refik.in.ua 1

Додаток №3


Форма інформованої згоди


ДО УВАГИ ПАЦІЄНТА!

Уважно прочитайте і вивчіть документ.

Керуйтесь основними його положеннями в своїх інтересах.

З’ясуйте з медичними працівниками незрозумілі для Вас питання.

Ви можете внести в текст зміни і поправки на свій розсуд.


З А Я В А

____________________________________________________________________

(кому: назва медичного закладу і його адреса)

про згоду на комплекс медичних обстежень та виконання рекомендацій лікаря під час моєї вагітності (далі Згода).


 1. Будь-ласка, напишіть нижче Ваші П.І.Б.

Я,__________________________________________________________________

 1. Будь-ласка, підпишіться ____________________________

 2. Напишіть нижче поштову адресу Вашого фактичного місця проживання і Ваші контактні телефони __________________________________

____________________________________________________________________

У відповідь на отриману інформацію від свого лікуючого лікаря про перебіг моєї вагітності, про важливість виконання мною всіх рекомендацій медичних працівників про відповідальність за здоров’я моєї майбутньої дитини, а також запропонованих лікарем шляхів вирішення моїх медичних проблем, заповненням цієї форми, завіреної моїм підписом, даю офіційну згоду:

- систематично відвідувати лікаря у призначений мені день і годину (в разі неможливості візиту до лікаря зобов’язуюсь повідомити його у телефонному режимі чи в іншій формі);

- вчасно проходити всі запропоновані мені методи обстеження (лабораторні, фізікальні, УЗД);

- при необхідності бути оглянутою іншими фахівцями (при наявності показів);

- при необхідності пройти медико-генетичне консультування та провести обстеження на спадкову патологію та вади розвитку плода (лабораторні, фізікальні, інвазивні);


- при необхідності бути скерованою на вищий рівень надання медичної допомоги;

- при необхідності пройти курс лікування амбулаторно чи в стаціонарних умовах.

Я підтверджую, що для прийняття рішення про Згоду, я достатньо інформована в доступній для мене формі:

- про мету, метод і терміни запропонованих мені обстежень і втручань;

- про прогнозовану для мене перевагу медичних втручань;

- про ризик можливих ускладнень медичних втручань, а також можливих негативних наслідків лікування;

- про професійну кваліфікацію медичного персоналу.

Я підтверджую, що для прийняття рішень про Згоду я достатньо інформована і про інші альтернативні способи вирішення моїх медичних проблем, а також про лікувальні заклади, де вони виконуються (державні і приватні заклади).

Я підтверджую, що для прийняття остаточного рішення про згоду, я мала достатньо можливостей для незалежного пошуку та отримання необхідної інформації, а також її аналізу та порівняння.

Я підтверджую, що можлива шкода від медичних втручань для мене менш значуща, ніж обставини, які спонукали мене погодитися на них, і тому я ДОБРОВІЛЬНО І СВІДОМО даю свою згоду на застосування по відношенню до мене запропонованого комплексу медичних втручань, а також інших медичних втручань, які будуть доповнювати і забезпечувати адекватний лікувальний процес.

Тим не менше, нижче я вказую медичні втручання, від яких я відмовляюся за будь-яких обставин, крім випадків безпосередньої загрози для мого життя та життя моєї дитини або повторного узгодження зі мною:___________________________________________________________________________________________________________________________________

Я знаю, що не існує абсолютно безпечних медичних втручань і будь-який медичний вплив на людину викликає відповідні реакції його організму, які іноді можуть бути атиповими не передбачуваними. І я розумію, що медичні фахівці проведуть всі можливі заходи для попередження загрози моєму життю і спричинення шкоди моєму здоров'ю і здоров’ю моєї дитини.


Я не заперечую, щоб у моїх інтересах були задіяні інші компетентні медичні установи.

Я знаю, що суворе дотримання призначень і рекомендацій лікарів є необхідною умовою для успішного результату, тому я беру на себе зобов'язання неухильно виконувати всі вимоги до мене, як до пацієнта. І я визнаю, що несу відповідальність за результати медичних втручань, у разі відхилень з мого боку від приписів лікарів.

