refik.in.ua 1

Білет 13


My Appearance.

Modern youth does not pay much attention to its own inner world, its character, and behavior. Unfortunately nowadays it becomes better to be good-looking, fashionable and rich at last, than to be kind, honest, generous etc.

I don't like to discuss myself: either my character or my appearance. I am sure that nobody's perfect and I am not perfect as well. As many young people I, of course, pay much attention to people's appearance, realizing in the same time that it is wrong. But I can do nothing with myself.

And now I will try to describe you my appearance, it will be difficult for me a little bit. Because I can't say exactly: I am pretty or not? Only other people can say this. But however I'll try to do it.

First of all I want to tell you about my height and build. I am medium height – 162 cm. But I would really like to be taller. And my mother says that it is not very good to be tall because it is more difficult to find a boy-friend for tall girls. Maybe it is really so. Secondly I've got medium build. I'm not slim but I always dreamt about this. My younger brother says that I am overweight. Of course I feel insulted a little bit but in summer it is really so. When I'm in the village I just can't refuse delicious dishes my granny prepared.

I have a round face, straight nose, big brown eyes and small lips. My hair is short because last week I was in the hairdressing saloon where I've got a new hair-do. Generally I like it. My nature color of hair is light brown. But a few days ago I dyed my hair and now it is dark-brown with a cherry shade. My grandfather does not like either my hair-do or the color of my hair but I don't care. My hair is straight and thick, but when I was a little girl I had curly hair. I like to be different and occasionally to change something in my appearance.

I am often told that I look like my granny. But it seems to me that I look like my mum a bit.

Generally I can't say that I am beautiful but I also don't consider that I am ugly. Maybe I am pretty for somebody and plain, ordinary for others.

Everyone thinks in his own way.

Perhaps that's all I can tell you about myself. It was difficult and uninteresting for me. But now you have some notion about me.

Переклад

Мій зовнішній вигляд.Сучасна молодь не звертає особливої ​​уваги на свій внутрішній світ, його характер і поведінку. На жаль, в даний час вона стає краще бути красивим, модним і багатим нарешті, ніж бути добрим, чесним, щедрим і т.д.Я не люблю себе, щоб обговорити: або мій характер або мій зовнішній вигляд. Я впевнений, що ніхто не досконалий, і я не досконалий, а також. Як і багато молодих людей, яких я, звичайно, звертати увагу на зовнішній вигляд людей, розуміючи в той же час, що це неправильно. Але я нічого не можу з собою вдіяти.А тепер я постараюся описати вам свій зовнішній вигляд, це буде важко для мене небагато. Тому що я не можу точно сказати: я досить чи ні? Тільки інші люди можуть сказати, що це. Але тим не менше я постараюся це зробити.Перш за все, я хочу розповісти вам про мої зросту і статури. Я середнього зросту - 162 см. Але мені б дуже хотілося бути вище. А моя мама каже, що це не дуже добре, щоб бути високим, тому що це більш важко знайти дружок для високих дівчат. Може бути, це дійсно так. По-друге у мене середня статура. Я не тонкий, але я завжди мріяв про це. Мій молодший брат каже, що я зайву вагу. Звичайно, я відчуваю себе ображеним небагато, але влітку це дійсно так. Коли я в селі я просто не можу відмовитися від смачних страв моя бабуся підготовлені.Я у вас кругле обличчя, прямий ніс, великі карі очі і маленькі губи. Мої волосся коротке, тому що минулого тижня я був в перукарні, де я отримав нову зачіску. Взагалі мені подобається. Моїй природи колір волосся світло-коричневий. Але кілька днів тому я пофарбував волосся і тепер це темно-коричневого з вишневим відтінком. Мій дід не любив ні моя зачіска або колір мого волосся, але мені все одно. Мої волосся пряме і товсті, але, коли я була маленькою дівчинкою, я була кучеряве волосся. Мені подобається бути різними, і іноді, щоб щось змінити в моїй зовнішності.Мені часто кажуть, що я схожа на мою бабусю. Але мені здається, що я схожий на маму небагато.Взагалі я не можу сказати, що я гарна, але я також не вважаю, що я потворна. Може бути, я досить для когось і прості, звичайні для інших.Кожен думає по-своєму.Може бути, це все, що я можу розповісти про себе. Це було важко і нецікаво для мене. Але тепер у вас є деяке уявлення про мене.


2.Способи вираження майбутнього часу в англійській мові

В англійській мові майбутній час може виражатися не тільки формами часів Future Tense. Зустрічається вживання як Present Continuous, так і Future Simple. Найпоширеніші і часто вживані форми майбутнього часу - це Future Simple і конструкція to be going to + Infinitive.

