refik.in.ua 1


Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України


ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
(посада)
___________________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище) 

М. П. 
ДОВІДКА
про зміни до кошторису


на ____ рік


Номер _____________

Дата _____________

Вид бюджету __________________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи _______________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________).
Підстава ___________________________________________________________

( грн.)
Код** 

Найменування 


Сума змін (+, -) 
загальний фонд 

спеціальний фонд 

разом 

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

 

 

 
 

у тому числі:  

 

 

 
 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

 

 

 
 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) 

 

 

 
 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

 

 

 
 

у тому числі:  

 

 

 
 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 

 

 

 
 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету) 

 

 

 


Керівник 


_______________________________

 (підпис)         (ініціали і прізвище) 
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

______________________________________

         (підпис)              (ініціали і прізвище)  


_________________
(число, місяць, рік)   

М. П.*

* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.