Я підтверджую, що обізнана про те, що можу відмовитися від даної Згоди на свій розсуд, до початку медичних втручань шляхом написання відповідної заяви і обов'язкового своєчасного повідомлення про це лікуючого лікаря або відповідального представника_________________________________

____________________________________________________________________

(назва медичної установи)


На випадок моєї медичної недієздатності, тут, я вказую людину, якій я довіряю представляти мої інтереси і приймати від мого імені рішення виключно з медичних питань, що виходять від лікарів і потребують моєї згоди:_______________________________________________________________

(П.І.Б.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

фактичне місце проживання та контактна інформація (робочі, домашні, мобільні телефони)

Я підтверджую, що мала необмежену можливість вносити зміни в текст цього документа на свій розсуд.

Пацієнт _________(__________________________________________________)

підпис вкажіть Ваші П.І.Б.

____________________________________________________________________

(Вкажіть прописом дату Вашого підпису)


Цей документ підписаний у присутності свідків:

____________________________________________________________________


підпис свідка П.І.Б. Контактна інформація

____________________________________________________________________

підпис свідка П.І.Б. Контактна інформація


Додаток 4


ВИПИСКА З АМБУЛАТОРНОЇ КАРТИ


Видається дільничним терапевтом, лікарем загальної практики (сімейним лікарем) вагітній жінці в жіночу консультацію для прогнозу перебігу вагітності та вибору тактики ведення вагітності та пологів


П.І.Б. _____________________________________________Дата народження


 1. Основний діагноз

___________________________________________________________________

(докладний, із зазначенням активності, стадії, ускладнень, проведеного хірургічного лікування тощо)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


2.Супутні захворювання

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


3. Перенесені в минулому хвороби ____________________________________________________________________

(інфекційні, соматичні із зазначенням років захворювання)


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


 1. Перенесені хірургічні втручання ____________________________________________________________________

(діагноз, назва операції, рік)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 1. Ускладнення наркозу ____________________________________________________________________

(які саме, від якого наркозу) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


 1. Перенесені алергічні реакції ____________________________________________________________________

(на який алерген, у якій формі, коли, однократно чи кілька разів) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 1. Спадковість:

Цукровий діабет ____________________________________________________________________


(який тип, в кого з родичів)

Артеріальна гіпертензія ____________________________________________________________________

(який тип, в кого з родичів)


Спадкові хвороби ____________________________________________________________________

(який тип, в кого з родичів)


____________________________________________________________________


Вроджені вади ____________________________________________________________________

(який тип, в кого з родичів)


____________________________________________________________________


Інше ____________________________________________________________________

(який тип, в кого з родичів)


____________________________________________________________________


 1. Туберкульоз в родині _________________________________________________________

(яка форма, в кого з родичів)

8.1 Результат флюорографічного/рентгенологічного дослідження, дата_____________________________


 1. Шкідливі умови праці ____________________________________________________________________

(які саме)

____________________________________________________________________

10. Постійне лікування ____________________________________________________________________

(що приймає постійно, який контроль лікування)

________________________________________________________________________________________________________________________________________


11. Інформація про проведену вакцинацію
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12. Інша важлива медична інформація


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Лікар (дільничний терапевт, лікар

загальної практики-сімейної медицини)


«___» _____________ 20___ р.

(дата заповнення)

__________________________________

(підпис, П.І. П/Б. та особиста печатка)


Додаток 7


Пренатальний консіліум


Дата___________________


ЛПЗ_________________________________________________________________


П.І.П.вагітної_________________________________________________________


Дата народження______________________________________________________


Адреса______________________________________________________________


Термін віагітності________________тижн.


Склад комісії:акушер-гінеколог________________________________________

Генетик________________________________________________

Профільні фахівці(відповіднодо виявленої патології)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пренатально встановлений діагноз__________________________________________________________________________________________________________________________________


Код МКХ-10____________________________________


Переривання вагітності за медичними показаннями рекомендовано\ ні


Відмова вагітної від переривання (причина)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поінформована відмова_______________________________П.І.П.


(підпис вагітної)


Рекомендації_____________________________________________________________________________________________________________________________

Місце проведення пологів, рекомендоване на консіліумі:_________________________________________________________

(підписи)

Додаток 8


ПРОТОКОЛ

ультразвукового обстеження вагітних


I УЗ-обстеження (11тиж.+1 день – 13 тиж.+6 днів)


Дата "____" ____________ 200_ р. Інд. карта N


ПІБ_________________________________________________________________________

Дата народження____________Дата обстеження_________________1-й день о/м_____


Методика сканування: трансабдомінальна / трансвагінальна

Розміри матки: довжина _______ ширина ______ передньо-задній _______

Контури матки рівні, чіткі (нерівні, бугристі).

