refik.in.ua 1

Вiнницька товарна унiверсальна бiржа


БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ № __

договір купівлі-продажу (відчуження) нерухомості

м.Вiнниця __.__.20___р.


Учасник торгів нерухомістю, член біржі, ____________ в особi брокера ______, що виступає під номером ___, та діє згідно договору доручення на продаж майна на аукціоні від ______.20__ р. вiд iменi ________________, що далi зветься ПРОДАВЕЦЬ, з однiєї сторони, i

учасник торгів нерухомістю, член біржі, ____________ в особi брокера ___________, що виступає під номером ___, та діє згідно договору доручення № ___ від ____.20__ р. вiд iменi _____, що далi зветься ПОКУПЕЦЬ, з iншої сторони, в вiдповiдностi з Правилами бiржової торгiвлi на ВТУБ уклали цей контракт про наступне:


1. ПРОДАВЕЦЬ продав, а ПОКУПЕЦЬ купив _____ частин будівель, __________________________________________________.

Адреса: Вінницька обл., _____________


На земельній ділянці площею ___ кв.м. (по фактичному користуванню) розташовані:

________________________.


У власність ПОКУПЦЯ відходить: ___ частин будівель, а саме _____________________

Загальна площа відчужуваної нерухомості складає: _____ кв.м.

Інвентаризаційна оцінка відчужуваної нерухомості складає: _______ грн., що підтверджується довідкою-характеристикою № ____, виданою ____________ КП "Вінницьке ООБТІ" __________ року.

2. Нерухомість, що продається, належить на праві ______________________________________ та записано в реєстрову книгу № __ за реєстровим № __

3. Стартова ціна ______ (_______________________ 00 копійок) , в т.ч. ПДВ-_______ грн.

4. Сума продажу ________ (______________________ 00 копійок) , в т.ч. ПДВ-____ грн

5. Порядок передачі грошових коштів: ПОКУПЕЦЬ зобов'язується на протязі 7 банківських днів з дня реєстрації контракту забезпечити наявність суми контракту на рахунку розрахункової палати ВТУБ - р/р №26001457 у Вінницькій філії ПАТ "Кредитпромбанк" МФО 302623, ЗКПО 13298478


5.1. Біржа перераховує суму контракту на наступний день після отримання підписаного ПОКУПЦЕМ i ПРОДАВЦЕМ Акту прийому-передачi або письмової згоди ПОКУПЦЯ на рахунок Держбюджету у __________ районі - р/р ________ в ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, ЗКПО ________

6. ПРОДАВЕЦЬ засвідчує, що вказаний предмет купівлі-продажу до цього часу нікому іншому не проданий, не подарований, не закладений, в спорі і під забороною не перебуває.

7. Всі витрати по укладенню, оформленню контракту і виплаті реєстраційного збору біржі виплачують Брокер продавця і Брокер покупця порівну.

8. Відповідно до ст.15 Закону України 'Про товарну біржу' контракт реєструється на біржі і подальшому нотаріальному посвідченню не підлягає.

9. Третейське застереження: Суперечки, що виникають між брокерами при укладаннi, змiнi та розiрваннi цієї угоди вірішуються постійно діючим Третейським судом при ВТУБ згiдно дiючого регламенту та Правил бiржової торгiвлi на ВТУБ.

У разi порушення умов цієї угоди вона може бути розірвана згiдно порядку, передбаченого регламентом Третейського суду при ВТУБ.

Рішення Третейського суду при ВТУБ є остаточним і обов'язковим для виконання брокерами.

10. Iншi умови: Цей контракт укладений згідно протоколу аукціону № ___ від _______ р.

11. Цей контракт складений в 4-х примiрниках, один з яких зберiгається в справах Бiржi, один примiрник видається ПРОДАВЦЮ, два примiрника видаються ПОКУПЦЮ, один з яких вiн зобов'язаний здати в інвентарбюро для реєстрацiї будівлі відповідно до ст.210 ЦК України.

12. Брокер продавця та Брокер покупця зобов'язуються протягом 1-го банківського дня після реєстрації біржового контракту провести оплату реєстраційного збору на рахунок біржі в розмірі: 2% від суми контракту, що складає ___ грн., в тому числі ПДВ - _____ грн.

в т.ч. 1% Брокер продавця _____ грн., в тому числі ПДВ - ____ грн.


1% Брокер покупця _____ грн., в тому числі ПДВ - ____ грн.

13. Реквiзити ВТУБ - код ЗКПО 13298478, р/р в гривнях 26000165114 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 13298478.


14. Реквiзити сторiн:ПРОДАВЕЦЬ

_______________________________

БРОКЕР ПРОДАВЦЯ

___________________________


брокер ____________ ______________________

пiдпис, печатка
ПОКУПЕЦЬ

________________________

______________________

пiдпис, печатка


БРОКЕР ПОКУПЦЯ

____________________брокер _______________ ______________________

пiдпис, печатка


Цей контракт зареєстровано на Вінницькій товарній універсальній біржі _______р. Особи сторін встановлено, їх правоздатність та дієздатність, а також належність об'єкту продажу згідно поданих документів, вказаних в цьому контракті перевірена.


Цей контракт укладений на суму


________________________ ГРИВЕНЬ 00 КОПІЙОК


Президент ВТУБ

В.В.Ропотiлов ______________________

пiдпис, печатка