refik.in.ua   1 ... 4 5 6 7

Главу 3 розділу ХІV "Спеціальні податкові режими" викласти в такій редакції:


«Глава 3. Спеціальний режим оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на основі енергозберігаючих, екологічно прийнятних та високих технологій


Стаття 1. Суб’єкти господарювання, на яких поширюється спеціальний режим оподаткування

1.1. Спеціальний режим оподаткування поширюється на суб’єктів господарювання – юридичних осіб, які реалізують зареєстровані в установленому Кабінетом Міністрів України порядку інвестиційні проекти, з інвестицією, що еквівалентна не менш як 3 млн. дол. США (для малих підприємств – не менш як 500 тис. дол. США), на основі енергозберігаючих, екологічно прийнятних та високих технологій, пов’язаних з модернізацією діючих та створенням нових виробництв (підприємств) і спрямованих на збереження та створення нових робочих місць.

1.2. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує пріоритетні напрями інвестиційної діяльності. Кабінет Міністрів України з урахуванням затверджених Верховною Радою України пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності визначає перелік видів економічної діяльності, в яких можуть реалізовуватися інвестиційні проекти.


Стаття 2. Особливості спеціального режиму оподаткування

2.1. Спеціальний режим оподаткування передбачає такі податкові умови реалізації інвестиційних проектів:

2.1.1) при оподаткуванні податком на додану вартість:

можливість надання органу митного контролю податкового векселя на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, що нараховується згідно з цим Кодексом, за умови імпорту нового устаткування, обладнання та комплектувальних до нього із строком погашення на 360-й календарний день. Порядок видачі, обліку та оплати (погашення) податкових векселів визначається Кабінетом Міністрів України.

Положення абзацу другого підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї статті поширюються виключно на устаткування, обладнання та комплектувальні до нього, які відповідають сукупності таких критеріїв:


використання зазначених устаткування, обладнання та комплектувальних до нього передбачено зареєстрованим у встановленому порядку інвестиційним проектом;

аналогічні товари з характеристиками, передбаченими інвестиційним проектом, не виробляються в Україні;

зазначені устаткування, обладнання та комплектувальні до нього не є підакцизними товарами і не були у використанні.

2.1.2) при оподаткуванні прибутку:

звільняється від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційного проекту, протягом одного року з моменту отримання першого прибутку;

доходи нерезидентів України, отримані від реалізації інвестиційних проектів, оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених розділом ІІІ цього Кодексу;

2.2. Суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на діючому підприємстві ведуть окремий облік результатів фінансово-господарської діяльності в межах виконання кожного зареєстрованого інвестиційного проекту.

2.3. Сума податкових пільг, що може бути надана суб’єкту господарювання, який реалізує зареєстрований в установленому порядку інвестиційний проект, не може перевищувати суму інвестицій, фактично витрачену цим суб’єктом господарювання в ході реалізації такого інвестиційного проекту.

2.4. На суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти в податкових умовах, передбачених цією статтею, не поширюються пільги з оподаткування та спеціальні податкові режими, встановлені іншими розділами цього Кодексу та главами цього розділу.

2.5. Питання, пов’язані з обкладенням митом під час ввезення товарів для реалізації інвестиційних проектів, визначених статтею 1 цієї глави, регулюються митним законодавством України.


Стаття 3. Контроль і відповідальність за реалізацією інвестиційних проектів

3.1. Контроль і моніторинг за реалізацією інвестиційних проектів здійснюється в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. За результатами контролю і моніторингу Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про скасування реєстрації інвестиційного проекту.


Підставою для скасування реєстрації інвестиційного проекту є:

- недотримання умов зареєстрованого інвестиційного проекту;

- порушення вимог податкового законодавства;

- банкрутство чи ліквідація підприємства;

- відчуження інвестиції, внаслідок чого її розмір стає нижчим суми, визначеної у пункті 1.1 статті 1 цієї глави.

Скасування реєстрації інвестиційного проекту відміняє його спеціальний режим оподаткування.

