refik.in.ua 1


Додаток ___

до наказу № _____

від _______ 20 р.


ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок розрахунків за договорами на

підготовку фахівців з вищою освітою на умовах повного

відшкодування витрат на навчання за рахунок коштів

фізичних та юридичних осіб


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ


Положення розроблене згідно Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, чинного законодавства з питань освіти та Положення про ВТЕІ КНТЕУ.

Діючи за III-IV найвищим рівнем акредитації, інститут має право самостійно визначати форми і методи навчання відповідно до профілю, визначати зміст освіти, структуру, плани прийому студентів, здійснювати підготовку громадян України в межах ліцензованого обсягу підготовки за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Навчання студентів, прийнятих в межах ліцензованого обсягу підготовки на умовах повного відшкодування витрат здійснюється за договором, форма якого впроваджується відповідним наказом.

Цим Положенням встановлюється порядок розрахунків між інститутом та Замовником.


1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ


    1. Розмір плати встановлюється інститутом на весь термін надання освітньої послуги за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем (бакалавр, спеціаліст, магістр) громадянам України в національній грошовій одиниці України – гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, затверджується наказом директора.

    2. У разі укладення зі студентом, який навчається за договором, угоди про надання цільового пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти, внесення змін до договору здійснюється за згодою сторін. При цьому сума щорічної оплати за навчання зменшується на суму наданого кредиту на відповідний навчальний рік.
    3. Грошові зобов’язання Замовника за договором припиняються у зв’язку з неможливістю оплати навчання студента у разі повної втрати ним батьків в період навчання, а студенту ще не виповнилося 23 роки та отримано дозвіл директора щодо переведення на навчання за рахунок державного замовлення за наявності вакантних місць.


1.3. Невиконання Замовником умов договору щодо оплати є підставою для його припинення та відрахування студента з Інституту без попереднього узгодження з Замовником.

1.4. Розрахунки здійснюються Замовником, в безготівковій формі, шляхом попередньої оплати навчання поетапно, а саме:


за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

денна та заочна форми навчання:


___курс (з 01.09.201_р. по 31.08.1_р.) в сумі ____________грн. наступним чином:

1-й етап оплати в сумі _________________грн - при укладенні договору ;

2-й етап оплати в сумі ________________ грн – не пізніше 31.01.201_________ року;


___курс (з 01.09.201_р. по 31.08.1_р.) в сумі ____________грн. наступним чином:

1-й етап оплати в сумі_______________ грн - не пізніше 15.08.201___________року;


2-й етап оплати в сумі _______________ грн - не пізніше 31.01.201_________ року;


___курс (з 01.09.201_р. по 31.08.1_р.) в сумі ____________грн. наступним чином:

1-й етап оплати в сумі_______________ грн - не пізніше 15.08.201___________року;


2-й етап оплати в сумі _______________ грн - не пізніше 31.01.201_________ року;


___курс (з 01.09.201_р. по 31.08.1_р.) в сумі ____________грн. наступним чином:

1-й етап оплати в сумі_______________ грн - не пізніше 15.08.201___________ року;


2-й етап оплати в сумі _______________ грн - не пізніше 31.01.201_________ року;


___курс (з 01.09.201_р. по 31.08.1_р.) в сумі ____________грн. наступним чином:

1-й етап оплати в сумі_______________ грн - не пізніше 15.08.201___________ року;


2-й етап оплати в сумі _______________ грн - не пізніше 31.01.201_________ року.

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», «спеціаліст»:


___курс (з 01.09.201_р. по 31.08.1_р.) в сумі ____________грн. наступним чином:

1-й етап оплати в сумі _________________грн - при укладенні договору ;

2-й етап оплати в сумі ________________ грн – не пізніше 31.01.201_________ року;


___курс (з 01.09.201_р. по 31.08.1_р.) в сумі ____________грн. наступним чином:

1-й етап оплати в сумі_______________ грн - не пізніше 15.08.201___________року;


2-й етап оплати в сумі _______________ грн - не пізніше 31.01.201_________ року.


Виходячи із зазначеного вище, конкретні терміни оплати в залежності від термінів надання освітньої послуги встановлюються у договорі.

1.5. За бажанням Замовника плата може вноситися при укладенні договору за весь період навчання повністю одноразово або щорічно за рік (курс) навчання в повному обсязі в строки, визначені 1-м етапом оплати року (курсу) навчання.

1.6. З метою підтвердження платежу, Замовник або особа, яка навчається, згідно її зобов’язанням, яке є додатком до договору, та студент згідно його договору обов’язково надає інформацію про оплату (копію платіжного доручення, квитанцію) у п’ятиденний термін із дня здійснення оплати (але не пізніше кінцевої дати оплати етапу) у планово-фінансовий відділ інституту.

1.7. Інститут може вносити зміни до встановлених у Договорі термінів внесення плати, відповідно до чинного законодавства, шляхом внесення доповнень до Договору на підставі мотивованого письмового звернення Замовника.

1.8. У випадку внесення коштів від імені Замовника членами сім’ї, іншою особою за усним або письмовим його дорученням, проханням, заявою, в платіжному документі має вказуватися прізвище Замовника – як платника.

