refik.in.ua 1 ____________________________________________________

(назва Біржі)


Біржовий контракт N ___________

на купівлю - продаж цінних паперів


м. ______________  


Дата "____"__________ 199__ р.  


Час _______ : __________  Брокерська контора N ______,


______________________________________________________________  ,                     (назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)

що іменується в подальшому Продавець, в особі Представника


__________________________________________________________________________________,


який діє на підставі довіреності N ______ від "______"___________ 199__ р., з однієї сторони,


і _________________________________________________________________________________,

                          (П. І. Б. - для фізичної особи, повна назва - для юридичної особи)


що іменується в подальшому Покупець,


заповнюється у разі необхідності  

представлений уповноваженою особою_______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________,  

який (яка) діє на підставі довіреності N ________ від "____"_____________ 199___ р.,  з другої сторони, у відповідності з Положенням про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації, що належать державі, уклали цей Контракт про таке:


1. Продавець передає, а Покупець сплачує і приймає:


акції прості іменні _________________________________________________________________

                                         (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, назва ВАТ)


у кількості ___________________________________________________, за ціною ____________

                                  (загальна кількість придбаних акцій)


N позиції біржового бюлетеня  


Ціна

за одиницю,

грн.  


Кількість акцій,

штук  


Загальна вартість придбаних акцій,

грн.  


 


 


 


 


   


   


   


   


Всього:  


-   


   


   2. Сума Контракту становить _______________________________________________________


                                                                          (сума цифрами та словами)


3. Зобов'язання за Контрактом виконуються протягом п'яти робочих днів від дати проведення торгів (день проведення торгів не враховується).


4. Право власності на придбаний пакет акцій виникає з моменту повної оплати біржового Контракту.

5. При підписанні цього Контракту сторони обмінюються гарантіями щодо доставки цінних паперів та їх оплати.Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені додатковими зобов'язаннями.


Гарантії Покупця: _________________________________________________________________


6. Покупець сплачує на розрахунковий рахунок біржі N ____________________ в


МФО __________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________ у термін, обумовлений в п. 3 даного Контракту:


суму укладеної угоди, що становить: __________________________________________________


                                                                                           (сума цифрами та словами)


за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску в сумі: ______________________, а також:


                                                                                                                   (сума цифрами та словами)


а) біржовий збір у розмірі 1 відсотка від суми укладеної угоди, що становить:


__________________________________________________________________________________;


(сума цифрами та словами)


б) податок на додану вартість в розмірі 20 відсотків від суми біржового збору, що становить:


__________________________________________________________________________________.


(сума цифрами та словами)


Всього до сплати:


__________________________________________________________________________________.


(сума цифрами та словами)

7. Сторони погоджуються з тим, що в разі порушення Покупцем терміну оплати придбаних акцій згідно з пунктом 3 цього Контракту, Контракт розривається за ініціативою Продавця, про що він має повідомити Покупця не пізніше ніж через 5 днів після прийняття відповідного рішення. У цьому разі Покупець у порядку, визначеному пунктом 6.7 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, сплачує на рахунок Біржі неустойку в розмірі 20 відсотків від суми укладеної угоди та повну суму біржового збору з урахуванням сплаченого гарантійного внеску.8. Покупець проінформований, що коли на придбання пакета акцій потрібна згода Антимонопольного комітету України, то у випадках та у терміни, передбачені законодавством, він (Клієнт) зобов'язаний звернутися для отримання зазначеної згоди, а якщо законодавством передбачено подання повідомлення про придбання акцій - надати повідомлення до Антимонопольного комітету України.


9. Контракт набуває чинності з моменту його підписання та реєстрації на біржі.


10. Реквізити сторін:


 


Продавець _________________  


Покупець _____________________  (вказується назва, адреса, телефон, телефакс, розрахунковий рахунок, банк, МФО, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)


11. Підписи сторін:


Продавець _________________  


Покупець _____________________  


М. П.                     (підпис)  


М. П.                      (підпис)  


Керівник реєстраційного бюро біржі ______________________________