refik.in.ua 1

Шершньова З. Є., Оборська С. В., Ратушний Ю. М.

Стратегічне управління

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 232 с.М.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-160 від 20.02.2001

Ціна: 15,00 грн.


ISBN 966—574—234—5


Посібник є доповненням до навчального посібника «Стратегічне управління» (К.: КНЕУ, 1999). Він містить навчальну програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні вказівки з вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, план семінарського заняття, питання для дискусій та поглибленого вивчення теми, навчальні завдання та індивіду-
альні завдання для виконання на матеріалах конкретних організацій, теми рефератів тощо), завдання для перевірки знань, критерії оцінювання знань студентів з дисципліни, список літератури.

Для студентів економічної спеціальності «Менеджмент організацій» вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.


ЗМІСТ


Частина 1. Програма курсу 3

Вступ 3

Зміст розділів і тем курсу «Стратегічне управління» 10

Частина 2. Навчально-методичне забезпечення тем курсу 23

Розділ І. Стратегічне управління: сутність і передумови
виникнення 23


Тема 1. Еволюція розуміння і передбачення майбутнього підприємств
(історичний огляд) 23


Тема 2. Характеристика передумов застосування стратегічного управ-
ління на підприємствах 33


Розділ ІІ. Стратегічний аналіз 40

Тема 3. Середовище господарської організації 40

Тема 4. Визначення конкурентоспроможності підприємства 54

Тема 5. Методи аналізу та прогнозування розвитку середовища орга-
нізації 65

Розділ ІІІ. Визначення цілей, стратегій та формування «стратегічного набору» 75


Тема 6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу 75

Тема 7. Мета в стратегічному управлінні 84

Тема 8. Сутність стратегії та «стратегічний набір» 93

Розділ ІV. Стратегічне планування 116

Тема 9. Сутність стратегічного планування 116

Тема 10. Стратегічні плани, проекти та програми 124

Розділ V. Підсистеми забезпечення стратегічного
управління 133


Тема 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління і вне-
сення змін в організаційні структури управління (ОСУ) 133


Тема 12. Фінансово-економічний механізм забезпечення стратегіч-
ного управління 153


Тема 13. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управ-
ління та формування стратегічної поведінки персоналу 164


Тема 14. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного
управління 179


Частина 3. Навчально-методичні вказівки до написання
рефератів, розгляду та аналізу кейсів з курсу «Стратегічне управління» 191


1. Підготовка рефератів 191

2. Підготовка кейсів 199

Частина 4. Критерії оцінювання знань студентів
з дисципліни 209

Література 228