Future Simple (тобто will + Infinitive)

Використовується для передбачення або прогнозу, які засновані на особистій думці, переконанні (Використовується після I think ..., I hope ..., I'm sure ...). Достовірних фактів / доказів, що підтверджують передбачення або прогноз немає.

Наприклад: I reckon Liverpool will win. (Said the day before the match.)

Конструкція to be going to + Infinitive

Передбачення або прогноз засновані на достовірних фактах / доказах, очевидні, реальні.

Наприклад:

Look at that blue sky! It's going to be a lovely day! (There're no clouds).

She's going to have a baby. (Look at her bump).

Порівняйте:

Не факт (доказів немає, висловлюється думка говорить, засноване на власних переконаннях): (I bet) John will be late home.Мненіе: The traffic is always bad at this time.

Факт (є реальні докази вчинення дії в майбутньому): John is going to be late home. Доказ: He left the message on the answerphone.

Використовується, щоб висловити рішення, намір, майбутній план:

1.Якщо рішення прийнято в момент мовлення (спонтанно):

I'll phone you back in a minute.

2.Якщо рішення прийнято завчасно.

We are going to get married in the spring.

Іноді will + Infinitive і to be going to + Infinitive взаємозаміняють один одного, не маючи різниці у використанні:

We will run out of money if we aren't careful.

We're going to run out of money if we aren't careful.

Для вираження майбутнього часу використовується також час Present Continuous. Воно вживається при вираженні особистої домовленості або призначеного плану, особливо коли вже обумовлено час і місце. При цьому передбачається, що дія буде здійснено в найближчому майбутньому. Наприклад:


What time are you meeting him?

Where are you having lunch?

What are you doing tonight?

Future Continuous Tense виражає дію, яка буде в процесі здійснення до і після певного моменту в майбутньому.

Don't phone at 8.00. I'll be flying to New York.

Present Simple вживається для вираження дії, яка відбудеться по распісанію.Напрімер:

I leave at 10 am according to the timetable.

Білет 14

Great Britain

The full name of the country the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The United Kingdom is situated on the British Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and a great number of small islands. Their total area is over 314 000 sq. km. The British Isles are separated from the European continent by the North Sea and the English Channel. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and the Irish Sea. Northern Ireland occupies one third of the island of Ireland. It borders on the Irish Republic in the south. The island of Great Britain consists of three main parts: England (the southern and middle part of the island), Wales (a mountainous peninsula in the West) and Scotland (the northern part of the island).

There are no high mountains in Great Britain. In the north the Cheviots separate England from Scotland, the Pennines stretch down North England along its middle, the Cambrian mountains occupy the greater part of Wales and the Highlands of Scotland are the tallest of the British mountains. There is very little flat country except in the region known as East Anglia. Most of the rivers flow into the North Sea. The Thames is. the deepest and the longest of the British rivers. Some of the British greatest ports are situated in the estuaries of the Thames, Mersey, Trent, T Clyde and Bristol Avon. Great Britain is not very rich in mineral resources, it has some deposits of coal and iron ore and vast deposits of oil and gas that were discovered in the North Sea.


The warm currents of the Atlantic Ocean influence the climate of Great Britain. Winters are not severely cold and. summers are rarely hot. The population of the United Kingdom is over 58 million people. The main nationalities are: English, Welsh, Scottish and Irish. In Great Britain there are a lot of immigrants from former British Asian and African colonies. Great Britain is a highly industrialized country. New industries have been developed in the last three decades. The main industrial centres are London, Birmingham, Manchester, Leeds, Liverpool, Glasgow and Bristol. The capital of the country is London. The United Kingdom is a parliamentary monarchy.

Великобритания (переклад )

Полное название страны - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Соединенное Королевство находится на Британских островах. Британские острова состоят из двух больших (Великобритания, Ирландия) и большого количества маленьких островов. Их общая площадь - более 314 тысяч кв. км. Британские острова отделены от Европейского континента Северным морем и Ла-Маншем. Западное побережье Великобритании омывается Атлантическим океаном и Ирландским морем. Северная Ирландия занимает одну треть территории острова Ирландия. На юге она граничит с Ирландской Республикой. Остров Великобритания состоит из трех основных частей: Англия (южная и средняя часть острова), Уэльс (гористый полуостров на западе) и Шотландия (северная часть острова).

В Великобритании нет высоких гор. На севере Чевиот-Хилс отделяют Англию от Шотландии; Пеннинские горы тянутся от Северной Англии почти через всю ее центральную часть; Кембрийские горы занимают большую часть Уэльса; Северо-Шотландское нагорье - самые высокие горы в Британии. В Британии очень мало равнинной местности, кроме как в области, известной как Восточная Англия. Большинство рек впадают в Северное море. Темза -самая глубокая и длинная из рек Британии. Некоторые самые большие порты Британии расположены в устьях Темзы, Мерси, Трента, Теина, Клайда и Бристольского Эйвона. Великобритания не очень богата полезными ископаемыми. Она имеет небольшие залежи угля и железной руды и богатые залежи нефти, газа, которые были открыты в Северном море.