3.2. У разі нецільового використання (не для потреб інвестиційного проекту) устаткування, обладнання та комплектувальних до нього суб’єкт господарювання, який допустив таке порушення, зобов’язаний збільшити розмір податкових зобов’язань за підсумками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на додану вартість, яка повинна сплачуватися під час ввезення зазначених товарів на загальних умовах оподаткування, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкових зобов'язань.

3.3. У разі коли протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, суб'єкт господарювання, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному податковому періоді, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, та за період з дня часткового або повного відчуження інвестиції.».


До глави 4 розділу ХІV "Спеціальні податкові режими"

В пункті 1.2 статті 1 слова «спеціальним законодавством України» замінити словами «Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків".».

Абзац другий пункту 2.1 статті 2 викласти в такій редакції:


«можливість надання органу митного контролю податкового векселя на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, що нараховується згідно з цим Кодексом, за умови імпорту нового устаткування, обладнання та комплектувальних до нього із строком погашення на 360-й календарний день, а за умови імпорту матеріалів, які не виробляються в Україні, – із строком погашення на 180-й календарний день з дня надання векселя органу митного контролю. Порядок видачі, обліку та оплати (погашення) податкових векселів визначається Кабінетом Міністрів України;».


До розділу XVI «Збір за спеціальне використання води»


У пункті 5.1 статті 5:

абзац другий викласти у такій редакції:

«де Сі – проіндексована ставка збору у поточному році, гривень (з копійками) за 1 (100; 10000) куб. метр (1 тоннаж-добу експлуатації; 1 місце-добу експлуатації);»;

абзац третій викласти у такій редакції:

«Сб – базова ставка збору, гривень (з копійками) за 1 (100; 10000) куб. метр (1 тоннаж-добу експлуатації; 1 місце-добу експлуатації);».


До розділу ХІХ «Прикінцеві та перехідні положення»


Абзац п’ятий пункту 1 виключити.


Доповнити пункт 1 розділу ХІХ абзацом такого змісту:

"норм статті 1 розділу ХІІ цього Кодексу в частині оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єктів нежитлової нерухомості, які набирають чинності з 1 січня 2014 року";


Пункт 6 виключити.


У пункті 8:

у абзаці третьому підпункту 3) слова "на здійснення доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, на підставі довідок, виданих сільськими, селищними, міськими чи районними у містах радами, - для фізичних осіб та копії звіту про стан тваринництва (форма № 24 (річна) стосовно наявності корів, засвідчену органами державної статистики, - для юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" замінити словами "її у такій пропорції: 70 відсотків - на здійснення доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, 30 відсотків - на фінансування на зворотній основі будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів.";у підпункті 8 після слів "книжкової продукції" доповнити словами "учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва";

у підпункті 9 після слів "цих товарів" доповнити словом "переробникам";


доповнити новим підпунктом наступного змісту:

"12) з 1 січня до 31 грудня 2011 року діють специфічні ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби, ставки акцизного податку на спирт етиловий та алкогольні напої, на рівні ставок акцизного збору та мінімального податкового зобов’язання, визначених з урахуванням індексу споживчих цін, відповідно до статті 2 "Закону України „Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби” та статті 82 Закону України „Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої.

До 1 січня 2012 року ставки акцизного податку на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають збільшенню, крім випадків, передбачених абзацом першим цього пункту та підпунктом 5.2.3 пункту 5.2 статті 5 розділу VI цього Кодексу.".

Пункт 9 викласти в такій редакції:

„9. До 1 січня 2012 року не підлягають оподаткуванню податком на доходів фізичних осіб кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, та укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти знімаються вкладником з пенсійного рахунка з порушенням умов, зазначених у договорі пенсійного вкладу або договором довірчого управління, укладеним з учасником фонду банківського управління), а також кошти, внесені юридичними особами (з урахуванням визначених законом обмежень щодо включення до складу валових витрат платника податку) на рахунки учасників фонду банківського управління, та доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу та договором довірчого управління, укладеним з фондом банківського управління.”У пункті 12:

у абзаці 9 слова «двох» замінити словами «трьох»;

абзац 11 виключити;

абзац 12 викласти в наступній редакції:

«За результатами звітного року страховики розраховують податкове зобов’язання з податку на прибуток, що обчислюється від оподатковуваного прибутку у порядку, встановленому пунктом 26.2 статті 26 та підпунктом 3.1.1) пункту 3.1 статті 3 розділу ІІІ цього Кодексу».


Пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Установити, що до законодавчого врегулювання ринковий збір справляється згідно з Указом Президента України від 28 червня 1999 року № 761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору" і належить до місцевих податків і зборів.";


У пункті 22:

1) підпункт 1 викласти в наступній редакції:

"1) у Законі України „Про охорону навколишнього природного середовища” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252; 2006 р., № 22, ст. 199; 2008 р., № 27-28, ст.253, № 52, ст. 394; 2009 р., № 30, ст. 428):

у статті 3:

у пункті „і” слова „стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів,” виключити;

доповнити пунктом „л” такого змісту:

„л) встановлення екологічного податку, збору за спеціальне використання води, збору за спеціальне використання лісових ресурсів, плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу України.”

у пункті „г” частини першої статті 12 слова „плату за спеціальне використання природних ресурсів та” виключити;

пункт „е” частини першої статті 17 виключити;

пункт „є” частини першої статті 18 виключити;

пункт „г” частини першої статті 19 виключити;

пункт „г” статті 41 викласти у такій редакції:

„г) встановлення ставок екологічного податку;”;


статтю 43 викласти у такій редакції:

„ Стаття 43. Ліміти використання природних ресурсів

Ліміти використання природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) Радами, крім випадків, коли природні ресурси мають загальнодержавне значення.

Ліміти використання природних ресурсів загальнодержавного значення встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.”;

статтю 44 викласти у такій редакції:

„Стаття 44. Ліміти скидів забруднюючих речовин

Ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва, а також інші види шкідливого впливу в цілому на території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються:

у разі, коли це призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення, територій інших областей – спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;

в інших випадках – у порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів."

статтю 45 виключити;

статтю 46 викласти у такій редакції:

„Стаття 46. Розподіл екологічного податку

Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками) розподіляються у такому співвідношенні:

50 відсотків сум коштів зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об'єкти, що виникають або створюються при реалізації цільових проектів екологічної  модернізації підприємств (обладнання, устаткування, об’єкти капітального будівництва, основні засоби, проектно-вишукувальні роботи), є власністю підприємств-платників екологічного податку, які реалізують такі проекти;


50 відсотків сум коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України.

Розподіл коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, визначається Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами. "”;

у статті 47:

пункт "а" частини другої викласти у такій редакції:

"а) частини екологічного податку згідно з чинним законодавством; "

у частині третій слова „Розподіл зборів” замінити словами „Розподіл коштів екологічного податку”;

у частині четвертій:

пункт "а" викласти у такій редакції:

"а) частини екологічного податку згідно з чинним законодавством;";

пункт "в" виключити;

пункт „и” частини другої статті 68 виключити;

частину першу статті 69 викласти у такій редакції:

„Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.”".

2) підпункт 4 викласти у такій редакції:

"4) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2004 р., № 5, ст. 22; 2005 р., № 7 – 8, ст. 162, № 17 – 19 ст. 267; 2006 р., № 9 – 11, ст. 96; 2007 р., № 3, ст. 31№ 2008 р.,№ 27-28, ст. 253):

статтю 7 доповнити пунктом такого змісту:

«5) встановлення плати за користування надрами та рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат.»;

пункт 7 статті 8 викласти у такій редакції:

«7) встановлення збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами;»;

частини другу і третю статті 28 замінити частинами такого змісту:

«Плата за користування надрами справляється у вигляді:

1) плати за користування надрами для видобування корисних копалин;


2) плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

Крім того, за видобуток нафти, природного газу і газового конденсату справляється рентна плата.

За видачу спеціальних дозволів на користування надрами справляється відповідний збір.

