refik.in.ua 1 2 ... 4 5Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут


ІНФОРМАЦІЙНИЙ

БЮЛЕТЕНЬ

БІБЛІОТЕКИКористь не в багатьох,

А в хороших книгах.


СенекаБерезень-вересень 2012 року


 1. 1.26.89(4Укр.-4Він)

Г 67

Нові надходження літератури до бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ за березень-вересень 2012 року.


Гораш, В. С.

Вінниччина : фотоальбом / В. С. Гораш. – Вінниця, 2011. – 256 с. – (1 прим.).


 1. 3.

26.89(4Укр-4Він)

С 37

Сім чудес Вінниччини : альбом / відп. за вип. К. Висоцька. – Вінниця : Вінницький обласний краєзнавчий музей, 2011. – 80 с. – (1 прим.).


 1. 4.

30.69

Р 15

Радовенчик, В. М.

Тверді відходи: збір, переробка, складування : навч. посібник / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля. – К. : Кондор, 2010. – 552 с. – (1 прим.).


 1. 5.

32.973

А 76


Апатова, Н. В.

Інформатика для економістів : підручник / Н. В. Апатова, О. М. Гончарова, Ю. Ю. Дюлічева. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 456 с. – (1 прим.).


 1. 7.

32.973

Г 93

Гукин, Д.

Ноутбуки для чайников / Д. Гукин. – 4-те видання. – К., С.Пб., М. : Диалектика, 2012. – 320 с. – (1 прим.).


 1. 9.

36-1

Х 20

Харчова хімія : навч. посібник / Л. В. Дуленко, Ю. А. Горяйнова, А. В. Полякова та ін. – К. : Кондор, 2012. – 248 с. – (37 прим.).


Харчові виробництва


 1. 10.

36

К 78

Кравченко, М. Ф.

Теоретичні основи харчових технологій : навч. посібник / М. Ф. Кравченко, А. В. Антоненко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 516 с. – (20 прим.).


 1. 11.

36.99

М 12

Мазараки, А. А.

Знаменитые украинские блюда / А. А. Мазараки, М. И. Пересичный, И. А. Фельдман. – К. : КНТЕУ, 2012. – 312 с. : ил. – (2 прим.).


 1. 12.

36.99

С 23

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий : для предприятий общественного питания / авт.-сост.: А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко. – К. : Арий, 2011. – 680 с. : ил. – (20 прим.).

 1. 13.


38

Ш 24

Шаповал, С. Л.

Громадське будівництво : навч. посібник / С. Л. Шаповал ; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2011. – 360 с. – (25 прим.).


 1. 14.

38

Ш 24

Шаповал, С. Л.

Громадське будівництво. Практикум : навч. посібник / С. Л. Шаповал, Н. М. Плешкань ; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2012. – 264 с. – (5 прим.).

Економіка. Економічні науки


 1. 19.

65.01

Е 45

Економічна теорія. Політекономія : підручник / В. М. Тарасевич, О. Ю. Бобровська, В. К. Лебедєва та ін. ; за ред. В. М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 206 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – (1 прим.).


 1. 24.

65.02

Ш 37

Шевченко, О. О.

Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посібник / О. О. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 288 с. – (10 прим.).


 1. 25.

65.04(4укр)

М 58

Міжрегіональний економічний розвиток та проблематика його регулювання : монографія / А. Г. Мазур, Т. В. Колесник, О. Г. Підвальна, О. Г. Заболотний. – Вінниця : Вінницька газета, 2011. – 212 с. – (1 прим.).

Управління економікою. Економічна статистика. Облік. Економічний аналіз 1. 27.

65.050

С 24

Свидрук, І. І.

Креативний менеджмент : навч. посібник / І. І. Свидрук. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. – (20 прим.).


 1. 28.

65.050

Р 82

Рульєв, В. А.

Менеджмент : навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. – (1 прим.).


 1. 29.

65.050

Б 12

Баєва, О. В.

Менеджмент у галузі охорони здоров'я : навч. посібник / О. В. Баєва. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 640 с. – (1 прим.).


 1. 30.

65.050

Б 90

Бушуєва, Н. С.

