refik.in.ua 1

ДОГОВІР

ЗАСТАВИ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ


м. _________________

"___" ________________ 20__ р.


_________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Заставодавець") в особі _________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та _______________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Заставодержатель") в особі ______________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір застави валютних цінностей (надалі іменується "Договір") про наступне.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У відповідності до цього Договору Заставодержатель має право у разі невиконання Заставодавцем своїх обов’язків за Основним договором одержати задоволення своїх вимог за Основним договором за рахунок передбачених в ст. 3 цього Договору валютних цінностей (надалі іменується "предмет застави"), переважно перед іншими кредиторами Заставодавця.

1.2. Під "Основним договором" в цьому Договорі розуміється Договір _____________ N ___ від "___" ___________ ____ р., укладений між Заставодавцем (в Основному договорі іменується "____________") та Заставодержателем (в Основному договорі іменується "____________").


1.3. Строк Основного договору ___________________.

1.4. Сторони підтверджують, що укладення та виконання ними цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам, зокрема щодо отримання усіх необхідних ліцензій (дозволів).


2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

2.1. Заставою, що виникає на підставі цього Договору, забезпечується виконання Заставодавцем його обов'язків перед Заставодержателем, які визначені у ст. _________ Основного договору і полягають у ____________________________.

2.2. Розмір зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, складає __________ грн.

2.3. Зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, повинно бути виконане в строк _____________ шляхом __________________________.


3. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

3.1. Предметом застави є наступні валютні цінності:

3.1.1. Найменування іноземної валюти, що є предметом застави: __________________.

3.1.2. Кількість іноземної валюти, що є предметом застави: ______________________.

3.1.3. Узгоджений за цим Договором курс обміну іноземної валюти на національну валюту: _________________________________________________________.

3.2. Предмет застави передається Заставодержателю у наступному порядку:

3.2.1. Предмет застави перераховується Заставодавцем на валютний рахунок Заставодержателя в строк _______.

3.2.2. Заставодержатель не вправі розпоряджатися предметом застави. Порядок забезпечення дотримання Заставодержателем цього підпункту Договору визначений у ______________________________.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТАВОДАВЦЯ

4.1. Наступна застава предмету застави ______________________________________

(допускається,

_______________________________________________________________________________.


допускається за згодою Заставодержателя, не допускається)

4.2. Заставодержатель повинен в строк ___________ після виконання Заставодавцем зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, повернути предмет застави Заставодавцеві.

4.3. Предмет застави повертається Заставодавцеві шляхом його перерахування на валютний рахунок Заставодавця в строк ___________.


5. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

5.1. Якщо зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, не буде належним чином виконано Заставодавцем, Заставодержатель набуває право власності на предмет застави та має право розпоряджатися відповідними валютними цінностями (іноземною валютою), що знаходяться на валютному рахунку.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.


7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.


8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню.


8.2. Цей договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

8.3. Право застави за цим Договором виникає з моменту перерахування Заставодавцем предмету застави на валютний рахунок Заставодержателя.

8.4. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.2 цього Договору та закінчується ____________________________________.

8.5. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.7. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8.8. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.9. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.


9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.


9.2. Після набрання чинності цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені їх печатками та нотаріально посвідчені.

9.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________


Підписи


За ЗАСТАВОДАВЦЯ

Керівник ________________/____________/


м. п.


ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________


сторін


За ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

Керівник ________________/____________/


м. п.