Плата за користування надрами та рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат встановлюються Податковим кодексом України.»;

статті 29, 30, 32, 33, 35 і 36 виключити;

у статті 31:

у назві та тексті статті слово «платежі» в усіх відмінках замінити словом «плата» у відповідних відмінках;

підпункт 1 частини першої викласти в такій редакції:

«1) за видобування корисних копалин загальнодержавного значення - за розподілом, встановленим Бюджетним кодексом України.";

3) підпункт 5 викласти у такій редакції:

«5) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2005 р., № 17 – 19, ст. 267; 2006 р., № 22, ст. 199; 2007 р., № 3, ст. 31):

пункт 6 статті 8 виключити;

пункт 8 статті 14 виключити;

пункт 2 статті 29 викласти у такій редакції:

„2) встановлення ставок зборів за спеціальне водокористування”;

статтю 30 викласти у такій редакції:

„Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування

Збори за спеціальне водокористування справляються з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включають збір за спеціальне використання води та екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, які встановлюються Податковим кодексом України.";

статтю 32 виключити;»

4) у підпункті 8 абзаци 2-4 виключити;

5) підпункт 15 викласти у такій редакції:

«15) у Законі України „Про радіочастотний ресурс України” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526):


пункт 4 статті 10 виключити;

у пункті 5 частини другої статті 14 слова „розміру щомісячних зборів за користування радіочастотним ресурсом України,” виключити;

статтю 57 викласти у такій редакції:

„Стаття 57. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

1. Користування радіочастотним ресурсом в Україні здійснюється на платній основі.

2. Збір за користування радіочастотним ресурсом України встановлюється Податковим кодексом України.”».

6) підпункт 16 викласти в такій редакції:

«16) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):

пункт 7 частини другої статті 19 виключити;

пункт 6 статті 27 виключити;

у пункті 1 частини першої статті 67 слова „в порядку рубок головного користування” виключити;

статтю 77 викласти у такій редакції:

„Стаття 77. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюється Податковим кодексом України.”»;

7) у підпункті 20:

після підпункту 2) доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) частину другу статті 15 викласти у такій редакції:

"Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:

суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;

тютюново - ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт":

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"порушення вимог частини другої статті 15 цього Закону стосовно реалізації (передачі) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютюнових виробів – 50 відсотків вартості партії відвантаженого товару.";


8) у підпункті 23) після слів «статті 11, 111, 112 та 13 вилучити;» доповнити абзацами наступного змісту:

"абзац другий статті 20 викласти в наступній редакції:

"Головні управління (управління, відділи), Головне слідче управління, Управління внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації України та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління (відділи) (з місцем дислокації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі) Головних управлінь Державної податкової адміністрації України";

у абзаці третьому статті 20 після слова «управлінь» доповнити знаками та словом "(відділи)"".

9) підпункт 34 виключити;

10) у підпункті 37:

абзаци 4-5 виключити;

у абзаці дев'ятому та десятому слова "реєстраційний номер облікової картки платника податків" замінити словами "податковий номер";

у абзаці тридцятому слово "реєстраційного" замінити словом "податкового";

доповнити абзацом наступного змісту:

"у тексті Закону слова „ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків” у всіх відмінках та числах, „ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків”, „ідентифікаційні номери платників податків”, „ідентифікаційних номерів” замінити словами „податковий номер” у відповідних відмінках та числах;"

11) абзац 10 підпункту 40) виключити;

12) абзац третій підпункту 42 виключити;

13) доповнити новими підпунктами наступного змісту:

"46) У законі України "Про Єдиний митний тариф":

абзац перший пункт "о" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992, №19, ст. 259 зі змінами) після слів "товари, які не виробляються в Україні" доповнити словами ", крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4704 21 00 00 та 4707 90 10 00,";


47) Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259, із наступними змінами) доповнити пунктом "я2" такого змісту:

"я2) устаткування (обладнання) та комплектувальні до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту, на який поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений главою 3 розділу XIV цього Кодексу.".<< предыдущая страница