для виготовлення сидінь автомобілів, літаків і залізничних вагонів. Набивання з м'якого пінополіуретану забезпечує пасажиру достатню амортизацію поштовхів і ударів, що діють на транспортний засіб. Вибір якості поролонів частини еластичності і зносостійкості залежить від конструкції елементів сидіння – плоских пружин, каркаса з пружин безупинного чи плетива гумових поясів. Для сидінь літаків особливо важливим фактором є те, що поролон – це легкий матеріал. Сучасна технологія різання і зборки уможливлює додання сидінням цікавих форм. У той же час, усі переваги сполучуваності з матеріалами, що мають усілякі властивості, зберігаються в повному обсязі.

Елементи підвищеної твердості, у тому числі флокульовані елементи, використовуються, наприклад, для підголівників чи обробки крайок сидінь. Протисонячні козирки, у свою чергу, представлені штампованими вкладишами з напівтвердого пінополіуретану на основі складних поліефірів, що має особливі амортизаційні властивості. Обробка пасажирського салону пінополіуретаном сприяє додатковому звукопоглинанню. Вирізані з блокових поролонів плівки, різної товщини застосовуються як конструкційні елементи для декоративної обробки поверхонь сидінь і спинок, боковин дверей і даху. Різні методи обробки і переробки пінополіуретану, такі як тиснення, просочення й ущільнення, привели до істотного розширення можливостей застосування цього матеріалу для шумопоглинання й амортизації поштовхів і ударів. Дрібні штамповані деталі з пінополіуретану, що мають найрізноманітніші властивості, знаходять саме широке застосування в якості ущільнювальних і фільтрувальних елементів.


Крім цього, м'які пінополіуретани застосовуються в текстильній промисловості. З'єднання м'яких пінополіуретанів з різними тканинами раціонально виконується способом оплавлення поверхні матеріалу. Характеристики плавлення пінополіуретанів на основі складних поліефірів дозволяють їх безпроблемне використання в цьому процесі Гарне тепловбирання і висока повітропроникність композицій з пінополіуретанів і текстильних матеріалів, відсутність дратівного дії на шкіру і виняткову легкість роблять їх незамінними для швейної промисловості. При цьому, головним чином, застосовуються пінополіуретани на основі складних поліефірів, що мають підвищену стійкість до розчинників, застосовуваним при хімічному чищенні, і високу вологостійкість. Крім того, гарна стійкість цієї групи пінополіуретанів до впливу світла і кисню визначає їхню високу придатність для застосування як матеріал для виготовлення плічок верхнього одягу. Комбінації з пінополіуретанів і текстильних матеріалів, крім того, застосовуються в якості набивного матеріалу при виготовленні пальто, курток, спальних мішків і ін. У шкіряній промисловості пінополіуретан є незамінним набивним матеріалом для виготовлення сумок із тканини, синтетичних чи матеріалів шкіри. Взуття для лижного спорту, спортивне взуття, дамські чоботи, взуття для яхтсменів – м'які пінополіуретани скрізь знаходять застосування як матеріал для додаткових вкладних устілок, п'яткових і підошовних підкладок, а також набивання халяв.

М'які пінополіуретани є також відмінним пакувальним матеріалом. Такі матеріали виконують цілий ряд задач. Насамперед, вони повинні при непередбачених поштовхах і ударах забезпечити достатню механічну амортизацію, щоб охоронити чуттєвий товар від ушкоджень. М'які блокові поролони застосовуються переважно для упакування легких високочутливих вантажів. Їхня форма повинна при цьому відповідати формі вантажу, що транспортується. Хімічна стійкість і низька вага є додатковими перевагами в даному випадку застосування. Флокульований м'який пінополіуретан розсипом чи у вигляді композитного матеріалу є визнаним пакувальним засобом, насамперед, для упакування важких вантажів.


Застосування м'яких пінополіуретанів у побуті обмежено, в основному, губками. Такі губки представлені на ринку в різних формах і розцвіченнях. У залежності від призначення пропонуються губки різної твердості – від м'яких до твердих. Вони застосовуються для відходу за тілом, масажу, миття вікон, чищення посуду і раковин. Вони часто використовуються в комбінації з іншими матеріалами.

Крім того, м'які пінополіуретани використовуються в цілому ряді інших випадків. Так, наприклад, для внутрішньої акустики приміщень вони, завдяки гарним звуковбирним властивостям, при відповідному підборі якості пінополіуретану, товщини і форми обробки поверхні знаходять саме широке застосування у великому діапазоні звукових частот. М'які пінополіуретани придатні також для безпосереднього екранування джерел шуму. Особливою перевагою, у даному випадку є гарна можливість відповідності форми пінополіуретанового елемента формі екрануємого предмета, а також гарна стійкість до впливу олій і бензину.

У найближчі 10-20 років не передбачається виникнення нових товарів-замінників, що змогли б уплинути на ринок.

Організація виробництва пінополіуретанів – це досить складна справа, необхідний значний досвід у даному виробництві, основою якого завжди є гарний технолог, а таких в Україні можна перерахувати по пальцях. Тому небезпеки з боку виникнення нових конкурентів практично не виникає, тим більше для запуску такого виробництва потрібно якийсь час (3-9 місяців тільки для налагоджувальних робіт).


4. Характеристика ринків збуту на яких функціонує ВАТ “ДніпроАзот”

На Україні конкурентами щодо основної продукції ВАТ “ДніпроАзот” є АТ “Стірол” (Горлівка), “Азот” (Черкаси), ДВП “Азот” (Северодонецьк), ОПЗ (Одеса), Концерн “Оріана”, ГП “Хімпром” (Першотравенськ).

Конкурентні переваги ВАТ “Дніпро Азот”:


 1. якість експортуємої продукції – аміак та карбамід – відповідає світовому рівню.

 2. Географічне положення у порівнянні з іншими аналогічними підприємствами в Україні найбільш вигідне. Підприємство розташоване в центрі України, що дозволяє без великих транспортних витрат поставляти мінеральні добрива в основні сільськогосподарські області України.


Стосовно технічного та технологічного рівня виробництва, підприємство по багатьом видам продукції знаходиться на конкурентноспроможному рівні порівняно з вітчизняними виробниками, але порівняно з західними конкурентами відмічається явне програвання. В основному ВАТ “ДніпроАзот” програє за рахунок використання застарілих технологій та обладнання, найбільш яскраво це відображається у питаннях енерговитрат при виробництві продукції.


Щодо риноку пінополіуретанів, то його можна оцінити приблизно 3600 тонн у рік. Ринок сезонний, пік продажів приходиться на період із серпня по січень, і з березня по червень.

Основна проблема ринку – якість поролону. Левину частку продукції споживають мебельники, а велика частина поролону пропонованого імпортерами, на думку фахівців, не відповідає сучасному рівню меблевого виробництва. Стандартні марки поролону щільністю 22-25 кг/куб.м. звичайно призначаються для використання як пакувальний матеріал, але не для виготовлення меблів.

Для всіх сегментів ринку конкурентна ситуація складається приблизно однаково, на ринку діють ті самі виробники, що займають велику чи меншу частку в різних сегментах.

Продукція перспективна, перебуває в стадії «росту».следующая страница >>