refik.in.ua 1 2 ... 6 7


До розділу І «Загальні положення»


У пункті 1.1 статті 1 слова " компетенцію контролюючих органів і повноваження їх посадових осіб " замінити знаками та словами такого змісту: "компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб".


Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Податкове законодавство України

3.1. Податкове законодавство України складається з цього Кодексу, Митного кодексу України (у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням операцій з переміщення товарів через митний кордон України), законів України, що регулюють відносини, передбачені статтею 1 цього Розділу; міжнародних договорів, якими регулюються питання оподаткування, що набули чинності, в тому числі згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування.

3.2. Акти податкового законодавства України мають відповідати Конституції України та цьому Кодексу та застосовуються лише у частині, що не суперечить положенням Конституції України та цього Кодексу.

3.3. Якщо чинним міжнародним договором України, (в тому числі, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України), а також укладеними Україною угодами про розподіл продукції встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені податковим законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору або відповідної угоди про розподіл продукції.

3.4. Контролюючі органи надають податкові консультації та податкові роз’яснення у порядку визначеному розділом ІІ цього Кодексу.".


Підпункт 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 викласти в такій редакції:

"4.1.1) загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань оподаткування та митної справи податки та збори, платником яких вона визнається;".Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 переді словом "соціальної" доповнити словами та знаками " майнового стану,".


Підпункт 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 викласти в такій редакції:

"4.1.9) стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного періоду;".


У підпункті 4.1.10 пункту 4.1 статті 4 слово "фінансування" замінити словом: "здійснення ".


У підпункті 4.1.10 пункту 4.1 та пункті 4.3 статті 4 виключити слова "усіх рівнів".


Підпункт 4.1.11 пункту 4.1 статті 4 викласти в такій редакції:

"4.1.11) єдиний підхід до встановлення податків та зборів, – визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку."


Пункт 7.2 статті 7 викласти в такій редакції:

"7.2. Акт податкового законодавства є таким, що не відповідає цьому Кодексу, та не застосовується за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених частиною першою цієї статті."


Пункт 8.1 статті 8 викласти в такій редакції:

"8.1. Податком є обов'язковий, безумовний, індивідуально безвідплатний платіж, що справляється з платників податків у формі відчуження грошових коштів або інших матеріальних активів, у тому числі при виконанні угод про розподіл продукції, з метою забезпечення діяльності держави та територіальних громад."


Пункти 11.3, 11.4 статті 11 викласти в такій редакції:

"11.3. Порядок зарахування загальнодержавних податків та зборів до Державного бюджету України, місцевих бюджетів визначається бюджетним законодавством.

11.4. Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію встановлюються Кабінетом Міністрів України."Статтю 11 доповнити пунктом 11.6. такого змісту:

"11.6. Установлення загальнодержавних податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється ".


Пункти 12.1 – 12.3 статті 12 розділу І викласти у такій редакції:


"12.1. До місцевих податків належать:

12.1.1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

12.1.2) податок з реклами.

12.2. До місцевих зборів належать:

12.2.1) збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

12.2.2) збір за місця для паркування транспортних засобів;

12.2.3) туристичний збір;

12.2.4) ринковий збір.

12.3. Місцеві ради обов’язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податок з реклами, ринковий збір, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності."


Підпункти 13.2.3-13.2.5 пункту 13.2 статті 13 викласти в такій редакції:

"13.2.3) спеціальний режим оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на основі новітніх, енергозберігаючих, екологічно прийнятих та наукоємних технологій;

13.2.4) спеціальний режим оподаткування технологічних парків, їх учасників та підприємств, що реалізують проекти технологічних парків."


Підпункт 14.2.3 пункту 14.2 статті 14 викласти в такій редакції:

"14.2.3) визначення розміру і надання додаткових податкових пільг у межах сум, що надходять до бюджету Автономної Республіки Крим."


Підпункт 14.3.4 пункту 14.3 статті 14 викласти в такій редакції:

"14.3.4) прийняття до початку наступного бюджетного періоду рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов'язань платників та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду. Таке рішення офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 серпня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;"У підпункті 14.3.7 пункту 14.3 статті 14 виключити слова та знаки "та законодавства з питань оплати праці ".


Підпункти 14.3.8-14.3.9, 14.3.12 пункту 14.3 статті 13 викласти в такій редакції:

"14.3.8) копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів та положення про порядок їх справляння надсилається у десятиденний строк з моменту оприлюднення до органу державної податкової служби, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів;

14.3.9) центральний орган державної податкової служби затверджує форми податкових декларацій (розрахунків) з місцевих податків та зборів згідно порядку, встановленому цим Кодексом, а у разі потреби надає методичні рекомендації щодо їх заповнення;

14.3.12) не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або звільняти їх від сплати таких податків та зборів."


