refik.in.ua 1


Додаток 1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику з підписами авторів, відрецензовані та рекомендовані до друку науковим керівником, ретельно оформлені у вигляді готовому до друку.

Мова - українська.

Обсяг - одна повна сторінка формату А4.

Кількість співавторів не більше трьох.

Не більше двох тез одного автора у збірці.

Шрифт Times New Roman Cyr (звичайний), розмір шрифту – 12 пт., назва тез - Times New Roman Cyr (жирний, великими літерами), розмір шрифту -12 пт.. Підпис під малюнками, таблиці - Times New Roman (звичайний), розмір шрифту -10 пт..

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Відступи: лівий, верхній, нижній, правий -20 мм.

Зліва у верхньому рядку ставиться УДК, відступивши одну строку посередині аркуша великими літерами (жирний шрифт) друкується назва тез, справа під назвою через одну строку – прізвища, ініціали авторів. Назва закладу друкується під прізвищем автора, шрифт -10.

Пропускається одна строка і друкується основний текст, через інтервал..

Зразок


УДК 330.675


ЛОГІСТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ


Студ. Тимченко Л.С.

Наук. керівник доц. Шульга В.С.

Київський національний університет

технологій та дизайну

Визначення терміну «логістика» розглядають у двох аспектах: як наука і як процес організації …..

………………………………………………………..


Термін подачі тез до 23 квітня 2013 року.


Додаток 2 ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ


 1. Прізвище, ім'я та по батькові автора _____

 2. Студент, аспірант, молодий учений (підкреслити )

 3. Науковий керівник __________________

н/ступінь, посада ___________________


 1. Назва навчального закладу ___________

 2. Поштова адреса, е-mail ВНЗ___________

___________________________________

 1. Домашня адреса ____________________

 2. Телефон____________________________

 3. Факс _______________________________

 4. Е-mail:___________________________

 5. Назва секції, підсекції _______________

 6. Назва доповіді ______________________

 7. Мета участі в конференції (підкреслити):

 • доповідь з публікацією у збірнику тез

 • стендова доповідь (публікація у збірнику тез)

Умови проживання :

- гуртожиток КНУТД - 40.00 грн. (обмежено);

Бронювання місць у готелях учасники здійснюють самостійно.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет

технологій та дизайну

Наукове товариство студентів та аспірантів КНУТД

Асоціація підприємств легкої промисловості України


ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА


СТУДЕНТІВ

«Наукові розробки молоді на сучасному етапі»

25-26 квітня

КИЇВ – 2013


Шановні колеги !

Київський національний університет технологій та дизайну запрошує молодих учених та студентів Вашого закладу взяти участь у ХІІ Всеукраїнській, науковій конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі", яка відбудеться 25-26 квітня 2013 року, (заїзд та реєстрація учасників - 24.04.2013 р.)


Робота конференції буде проходити за наступними секціями:

1. "Нові наукомісткі технології
виробництва матеріалів, виробів
широкого вжитку та спеціального
призначення":


1.1. Технологія та конструювання
швейних виробів;

1.2. Ергономіка та проектування одягу;

1.3. Конструювання та технологія виробів
із шкіри;

1.4. Технологія і дизайн трикотажу;

1.5. Технологія полімерів та хімволокон;

1.6. Прогресивні хімічні та електрохімічні технології;

1.7. Промислова фармація;

1.8. Опоряджувальне виробництво;

1.9. Матеріалознавство та технологія переробки текстильних волокон;

1.10. Художнє моделювання костюма;

1.11. Дизайн.

1.12. Дизайн інтер’єру і меблів

2."Мехатроніка, комп’ютерні системи, метрологія та інноваційні технології в машинобудуванні”:


  1. 2.1.Машини легкої промисловості;

  2. 2.2. Електромеханічні системи;2.3. Автоматизація та комп'ютерні

системи;

2.4. Електроніка та електротехніка;

2.5. Інформатика та інформаційні
технології проектування;

2.6. Метрологія та вимірювальна техніка;

2.7. Якість, стандартизація та сертифікація

2.8. Інженерна механіка;

2.9. Вища математика;

2.10. Фізика;

3. «Ресурсозбереження та охорона

навколишнього середовища»:


3.1.Технологія обробки шкіри та
хутра;

3.2. Техногенна безпека та тепломасообмінні процеси;

4. «Економічні та соціально-політичні
проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України»:


4.1. Економіка облік та аудит;

4.2. Менеджмент;

4.3. Менеджмент сфери послуг;

4.4. Маркетинг;

4.5. Економічна кібернетика;

4.6. Фінанси;

4.7. Політична економія;

4.8. Батьківський край: минуле та традиції;

4..9.Філософія;

4.10. Політологія та соціологія;

4.11 Іноземні мови;


Організаційні внески в розмірі 20 грн. (з ПДВ) приймаються до 25 квітня 2013 року. Організаційний внесок включає часткові видатки на публікацію збірника тез.

Банківські реквізити для перерахування оргвнеску: Одержувач: КНУТД,

р/р 31255273210192 в ГУДКСУ м. Києва


МФО 820019 ЄДРПОУ 02070890.

В полі призначення платежу обов’язково вказати КВК 220; КПК 2201160 за участь у конференції молодих учених та студентів, П.І.П. (першого за списком автора)


Витрати на проїзд, проживання та харчування – за рахунок коштів учасників.

До 15 березня 2013 р. просимо повідомити про Вашу згоду взяти участь у конференції та тему доповіді (Заявка - додаток 2).

До 25 квітня 2013 р. надіслати тези доповідей (додаток 1) разом з копією квитанції про оплату на адресу оргкомітету поштою та електронною поштою, або передати при прибутті на конференцію до оргкомітету (корп. № 1, кім. 1-0344, Мелешко Н.Ф.).

Тези авторів, які не подали вчасно заявку на участь у конференції, прийматися не будуть.

Випуск збірника тез планується після проведення конференції (буде

повідомлено додатково).

Адреса університету:

01011, Київ,

вул. Немировича-Данченка, 2, Київський національний університет технологій та дизайну (оргкомітет конференції молодих учених та студентів).

тел. оргкомітету: 256-84-27;

факс: 280-05-12.

E-mail:

ntsa_knutd@ukr.net

Проїзд від залізничного вокзалу тролейбусом №14, маршрутним таксі №№ 14, 480 до вул. Щорса, або метрополітеном до станції "Печерська".