1.9. У випадку передачі зобов’язань за договором Замовником іншим фізичним чи юридичним особам за письмовою згодою сторін договір переукладається.


1.10. У разі виникнення обставин (юридичних фактів), що зумовлюють повернення інститутом, внесених Замовником коштів, вони повертаються Замовнику або іншій особі, якщо вона має підстави на таке право. (Заява, довіреність, лист-погодження, платіжне доручення, квитанція, договір, свідоцтво на право спадщини та ін.).

1.11. У разі прострочення Замовником строків оплати більше 15 календарних днів студент підлягає відрахуванню з Інституту згідно Закону України “Про вищу освіту” та умов договору.

1.12. Неповні розрахунки не приймаються до уваги і не можуть бути підставою для зарахування чи продовження навчання студента.

1.13.Якщо Замовник здійснює оплату за етап (курс) навчання, а студенту надається академічна відпустка (повторний курс навчання) – Замовник може звернутись із заявою про повернення коштів, що не були використанні в поточному періоді або про перезарахування цих коштів в рахунок оплати відповідного терміну навчання після видання наказу про повернення на навчання студента після закінчення академічної відпустки або на навчання на повторному курсі.

1.14. Якщо студенту надається академічна відпустка (повторний курс навчання) до оплати Замовником відповідного етапу (курсу) навчання, оплата проводиться Замовником за термін (курс) навчання, що фактично не оплачений, не пізніше, як 10 календарних днів до закінчення академічної відпустки або повторного курсу навчання.

1.15. У разі дострокового виходу з академічної відпустки (на повторний курс навчання) оплата проводиться за термін навчання, що фактично не оплачений, на підставі окремого розрахунку та додаткової угоди до договору, не пізніше, як за 10 календарних днів до його початку.

1.16. В остаточний розрахунок за договором, який припиняє свою дію у зв’язку із зміною студентом форми навчання (переведення), включається оплата за повний останній місяць незалежно від конкретної дати припинення дії договору.

1.17. В разі поновлення (переведення) студента на навчання з непарного семестру плата за навчання встановлюється в розмірі не менше визначеної для першого етапу відповідного курсу навчання.


1.18. В разі поновлення (переведення) студента на навчання з парного семестру плата за навчання на курсі, на який поновлюється (переводиться) студент може визначитися окремим розрахунком, виходячи з середньомісячної плати на даному курсі, але не менше розміру, встановленого для другого етапу оплати відповідного курсу навчання.

1.19. При поновленні або переведенні студентів, зміні форми навчання розмір плати встановлюється на рівні розміру, затвердженому для курсу відповідного навчального року прийому.

1.20. Відшкодування втраченої літератури проводиться шляхом її придбання чи компенсації вартості, визначеної бібліотекою інституту.

1.21. Пошкоджене або втрачене студентом майно інституту підлягає відшкодуванню в розмірі його вартості відповідно до чинного законодавства.


    1. Студенти, які поновлюються на державну атестацію, укладають договір, не пізніше, ніж за три місяці та відповідною оплатою за вказаний термін.

    2. При порушенні Замовником умов договору, кошти, отримані Інститутом в рахунок поточного етапу оплати, залишаються згідно з умовами договору у розпорядженні Інституту для виконання його статутних завдань згідно з чинним законодавством.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ У РАЗІ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


2.1. У разі дострокового припинення дії договору до виконання наказу про зарахування студента до інституту, кошти, що були внесені Замовником як попередня оплата за надання освітньої послуги, повертаються Замовнику на підставі його заяви.

2.2. У разі дострокового припинення дії договору у зв’язку з відрахуванням студента з інституту, частину коштів, що були внесені Замовником як попередня оплата за наступний етап (етапи) і не були використанні в навчальному процесі, повертаються Замовнику на підставі його заяви. Кошти внесені за поточний етап не повертаються.

2.3. У разі дострокового припинення дії договору, повернення коштів здійснюється на підставі заяви Замовника, яка розглядається протягом 15- ти календарних днів згідно пункту 2.2 даного Положення.


2.4. Невикористані кошти, або помилково перераховані, підлягають поверненню Замовнику без відшкодування інфляційних процесів тільки на підставі письмової вимоги Замовника.

2.5. Повернення коштів здійснюється в національній валюті України (гривні), без відшкодування інфляційних процесів.

2.6. Положення є документом публічного ознайомлення. Зміни до Положення вносяться інститутом на підставі змін в чинному законодавстві, що впливають на порядок розрахунків. Замовник може бути ознайомлений з Положенням та змінами до нього особисто в планово-фінансовому відділі та на сайті інституту.

2.7. Положення про порядок розрахунків за договорами про навчання громадян України затверджується наказом директора та вводиться в дію для договорів, укладених з 01.01.2012р..


ДИРЕКТОР В.Т.СУСІДЕНКО


Начальник планово – В.Є. Ребренюк

фінансового відділу

Головний бухгалтер О.М. ОткаленкоЮрисконсульт М.С. Дідушок


Погоджено:

Голова первинної профспілкової

організації Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ


________________Н.О. Ромашевська


Голова Ради студентського

самоврядування Вінницького

торговельно-економічного інституту

КНТЕУ

_________________В.В.Сахаров