У підпункті 14.3.11 пункту 14.3 статті 14 слова та знаки Пільги із сплати місцевих податків та зборів визначаються лише у межах сум, що надходять до відповідних місцевих бюджетів;" замінити знаками та словами такого змісту: "Пільги із сплати місцевих податків та зборів визначаються лише у межах сум, що надходять до відповідних місцевих бюджетів у вигляді зазначених місцевих податків та зборів;".


Пункти 15.3, 15.4 статті 15 викласти в такій редакції:

"15.3. Доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов‘язковість якого надана Верховною Радою України.

15.4. Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом."У підпункті а) підпункту 16.1.6 пункту 16.1 статті 16 слова "матеріальних цінностей" замінити словом " товарів".


У підпункті 16.1.14 пункту 16.1 статті 16 слова " спрямована на отримання доходу " замінити словами "спрямована на отримання прибутку ".


У підпункті 16.1.16 пункту 16.1 статті 16 слова "з подальшим поверненням такої продукції" замінити словами "з подальшим переданням (або поверненням) такої продукції".


Підпункт 16.1.45 пункту 16.1 статті 16 доповнити абзацами такого змісту:

"Маркетингові послуги (маркетинг) -– послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та після продажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника. До маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги по збору та розповсюдженню інформації про продукцію (роботи, послуги).

Маркетингові послуги це процес, основними складовими якого є аналіз, планування, реалізація планів та контроль за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення, зміцнення і підтримання взаємовигідних обмінів з цільовими ринками для досягнення цілей підприємства (отримання прибутку, збільшення обсягів збуту, збільшення частки ринку)".


Підпункт 16.1.48 пункту 16.1 статті 16 викласти в такій редакції:

"16.1.48) нематеріальні активи - право власності на результати інтелектуальної діяльності, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності) платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами;"У підпункті б) підпункту 16.1.57 пункту 16.1 статті 16 виключити слова "надання права, яке забезпечує вирішальний влив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління платника податку ".


У підпункті д) підпункту 16.1.61 пункту 16.1 статті 16 після слів "постачання послуг" доповнити словами "згідно з договорами про".


Пункту 16.1 статті 16 доповнити підпунктом 16.1.73 такого змісту:

"16.1.73) розумна економічна причина (ділова мета) – причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності."

Пункти 16.1.73-16.1.85 вважати пунктами 16.1.74-16.1.86 відповідно.


У підпункті 16.1.83 пункту 16.1 статті 16 слова та знаки "сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги" замінити словами та знаками "сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги".


Пункт 16.2 статті 16 виключити.


У підпункті 18.1.5 пункту 18.1 статті 18 слова "подавати на вимогу" замінити словами "подавати на письмову вимогу".


У підпункті 18.1.9 пункту 18.1 статті 18 слова "не перешкоджати діяльності " замінити словами "не перешкоджати законній діяльності".


Підпункт 18.1.14 пункту 18.1 статті 18 викласти в такій редакції:

"18.1.14) допускати посадових осіб контролюючого органу, під час проведення ними перевірок, до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених цим Кодексом."Підпункт 19.1.1 пункту 19.1 статті 19 викласти в такій редакції:

"19.1.1) безоплатно отримувати в органах державної податкової та митної служб, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;"


У підпункті 19.1.4 пункту 19.1 статті 19 слово "застосовувати" замінити словом "користуватись".


Підпункт 19.1.7 пункту 19.1 статті 19 викласти в такій редакції:

"19.1.7) оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами консультації, роз’яснення;"


Підпункт 19.1.9 пункту 19.1 статті 19 викласти в такій редакції:

"19.1.9) на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків;"


У підпункті 19.1.1 пункту 19.1 статті 19 слова "на повне відшкодування збитків" замінити словами " на повне відшкодування збитків".


Статтю 21 доповнити пунктом 21.3 такого змісту:

"21.3. Представник платника податку користується тими ж правами, що встановлені цим Кодексом для платників податку."


Підпункт 22.1.1 пункту 22.1 статті 22 викласти в такій редакції:

"22.1.1) запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 4 розділу ІІ цього Кодексу, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків);"Підпункт 22.1.6 пункту 22.1 статті 22 викласти в такій редакції:

"22.1.6) отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою чи засвідчені цифровим підписом (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність;"


Підпункт 22.1.13 пункту 22.1 статті 22 викласти в такій редакції:

"22.1.13) під час проведення перевірок обстежувати території, приміщення (крім житла громадян) та інше майно, що використовуються для провадження господарської діяльності, та/або є об'єктами оподаткування або використовуються для отримання доходів (прибутку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;"


Підпункт 22.1.14 пункту 22.1 статті 22 викласти в такій редакції:

"22.1.14) звертатися до суду про припинення державної реєстрації юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, у тому числі про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання, а також продовження строку адміністративного арешту майна платників податків та накладення арешту на кошти на банківських рахунках платника податків;"


У підпункті 22.1.15 пункту 22.1 статті 22 слово "законодавством" замінити словом "законом".


