refik.in.ua 1

Додаток 24

до Порядку складання фінансової

та бюджетної звітності розпорядниками

та одержувачами бюджетних коштів

ДОВІДКА

про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

на _______________ 20__ р. Коди


Установа ________________________________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія ________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання _______________________________________________________________________ за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ___________________________________________________


Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _________________________________________


Періодичність: квартальна, річна.


Одиниця виміру: грн коп.


з/п

Найменування установи банку

Номер рахунка

Сума

Джерела утворення

Примітка

1

2

3

4

5

6Усього


Керівник ____________________ _______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________________ _______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

"___"_____________20___року