Управління проектами та програмами організаційного розвитку : навч. посібник / Н. С. Бушуєва, Ю. Ф. Ярошенко, Р. Ф. Ярошенко. – К. : Самміт-Книга, 2010. – 200 с. : іл. – (1 прим.).


 1. 31.

65.050.2-03

І 20

Іванов, М. М.

Операційний менеджмент : навч. посібник / М. М. Іванов, П. В. Комазов. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с. – (30 прим.).


 1. 32.

65.050.21

Р 82


Рульєв, В. А.

Управління персоналом : навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310 с. – (25 прим.).


 1. 34.

65.052.0

Т 67

35 положень (стандартів) бухгалтерського обліку : станом на 14 березня 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 258 с. – (15 прим.).


 1. 35.

65.052.0

Т 39

Тігова, Т. М.

Аналіз фінансової звітності : навч. посібник / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 268 с. – (1 прим.).


 1. 38.

65.052.0

П 37

Плани рахунків бухгалтерського обліку : станом на 2 квітня 2012 року / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 126 с. – (50 прим.).


 1. 39.

65.052.0

П 37

Плани рахунків бухгалтерського обліку бюджетних організацій : станом на 1 лютого 2012 року / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 58 с. – (50 прим.).


 1. 40.

65.052.2

О 77

Островерха, Р. Е.


Організація обліку : навч. посібник / Р. Е. Островерха. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 408 с. – (30 прим.).


 1. 41.

65.052.218

К 64

Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства : монографія / Є. В. Мних, С. В. Бардаш, О. А. Шевчук та ін. ; за ред. Є. В. Мниха. – К. : КНТЕУ, 2011. – 452 с. – (5 прим.).


 1. 44.

65.052.5.29

Л 37

Левицька, С. О.

Звітність підприємств : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. – (9 прим.).


 1. 45.

65.052.5.32

В 21

Ватуля, І. Д.

Організація обліку у фермерських господарствах : навч. посібник / І. Д. Ватуля, Л. О. Гладка. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 312 с. – (1 прим.).


 1. 46.

65.24

Е 45

Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посібник / М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. В. Євась та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – (50 прим.).


 1. 47.

65.24

А 39

Акіліна, О. В.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Алерта, 2012. – 820 с. – (10 прим.). 1. 48.

65.25

М 12

Мазур, О. Є.

Ринкове ціноутворення : навч. посібник / О. Є. Мазур. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 480 с. – (30 прим.).


 1. 49.

65.25

А 87

Архипов, В. В.

Экспертная оценка товаров (движимого имущества) : учебное пособие / В. В. Архипов, О. А. Желавская. – К. : Центр учебной литературы, 2011. – 280 с. – (1 прим.).


 1. 50.

65.261

К 79

Кремень, О. І.

Фінанси : навч. посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – (80 прим.).


 1. 51.

65.261

В 19

Васильченко, І. П.

Фінансова математика : навч. посібник / І. П. Васильченко, З. М. Васильченко. – 2-ге вид., допов. – К. : Кондор, 2012. – 250 с. – (20 прим.).


 1. 53.

65.261.4

О 61

Оподаткування в Україні : навч. посібник / Н. М. Дєєва, Н. І. Редіна, Т. О. Дулік та ін. ; за ред. Н. І. Редіної. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 544 с. – (1 прим.).


 1. 55.

65.261.4

П 44

Податкові системи зарубіжних держав : навч. посібник / В. Л. Андрущенко, З. С. Варналій, І. А. Прокопенко, Т. В. Тучак ; за заг. ред. П. В. Мельника. – К. : Кондор, 2012. – 222 с. – (30 прим.). 1. 56.

65.262

Л 38

Левченко, Л. В.

Гроші та кредит : навч. посібник / Л. В. Левченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 224 с. – (1 прим.).


 1. 57.

65.262

В 61

Вовчак, О. Д.

Гроші та кредит : навч. посібник / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 424 с. – (60 прим.).


 1. 58.

65.262

К 56

Коваленко, Д. І.

Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посібник / Д. І. Коваленко. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с. – (1 прим.).


 1. 59.