Має серединне положення (зміщена праворуч, ліворуч).

Структура міометрію не змінена (змінена). Тонус міометрію не підвищений (підвищений по передній, задній стінці, локальний гіпертонус_________________).

Патологічні ехо-включення ________________________________________

Об’ємні утворення:________________________________ Перетинка у матці ______________

У порожнині матки візуалізується одне (два, три) плідне яйце правильної форми (_______).

Діаметр плідного яйця ____________мм Кількість ембріонів: _______________

Ділянки відшарування плідного яйця не визначаються (визначаються у області __________).


БІОМЕТРІЯ ПЛОДУ

Куприко-тім'яний розмір (КТР) ____________мм

Біпарієтальний розмір (БПР) _____________мм

Кістки черепу візуалізуються (не візуалізуються)

Окружність живота ________________мм

Середній діаметр живота _____________мм

Довжина стегна _____________мм


Інші:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Комірцевий простір ________мм

Наявність носової кістки ____________мм (візуалізуються, не візуалізуються)

Інші ехо-маркери хромосомних синдромів (лицевий кут, трикуспідальна регургітація, кровоплин у венозній протоці)____________________________________________________

Серце ______________ Серцебиття (є / ні) ЧСС ___________________ уд./хв.

Передня черевна стінка _________________(цілісність, наявність кили)

Рухова активність плода (нормальна, знижена, відсутня) _______________________

Локалізація хоріону: _____________, товщина______мм, структура____________________

Шийка матки:_____мм; цервікальний канал _____мм, діаметр внутрішнього вічка: _____мм

Стан придатків матки _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Особливості _________________________________________________________________

Висновок УЗД: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Підпис лікаря ____________ П.І.Б.

Додаток 13


Скринінг на гестаційний діабет

Гестаційний діабет (діабет вагітних) – порушення толерантності до глюкози будь-якого ступеня, що виникло або вперше виявлене під час вагітності.

Обстеження на гестаційний діабет підлягають усі вагітні жінки.

Вагітним, у яких немає чинників ризику гестаційного діабету, проводять 2-годинний пероральний тест толерантності до глюкози (ПТТГ) у терміні 24-28 тижнів.

Вагітним, які мають один чи більше чинників ризику гестаційного діабету, ПТТГ проводять відразу після першого звернення з приводу вагітності. У разі негативного результату ПТТГ повторюють у терміні 24-28 тижнів.


Чинники ризику гестаційного діабету:


 • цукровий діабет у родичів першого ступеня,

 • ожиріння,

 • гестаційний діабет під час попередньої (їх) вагітності (ей),

 • макросомія попередньої дитини (маса новонародженого понад 4000 г),

 • мертвонародження в анамнезі.

ПТТГ проводять у ранковий час після 8-годинного утримання від їжі за умови відсутності гострих захворювань, травм чи оперативних втручань. Глікемію визначають у плазмі венозної крові лабораторним методом (не за допомогою експрес-аналізатора!).

Після забору крові натще вагітній дають випити упродовж 3-5 хвилин 75 г глюкози, яку розчинено у 300 мл води (можна додати сік свіжого лимона). Повторний забір крові здійснюють через 2 години. Упродовж цього часу вагітна має перебувати у стані спокою, їй дозволяють пити негазовану воду, не дозволяють їсти і палити.

Нормативи глікемії при проведенні ПТТГ такі (ВООЗ, 1999): натще ≤5,5 ммоль/л (100 мг/дл), через 2 години після навантаження <7,8 ммоль/л (140 мг/дл). Тест вважається позитивним, якщо глікемія натще та/або після навантаження перевищує нормативні показники (відповідно >5,5 ммоль/л і ≥7,8 ммоль/л). У разі позитивного результату ПТТГ слід повторити наступної доби. При підтвердженні позитивного результату діагноз гестаційного діабету вважається встановленим, і вагітну в подальшому спостерігають спільно акушер-гінеколог і ендокринолог згідно з клінічним протоколом «Ведення вагітності у хворих на гестаційний діабет» (наказ МОЗ України від 15.12.2003 р. №582).