Підпункт 22.1.17 пункту 22.1 статті 22 викласти в такій редакції:

"22.1.17) звертатися до суду за місцезнаходженням такого органу з поданням про зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків) за наявності хоча б однієї з таких підстав:


22.1.17.1) відмови платника податків від проведення перевірки, якщо факт такої відмови підтверджений відповідним актом; »;

22.1.17.2) недопущення посадових осіб органів державної податкової служби до обстеження територій та приміщень, визначених у підпунктах 22.1.13 цієї статті;

22.1.17.3) непред’явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів господарювання, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження діяльності, яка підлягає ліцензуванню та/або патентуванню;"


Підпункт 22.1.19 пункту 22.1 статті 22 викласти в такій редакції:

"22.1.19) звертатися до суду з заявою про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, коли платника податків, який отримав податкове повідомлення або має податковий борг, визнано неплатоспроможним за зобов'язаннями, іншими ніж податкові, крім випадків, коли стосовно такого платника податків запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів у зв'язку з порушенням щодо нього провадження у справі про банкрутство;"


Підпункт 22.1.34 пункту 22.1 статті 22 викласти в такій редакції:

"22.1.31) посадові особи органів державної податкової служби у разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої підпунктом 22.1.4 пункту 22.1 цієї статті, або ненадання для перевірки документів їх копій (за умови наявності таких документів) мають право звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом - у присутності понятих та представників підприємств, установ і організацій, щодо яких проводити перевірку, опечатувати приміщення та технічні пристрої, які використовуються для зберігання об’єктів, що підлягають інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки) та/або документів, що обов’язково подаються для перевірки на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі. Порядок опечатування встановлюється Кабінетом Міністрів України;".Підпункт 22.1.39 пункту 22.1 статті 22 викласти в такій редакції:

"22.1.36) застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, фінансові (штрафні) санкції у встановленому цим Кодексом розмірі;"


У пункті 22.1 статті 22 слова та знаки "Права, передбачені пунктами 22.1.14, 22.1.24, 22.1.32, 22.1.38 - 22.1.42 цієї статті, надаються головам державних податкових адміністрацій і начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам." замінити словами та знаками "Права, передбачені пунктами 22.1.1 - 22.1.14, 22.1.25 – 22.1.28, 22.1.31 – 22.1.34 надаються посадовим особам органів державної податкової служби, а права передбачені пунктами 22.1.15 - 22.1.24, 22.1.29 - 22.1.30, 22.1.35 – 22.1.41 цієї статті, надаються головам державних податкових адміністрацій і начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам."


У пункті 23.2 статті 23 слово "законодавством" замінити словом "законом".


У пункті 32.4 статті 32 виключити слова "усіх рівнів".


Пункт 32.5 статті 32 викласти в наступній редакції

"32.5. Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, податковими законами, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу."


У пункті 32.7 статті 32 виключити слова "що обліковуються у спеціальному фонді державного та місцевих бюджетів як податкові видатки.".

Пункт 32.8 статті 32 викласти в наступній редакції:


"32.8. Контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямків використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України."


У пункті 39.3 статті 39 слова та знаки "Підставами для припинення податкового обов‘язку, крім нарахування податку, є:" замінити словами та знаками " Підставами для припинення податкового обов‘язку, крім його виконання, є".


Пункт 39.3 статті 39 доповнити підпунктом 39.3.4 такого змісту:

"39.3.4) скасування податкового обов’язку у передбачений законодавством спосіб."


З назви статті 41 виключити слова "органом державної податкової служби ".


Підпункт д) пункту 41.1 статті 41 викласти в наступній редакції:

"д) господарської операції, що не відповідає рівню звичайних цін за умови ненадання платником податків доказів наявності розумних економічних причин;

е) в інших випадках, визначених цим Кодексом."


Перший абзац пункту 41.2 статті 41 викласти в такій редакції:

"41.2. Визначення звичайної ціни у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється послідовно за методами, вказаними в цьому пункті. При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо звичайна ціна не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу. Встановлюються такі методи визначення звичайної ціни:"


Підпункт 41.13.4 пункту 41.13 статті 41 викласти в наступній редакції:

"41.13.4) звіти та довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном;"Пункт 41.16 статті 41 викласти в наступній редакції:

"41.16. Обов’язок доведення того, що ціна договору (правочину) не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на орган державної податкової служби у порядку, встановленому законом. Для доведення відповідності ціни господарської операції рівню звичайної ціни платник податків зобов'язаний за письмовою вимогою подати органу державної податкової служби за місцем реєстрації відомості з обґрунтуванням рівня договірних цін за переліком, встановленим центральним органом державної податкової служби."следующая страница >>