65.262.10

Б 23

Банківська діяльність : навч. посібник / З. Б. Живко, О. П. Просович, М. І. Копитко та ін. ; за ред. З. Б. Живко. – К. : Алерта, 2012. – 248 с. – (2 прим.).


 1. 60.

65.262.10

Б 23

Копилюк, О. І.

Банківські операції : навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 536 с. – (30 прим.).


 1. 61.

65.262.29

Т 19

Таран, В. А.

Играть на бирже просто?! / В. А. Таран. – 3-е изд. – С.Пб. : Питер, 2009. – 272 с. : ил. – (ForekxClub Academy). – (1 прим.). 1. 62.

65.262.29

Е 96

Еш, С. М.

Фінансовий ринок : навч. посібник / С. М. Еш. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 528 с. – (1 прим.).


 1. 63.

65.27

З 14

Загребной, В. Н.

Наше дело обречено на успех. Летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной. – К. : Украинское агентство финансового развития, 2010. – 480 с. – (1 прим.).


 1. 64.

65.27

М 21

Мальований, М. І.

Соціальне страхування : навч. посібник / М. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 496 с. – (50 прим.).


 1. 68.

65.290-21

Т 98

Тюріна, Н. М.

Антикризове управління : навч. посібник / Н. М. Тюріна, Н.С.. Грабовська І. В. Карвацка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. – (25 прим.).


 1. 69.

65.290-21

М 21

Мальська, М. П.

Корпоративне управління: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 360 с. – (30 прим.).


 1. 70.

65.290-21

Г 93

Гуменник, В. І.


Менеджмент організацій : навч. посібник / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – (1 прим.).


 1. 71.

65.290-21

Д 58

Довгань, Л. Є.

Стратегічне управління : навч.посібник / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 440 с. – (1 прим.).


 1. 72.

65.290-21

П 59

Порохня, В. М.

Стратегічне управління : навч. посібник / В. М. Порохня, Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. – (30 прим.).


 1. 74.

65.290-21

Б 88

Бровкова, О. Г.

Стратегічний менеджмент : навч. посібник / О. Г. Бровкова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. – (15 прим.).


 1. 75.

65.290-22

К 68

Корольчук, О. П.

Маркетингова товарна політика : навч. посібник / О. П. Корольчук, І. Р. Лошенюк, Г. В. Любківська. – К. : КНТЕУ, 2011. – 346 с. – (9 прим.).


 1. 76.

65.290-22.06

Б 20

Балабанова, Л. В.

Маркетинг підприємства : навч. посібник / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 612 с. – (30 прим.).

 1. 77.


65.290-22.06

О 75

Оснач, О. Ф.

Промисловий маркетинг : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 364 с. – (1 прим.).


 1. 78.

65.290-93

Ф 59

Фінансове забезпечення розвитку підприємства : монографія / І. О. Бланк, Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва та ін. ; за ред. І.О. Бланка. – К. : КНТЕУ, 2011. – 344 с. – (5 прим.).


 1. 79.

65.298

Р 86

Рум'янцев, А. П.

Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посібник / А. П. Рум'янцев, Н. С. Рум'янцева. – 2-ге вид. переробл. і допов. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 292 с. – (25 прим.).


 1. 80.

65.298

М 50

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, Ю. О. Олейніков та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2012. – 824 с. – (10 прим.).


 1. 81.

65.42

Е 45

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць. Вип. 2 (14). – Х., 2011. – 705 с. – (1 прим.).


 1. 82.

65.42

В 68

Волошиновський, Й. А.

Розмови про кооперацію : Вибрані твори та публікації. У 2-х томах. Т.1 / Й. А. Волошиновський. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2010. – 544 с. – (1 прим.). 1. 83.

65.42

В 68

Волошиновський, Й. А.

Розмови про кооперацію : Вибрані твори та публікації. У 2-х томах. Т.2 / Й. А. Волошиновський. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2010. – 360 с. – (1 прим.).


 1. 84.

65.421

М 12

Мазур, А. Г.

Регіональні особливості інвестиційного забезпечення розвитку споживчих ринків : монографія / А. Г. Мазур, О. А. Поліщук, О. С. Колесов. – Вінниця : Мерк'юрі-Поділля, 2011. – 328 с. – (3 прим.).следующая страница >>