Додаток 14
Міністерство охорони здоров’я України

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 08410

Затверджена наказом МОЗ України

27грудня 1999р. №302

Найменування закладу

Лікарський висновок


про переведення вагітної на іншу роботу

Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи і посада
Вагітність тижнів

Підстава для переводуРекомендована робота
Прізвище, ім’я, по батькові лікаря

Підпис

Дата видачі: “ ______ “_______________ ________ р.


Перевод здійснений

Посада керівникаПідпис

Дата “ _____ “ ________________ ________ р.
Узгоджено

Голова профкому

Підпис _______________________________

Додаток 15


Щоденник самопочуття вагітної

Домашні записи вагітної

Домашні записи вагітної – це прості та ефективні засоби зниження материнської, перинатальної та неонатальної захворюваності та смертності, які широко та успішно використовуються у багатьох країнах світу понад 30 років.

Домашні записи допомагають вагітним жінкам самостійно реєструвати свій стан, якомога раніше визначати свої проблеми та вчасно звернутися за допомогою, одночасно з цим підвищується і ефективність використання закладів антенатального догляду.


Мета ведення щоденнику

 • Раннє виявлення проблем
 • Заохочення своєчасного звернення у медичні заклади у випадку виникнення ускладнень.
 • Покращити спостереження за жінками під час вагітності.
 • Підвищити участь жінки, її сім’ї та спільноти у догляді за своїм здоров’ям.

Яку інформацію містить?


 • ПІП, адреса, сімейний стан, найближчі родичі, місце роботи або навчання

 • Стан здоров’я у теперішній час
 • Відомості про дану вагітність (дата останнього менструального циклу, обстеження


 • Місце для запису самою жінкою про перебіг вагітності

 • Тривожні ознаки

 • Загальні замітки та інші записи.Додаток 16


Можливі загрози під час вагітноcті, при яких вагітна жінка має негайно звернутися за допомогою (надаються кожній вагітній)


Кровотеча з піхви

Зміна характеру рухів плода

Сильний головний біль

Затьмарений зір

Лихоманка та озноб

Біль при сечовиділенні

Постійні скорочення матки

Раптові набряки, особливо обличчя та рук

Нудота, блювання, пронос

Підтікання або відходження навколоплідних вод


Додаток 19


ПРЕКОНЦЕПЦІЙНА ПІДГОТОВКА ВАГІТНОЇ

ДО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

1. Харчування

 • Повноцінне харчування під час вагітності. Калорійність раціону має складати близько 2400 ккал/добу. В раціон необхідно включати близько 60-80 г білка, продуктів харчування, в яких велика кількість клітковини, молоко та молочнокислі продукти.

 • Обмежити вживання жирів та вуглеводів.

 • Рекомендується щоденно вживати овочі, фрукти, фруктові соки.

 • При ожирінні рекомендується білково-рослинна дієта, проведення розвантажувальних днів.

2. Відпочинок та фізичне навантаження

 • Не допускати фізичного навантаження, яке пов’язане із підніманням важких предметів, тривалого знаходження у вертикальному положені. Уникати перевтоми, нічної праці, тривалого перегляду телевізійних передач. Забезпечувати повноцінний сон у нічний час при відсутності світла (особливо близько 2-ої години ночі) для створення умов синтезу мелатоніну..
 • За умови відсутності акушерських ускладнень рекомендуються фізичні вправи середньої сили з рівномірним навантаженням різних груп м’язів, спеціальні курси аеробіки.


 1. Максимально уникати контакту з шкідливими впливами (хімічними, фізичними) як на роботі, так і в побуті.

  • Відмова від паління та «пасивного» куріння, вживання алкоголю.

3. Вітамінні та інші біологічно активні комплекси

 • Фолієва кислота

Дефіцит фолієвої кислоти здебільшого розвивається під час вагітності. Добова потреба фолієвої кислоти 400 мкг, яка збільшується вдвічі під час вагітності та в період лактації. Фолієва кислота надходить в організм з продуктами харчування. Найбільша кількість її міститься у фруктах, овочах, шпинаті, спаржі, салаті брокколі, динях, бананах.

При дефіциті фолієвої кислоти розвивається фолієводефіцитна анемія та вади розвитку центральної нервової системи плода.

Рекомендується щоденний прийом 400 мкг фолієвої кислоти до настання вагітності та в ранні строки (до 12 тижнів) для профілактики вад розвитку центральної нервової системи плода.

 • Полівітаміни та мінерали (поєднання вітаміну А, рибофлавіну, цинку, магнію, кальцію, йоду) – перед заплідненням та в ранні строки вагітності попереджує виникнення вад розвитку у плода та поліпшує стан матері.

