refik.in.ua 1Затверджено

Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390

___________________________________________

(назва підприємства)


Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ
Журнал-ордер № 5 Г с.-г.


по кредиту рахунків: 90 «Собівартість реалізації», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток», 99 «Надзвичайні витрати»

за _________________ 20__ р.


І. З кредиту рахунків 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99

№ рядку
Дебет рахунків

З кредиту рахунків

Разом

№90

№94

№95

№96

№97

№98

№99
79 «Фінансові результати»
Разом
Відмітка

II. Зведені аналітичні дані про витрати


N
пор.


Стаття доходів

Рахунок

Сума

за поточний місяць


за період з початку звітного року

1

2

3

4

5

1

Всього собівартість реалізації

90


в тому числі:

9011.1

собівартість реалізації готової продукції

9021.2

собівартість реалізованих товарів

9031.3

собівартість реалізованих робіт і послуг

9041.4

страхові виплати


2


Всього інших витрат операційної діяльності

94


в тому числі:


2.1

витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

9402.2

витрати на дослідження і розробки

9412.3

собівартість реалізованої іноземної валюти

9422.4

собівартість реалізованих виробничих запасів

943

2.5

сумнівні та безнадійні борги

944

2.6

втрати від операційної курсової різниці


945

2.7

втрати від знецінення запасів

946

2.8

нестачі і втрати від псування цінностей

9472.9

визнані штрафи, пені, неустойки

9482.10

інші витрати операційної діяльності

949

3

Всього фінансових витрат

95
в тому числі:
3.1

відсотки за кредит

951

3.2

інші фінансові витрати

952


4

Всього втрат від участі в капіталі

96
в тому числі:


4.1

втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

961

4.2

втрати від спільної діяльності

962

4.3

втрати від інвестицій в дочірні підприємства

963

5

Всього інших витрат

97
в тому числі:
5.1

собівартість реалізованих фінансових інвестицій


971

5.2

втрати від зменшення корисності активів

972

5.3

втрати від неопераційних курсових різниць

974

5.4

уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

9755.5

списання необоротних активів

9765.6

інші витрати звичайної діяльності

9776

Всього витрат на прибуток

98
в тому числі:6.1

податок на прибуток від звичайної діяльності

9816.2

податок на прибуток від надзвичайної діяльності

9827

Всього надзвичайних витрат

99


в тому числі:


71

втрати від стихійного лиха

9917.2

втрати від техногенних катастроф і аварій

992

7.3


інші надзвичайні витрати

993
Журнал-ордер закінчено “___”__________ 20__р.

У Головній книзі суми оборотів відображені “___”__________ 200_р.


Виконавець


Головний бухгалтер