refik.in.ua 1ДОГОВІР №

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БРОКЕРСЬКОГО МІСЦЯ НА ЗАТ “УМВБ”


м.Київ “ _______________2009р.
ЗАТ “Українська міжбанківська валютна біржа“, (далі – Біржа), в особі Голови Правління Переверзева Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та _________________________________________________________ (далі – Член Біржі), в особі _______________________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з другого боку, поіменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне. 1. Визначення термінів


Біржова торгівля (торги) - укладання цивільно-правових угод на Біржі, яке регламентується її чинними правилами та положеннями.

Брокерське місце - засвідчене цим Договором право Члена Біржі на здійснення біржової торгівлі за умов виконання ним правил та положень Біржі.

Біржовий товар - цінні папери та деривативи, які є предметом торгів на Біржі згідно з її правилами та положеннями та чинним законодавством і до здійснення операцій з якими Біржею висуваються вимоги щодо порядку укладання угод, здійснення розрахунків і застосовуються заходи по регулюванню ринку.

Правила та положення Біржі - чинні правила та положення Біржі, зареєстровані в Державній Комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР).

Член Біржі - юридична особа, яка володіє Брокерським місцем на Біржі та має право укладати угоди на Біржі від свого імені за умов виконання вимог правил та положень Біржі.

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, але не визначені ним, слід розуміти за визначеннями, наданими в глосарії “Положення про членство на ЗАТ “Українська міжбанківська валютна біржа“.

2. Предмет договору

2.1. Цей Договір розроблений у відповідності до “Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних систем”, яке затверджене ДКЦПФР, та чинних правил та положень Біржі, і є документом, який регламентує відносини Сторін щодо купівлі-продажу Брокерського місця на Біржі.


2.2. Відповідно до цього Договору Біржа, як продавець, зобов’язується передати у власність Члена Біржі, як покупця, а останній прийняти у власність Брокерське місце та оплатити його вартість в порядку та на умовах, що визначаються цим Договором.

3. Правовий режим Брокерського місця.


  1. Брокерське місце, що є предметом цього Договору, являє собою право Члена Біржі брати участь в біржових торгах та укладати угоди на Біржі за умови виконання ним вимог правил та положень Біржі.

  2. Можливість користування Брокерським місцем надається Члену Біржі за умови його членства на Біржі згідно з “Положенням про членство на ЗАТ “Українська міжбанківська валютна біржа“ та іншими правилами та положеннями Біржі.

  3. Брокерське місце може бути відчужене третім особам тільки в порядку, передбаченому п.6. цього Договору.

  4. При відчуженні Членом Біржі свого Брокерського місця першочергове право на його придбання має Біржа. 1. Права Сторін.
  1. Права Біржі:

   1. Вимагати оплати вартості Брокерського місця в порядку та в строк, передбачені п.7 цього Договору.

   2. Біржа має першочергове право на придбання Брокерського місця у випадку відчуження його Членом Біржі.

  2. Права Члена Біржі:

   1. Отримувати допуск до Біржових торгів та брати в них участь за умови виконання вимог п.п.5.2.1.- 5.2.3. цього Договору.

   2. Відчужувати Брокерське місце тільки в порядку, передбаченому п.6 цього Договору. 1. Обов`язки Сторін.
  1. Обов`язки Біржі:
   1. Передати Брокерське місце Члену Біржі шляхом надання йому права на здійснення біржової торгівлі та можливості отримання інформації щодо ринку Біржових товарів за умови виконання Членом Біржі вимог п.п.5.2.1.-5.2.3. цього Договору.


Передача Брокерського місця оформлюється підписанням Сторонами Акту приймання-передачі Брокерського місця (Додаток №1 до цього Договору).

  1. Обов`язки Члена Біржі:

   1. Сплатити вартість Брокерського місця в порядку та в строк, передбачені п.7 цього Договору.

   2. Знати та дотримуватись вимог правил та положень Біржі.

   3. Користуватись Брокерським місцем, дотримуючись правил та положень Біржі.

   4. Відчужувати Брокерське місце в порядку, передбаченому п. 6 цього Договору.
 1. Порядок відчуження Брокерського місця.


6.1. Відчуження Членом Біржі Брокерського місця можливе лише в наступному порядку:

   1. Якщо Член Біржі бажає продати своє Брокерське місце, він звертається із заявою до Ради директорів Біржі, в якій вказує ціну продажу свого Брокерського місця.

   2. У разі відмови Біржі від придбання Брокерського місця, воно може бути відчужене Членом Біржі третій особі - кандидату на купівлю Брокерського місця. За наявності кандидата на купівлю Брокерського місця і узгодження ними ціни, укладається угода купівлі-продажу Брокерського місця.

   3. Вартість Брокерського місця при відчуженні третім особам не може бути нижчою за ту ціну, за якою воно було запропоновано Біржі. 1. Вартість Брокерського місця та порядок розрахунків.
  1. Згідно зі Збірником тарифів ЗАТ “УМВБ“ вартість Брокерського місця з урахуванням ПДВ становить 1000грн. (в т.ч. ПДВ 166,67грн.).

  2. Член Біржі протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту підписання цього Договору Сторонами сплачує вартість Брокерського місця шляхом перерахування коштів на рахунок Біржі.


 1. Відповідальність Сторін.8.1. Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України, правилами і положеннями Біржі та умовами цього Договору.


 1. Термін дії договору.


9.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання Сторонами.

9.2. Договір вважається виконаним після підписання Акту приймання-передачі Брокерського місця (Додаток №1).

10. Інші умови.


  1. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

  2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

  3. Всі зміни та доповнення до Договору набувають юридичної сили при взаємній згоді Сторін у разі їх належного письмового оформлення.

  4. Всі спори стосовно цього Договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а при неможливості їх вирішення таким шляхом, в судовому порядку згідно із законодавством України


11. Адреси та реквізити Сторін.БІРЖА:

ЗАТ “Українська міжбанківська валютна біржа“

04070 м.Київ вул.Межигірська, 1

р/р 32306413401 в

Головному Управлінні НБУ по м.Києву та Київській обл.

МФО 321024


код 22877057


ЧЛЕН БІРЖІ:Голова Правління
_______________(Переверзев П.П.)


_________________ (.)ДОДАТОК № 1

до Договору № _____

від «___» ____________ 2009_року

АКТ

приймання-передачі Брокерського місця

складений “___“______________2009 року
Ми, що нижче підписалися, представник Біржі в особі Голови Правління Переверзева Петра Петровича, з одного боку, і представник Члена Біржі в особі_____________________________________________________________________, з другого боку, склали цей Акт про нижчезазначене:

Член Біржі виконав зобов'язання, передбачені п.7 Договору №______ від “__”_____________200__р., і на момент підписання цього акту Сторонами Біржа передала, а уповноважена особа Члена Біржі прийняла у власність Брокерське місце на Біржі, правовий режим якого викладено в п.3 Договору Договору №______ від “__”_____________200__р.
Вартість Брокерського місця в розмірі 1000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 166,67грн.), сплачена Членом Біржі “___“_____________200__ р.


БІРЖА:

Голова Правління
_______________(Переверзев П.П.)ЧЛЕН БІРЖІ:

______________________________
_________________(____________)