4. Оздоровлення жінки:

  • Лікування вогнищ хронічної інфекції та запобігання гострих інфекційних захворювань

  • Лікування хронічних захворювань до компенсованого стану.

5. Контроль овуляції та синхронізація процесів овуляції та запліднення

Додаток 20


Рекомендації щодо поведінки під час вагітності


Захід

Обгрунтування застосування

І. Здоровий спосіб життя

Народження здорової дитини


  1. Повна відмова від тютюнопаління під час вагітності та грудного вигодовування

  2. Відмова від тютюнопаління у дитячій кімнаті

Негативний вплив нікотину та моноокису вуглероду:

 • Незадовільне харчування у жінок, які палять

 • Підвищена потреба у вітамінах С, Е, залізі

 • Підвищення частоти переривання вагітності: самовільних викиднів та передчасних пологів

 • Зниження маси тіла плода (на 127-274 г)

 • Відмова від тютюнопаління у 1 триместрі знижує ризик розвитку синдрому затримки росту плода

 • Зростання частоти мертвонароджень

 • Передлежання плаценти

 • Зменшення продукції материнського молока

 • Зниження темпів росту дитини

 • Ризик виникнення синдрому раптової малюкової смертності

 1. Абсолютна відмова від вживання алкоголю (особливо перед зачаттям та 1 триместрі вагітності)

2.1. Вживання алкоголю у дозі 0,5г/кг в день має негативний вплив на розвиток дитини

Алкоголь проникає у кров плода та виділяється з грудним молоком.

Негативна дія алкоголю проявляється:

 • Зростанням частоти переривання вагітності - самовільних викиднів та передчасних пологів

 • Відшаруванням плаценти

 • Мертвонародженням

 • Розвитком алкогольного синдрому плода, який має наступні ознаки:

 • затримка росту плода та новонародженого

 • мікроцефалія

 • дефекти розвитку очей

 • вади розвитку обличя

 • патологія суглобів

 • затримка розумового розвитку дитини

3. Відмова від вживання наркотичних речовин під час вагітності


Негативна дія наркотичних речовин проявляється:

 • Зростанням частоти переривання вагітності - самовільних викиднів та передчасних пологів

 • Відшаруванням плаценти

 • Мертвонародженням

 • Розвиток абстинентного синдрому плода

 • Підвищеним ризиком інфікування ВІЛ-інфекцією, гепатитом С.

4. Зловживання кофеїном, який міститься у каві, чаї, напитках типу кока-коли

Проникає через плаценту та виділяється з грудним молоком

Надмірне вживання кофеїну під час вагітності проявляється:

 • Зростанням частоти переривання вагітності - самовільних викиднів та передчасних пологів

 • Низькою масою тіла при народженні

Надмірне вживання кофеїну під час лактації проявляється:

 • Підвищенним збудженням та роздратованністю дитини

 • Порушенням сну

 • Зниженням вмісту заліза у молоці та організмі дитини

5.Відпочинок та фізичне навантаження:

5.1. Уникати перевтоми

5.2. Не рекомендується фізичне навантаження з підніманням важких предметів

5.3. У разі відсутності акушерських ускладнень не протипоказані фізичні вправи та заняття типу аеробіки

Негативний вплив може проявитись:

 • Перериванням вагітності

 • Відшаруванням плаценти

 • Мертвонародженням

 • Травматизацією жінки та плода

ІІ. Раціональне харчування

Дотримання 12 принципів раціонального харчування ВОЗ


Піраміда здорового харчування (Додаток)
 1. Здорове харчування має бути різноманітним та помірним


 2. Хліб, круп’яні та макаронні вироби, рис, картоплю рекомендується їсти декілька раз на день

 3. Різноманітні овочі та фрукти рекомендується їсти декілька раз на день (більше 500 г/день). Співвідношення овочів до фруктів – 2:1.

 4. Щоденно вживати молоко та молочні продукти з низьким вмістом жиру (1,5-2,5% жирності): кефір, кисле молоко, сир, йогурт

 5. Вживати нежирні сорти м’яса та м’ясних продуктів, птицю, рибу, яйця та бобові продукти

 6. Обмежити вживання «видимих» жирів у кашах, на бутербродах, вживати не жирні сорти м’яса та молочних продуктів.

 7. Обмежити вживання цукру, кондитерських виробів, десертів.

 8. Загальне вживання солі повинно не перевищувати 1 чайну ложку (6г) на день. Рекомендується вживати йодовану сіль.

 9. У разі вживання спиртних напитків, загальна кількість спирту у них не повинна перевищувати 20 г чистого спирту на день.

 10. Дотримуватись ідеального індексу маси тіла (норма 20- 25).

 11. Надавати перевагу приготуванню їжі паровим методом, відварюванню та приготуванню у мікрохвильовій пічці. Частота прийомів їжі – 3 основних та 2 проміжних, що знижує використання жиру, масла, солі та цукру

 1. Дотримуватись грудного вигодовування протягом перших 6 місяців, яке може бути продовжено до 2 років.


Корисні для вагітної джерела фолієвої кислоти:

 • Бобові

 • Зелені овочі

 • Шпинат

 • Капуста брюссельська та кольорова

 • Салат

 • Банани

 • Апельсини.

За допомогою харчування ми задовільняємо потреби та витрати організму в енергії

Середні витрати організму вагітної жінки зростають на 200- 300 ккал в день ( у 2-3 триместрі) і складають 2200- 2300 ккал.

Рекомендована прибавка маси тіла під час вагітності:Індекс маси тіла

Показник

Вага


Низький

<19,8

12,5-18,0


Нормальний

19,9-26,0

11,5-16,0


Надмірний

26,1-29,0

7,0-11,5


Ожиріння

>29,0

=> 7,0


Ризики, що пов’язані з недостатньою прибавкою маси тіла під час вагітності:


 • Передчасні пологи

 • Затримка росту плода

 • Низька маса тіла дитини при народженні

 • Висока перинатальна смертність

Ризики, що пов’язані з надмірною прибавкою маси тіла під час вагітності:

 • Гіпертонія та розвиток прееклампсії

 • Гестаційний діабет

 • Інфекції сечовидільної системи

 • Тромбофлебіт

 • Утрудненні пологи

 • Великий плід

 • Ризик розвитку ожиріння та діабету у дитини

 • Висока перинатальна смертність
Вітамін С не синтезується у людському організмі, тому є необхідність у постійному його поповненні.

Для повного насичення тканин для вагітних добова потреба у вітаміні С складає 50 мг.

Продукти, які містять добову дозу (50 мг) вітаміну С:

 • 1 великий апельсин,

 • 100 мл свіжого апельсинового соку,

 • 90 г полуниці,

 • 1 грейпфрут

 • 1 великий зелений перець

 • 2 середні картоплини.

Вітамін С має наступні властивості :

 • Підвищує засвоєння «негемового» заліза

 • Необхідний для синтезу колагену

 • Антиоксидантну дію

Кальцій

300 мг кальцію покриває потреби плода та вимоги лактації.


Продукти з високим вмістом клітковини погіршують засвоєння кальцію.

Джерела кальцію – молоко та молочні продукти (1 чашка молока – 250 мг кальцію).

Вміст кальцію у грудному молоці не залежить від вмісту кальцію у раціоні матері.


Додавання кальцію під час вагітності викликає невелике зниження ризику розвитку гіпертензії при неускладненій вагітності та у групі ризику щодо розвитку даного ускладнення.


Достатньо переконливих даних відносно впливу кальцію з метою профілактики передчасних пологів немає, але у групі жінок з високим ризиком прееклампсії, ризик передчасних пологів знижується. Даних відносно впливу кальцію на показник перинатальної смертності немає.


Йод – дуже важливий елемент для розвитку та функціонування організму, так як є самим важливим компонентом гормонів щитовидної залози.

Щоденна доза йоду, рекомендована ВОЗ, ЮНІСЕФ і Міжнародною Радою по контролю за йод-дефіцитними захворюваннями, для вагітних жінок та породіль, що вигодовують грудним молоком, повинна складати 200 мг.

У основному йод поступає в організм з продуктами харчування.

Вміст йоду в фруктах, овочах, злакових та м’ясі залежить від вмісту йоду у ґрунті.

Джерела йоду – морська риба та продукти моря.

Найкраща профілактика гіпотиреоїдизму – вживання йодованої солі.

Додавання йоду у регіонах з високим рівнем ендемічності по кретинізму призводит до значного зниження частоти даної захворювання при відсутності побічних дій.

Негативні наслідки йодної недостатності:

 • Гіпотиреоїдизм плода, креатинізм

 • Викидні, мертвонародження

 • Низька маса тіла при народженні

 • Висока перинатальна та дитяча смертність

 • Зоб та гіпотиреоїдизм матері

Вітамін Д

Під час вагітності та лактації рекомендована потреба 10 мкг або 400 МО вітаміну Д.

Жінкам з вживанням недостатньої кількості вітаміну Д та неможливістю перебувати під сонячним освітленням, рекомендується призначати препарати вітаміну Д.


Вітамін Д та кальцій попереджують розвиток рахіту у новонароджених та зменшують частоту неонатальної гіпокальціємії.


Залізо

Біля 5-20% заліза, яке вживається з їжею, засвоюється.

Залізо входить до складу гему (червоний пігменту риб та тварин) – засвоюється на 20-30%.

«Негемоване» залізо, яке містися у рослинних продуктах, молоці, яйцях, засвоюється гірше – 2-7%.

Вітамін С, тваринний білок та деякі органічні кислоти покращують засвоєння «негемованого» заліза.

Жінки з достатніми запасами заліза в організмі не потребують додаткового призначення заліза.

Спірні дані відносно призначення препаратів заліза всім вагітним (30 мг на день).

Потреба у залізі під час лактації не перевищує таку під час вагітності.

Вміст заліза у грудному молоці не залежить від вмісту заліза у раціоні матері.

Добавки заліза та фолатів після першого триместру не мають суттєвого впливу на перебіг вагітності, пологів та стан плода. Якщо є ознаки істинного дефіциту заліза, показана терапія препаратами заліза.

Але результати клінічного дослідження свідчать, що рутинне призначення препаратів заліза призвело до підвищення перинатальної смертності та збільшення частоти ускладнень внаслідок прийому цих препаратів.


Полівітаміни

Адекватне харчування під час вагітності та лактації забезпечує надходження до організму достатньої кількості вітамінів та поживних речовин.

Внаслідок існування заперечливих думок, необмежене вживання полівітамінів під час вагітності не рекомендується, якщо не доведена їх очевидна необхідність.


Деякі вітаміни, як А, Д, B12, можуть накопичуватись в організмі та стати токсичними у великих дозах.
Несприятливий вплив прийому полівітамінних добавок:

 • Необґрунтовані витрати

 • Тривала залежність

 • Погане засвоєння

 • Токсичність

 • Дисбаланс поживних речовин

Поживні речовини у грудному молоці

Група 1 – залежать від харчування матері: йод, селен, вітаміни B1, B6, B12, А.

Група 2 – не залежать від харчування – білок, кальцій, залізо.

Додаткове призначення даних препаратів більш корисно для матері, ніж для дитини.

Група 1- недостатнє вживання жінкою, яка вигодовує грудним молоком, призводить до низької концентрації у грудному молоці.

Група 2 - не впливають на концентрацію у грудному молоціДодаток 21


ФАКТОРИ РИЗИКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ

-Гіпертензівні розлади при попередніх вагітностях

-Хронічні захворювання нирок

-Аутоіммунні захворювання (антифосфоліпідний синдром, системний

червоний вовчак та ін.)

-Цукровий діабет

-Хронічна артеріальна гіпертензія

-Збільшений індекс маси тіла

-Прееклампсія при вагітності у матері вагітної


Шкала рівнів доказовості досліджень, що склали основу клінічних рекомендаці:


А (І) – систематичний огляд або високоякісний мета-аналіз РКД, окреме високоякісне РКД. Рекомендації цього рівня є найбільш вірогідними і науково обґрунтованими.

В (ІІ-ІІІ) – високоякісний систематичний огляд когорт них досліджень або досліджень “ випадок-контроль”, високоякісне когорт не дослідження або дослідження “ випадок-контроль”. Рекомендації цього рівня мають високий рівень вірогідності та можуть бути підґрунтям для прийняття клінічного рішення.

С(ІY) – окремі дослідження або дослідження серії випадків. Рекомендації цього рівня використовуються для обґрунтування певних клінічних вирішень за відсутності доказів рівня А(І) і В(ІІ-ІІІ).

D(Y) – думка експертів, що базується на досвіді або даних експериментальних досліджень. Рекомендації цього рівня використовуються для прийняття клінічних рішень, якщо дослідження А(І), В(ІІ-ІІІ), С(ІY) не проводилися з етичних або інших причин.