Теплые течения Атлантического океана влияют на климат Великобритании. Зима здесь не очень суровая, а лето редко бывает жарким. Население Соединенного Королевства составляет более 58 млн. человек. Основные национальности: англичане, уэльсцы, шотландцы и ирландцы. В Великобритании много иммигрантов из бывших азиатских и африканских колоний Британии. Великобритания - страна с высокоразвитой промышленностью. За последние три десятка лет развились новые отрасли промышленности. Главные промышленные центры -это Лондон, Бирмингем, Манчестер, Лидс, Ливерпуль, Глазго, Бристоль. Столицей является Лондон. Великобритания - это конституционная монархия.

2. Порядок слів у англійському реченні

І. СТВЕРДЖУВАЛЬНІ РЕЧЕННЯ:

1. ПІДМЕТ + ПРИСУДОК + ДОПОВНЕННЯ (НЕПРЯМЕ, БЕЗ ПРИЙМЕННИКА, ПРЯМЕ) + ОБСТАВИНА:

a). Непряме доповнення без прийменника стоїть перед прямим доповненням:

He shows me a nice film every day. – Він показує мені гарний фільм кожен день.

He showed me a nice film yesterday. – Він показав мені гарний фільм вчора.

He will show me a nice film tomorrow. – Він покаже мені гарний фільм завтра.

b). Непряме доповнення з прийменником стоїть після прямого додатка:

He shows a nice film to me every day. – Він показує мені гарний фільм кожен день.

He showed a nice film to me yesterday. – Він показав мені гарний фільм вчора.

He will show a nice film to me tomorrow. – Він покаже мені гарний фільм завтра.

c). Порядок слів вважається ПРЯМИМ, якщо присудок стоїть після підмета:

He shows nice films every day. – Він показує гарні фільми кожен день.

2. ОБСТАВИНА ЧАСУ + ПІДМЕТ + ПРИСУДОК + ДОПОВНЕННЯ + ОБСТАВИНА

Every day he shows a nice film to me. – Він показує мені гарний фільм кожен день.

Yesterday he showed a nice film to me. – Він показав мені гарний фільм вчора.

Tomorrow he will show a nice film to me. – Він покаже мені гарний фільм завтра.


ІІ. ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ

1). ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Загальне питання вимагає, як правило, короткої відповіді: Так або Ні.

У ЗАГАЛЬНИХ ПИТАННЯХ:

ДОПОМІЖНИЙ ДІЄСЛОВО + ПІДМЕТ + ЗМІСТОВЕ ДІЄСЛОВО

Does he show nice films every day? – Чи він показує гарні фільми кожен день?

Did he show nice films yesterday? – Чи він показував гарні фільми вчора?

Will he show nice films tomorrow? – Чи він покаже гарні фільми завтра?

ЯКЩО В ЯКОСТІ ПРИСУДКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДІЄСЛОВО TO BE, ДІЄСЛОВО TO HAVE АБО

МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО то вони само і використовуються в якості допоміжного:

1). ДІЄСЛОВО-ЗВ'ЯЗКА + ПІДМЕТ + ОСНОВНА ЧАСТИНА ПРИСУДКА (ПРЕДИКАТИВ)

This film is interesting. - Is this film interesting?

Цей фільм цікавий. - Це фільм цікавим?

This film was interesting. - Was this film interesting?

Цей фільм був цікавий. - Чи був цей фільм цікавим?

They have a book. - Have they a book?

У них є книги. - Чи є у них книжки?

They had a book. – Had they a book?

У них були книги. - У них були книги?

Примітка:

не буде помилкою, якщо ви скажете: Do you have a new textbook?

Ще більш розповсюджено у Великобританії: Have you got a new textbook?

2). МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО + ПІДМЕТ + СМИСЛОВЕ ДІЄСЛОВО

They can play the piano. - Can they play the piano?

Вони можуть грати на фортепіано. - Чи можуть вони грати на піаніно?

I may come in. - May I come in?

Я можу зайти - Можу я ввійти?

2). СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ

на першому місці використовуються питальні слова

Who - Хто

Whom - кому

When - коли

What - що

Which - який

Whose - чий

Where - де

Why - чому

how long - як довго

how many - скільки

how much - скільки etc.


1). ПИТАЛЬНЕ СЛОВО + ДОПОМІЖНЕ ДІЄСЛОВО + ПІДМЕТ + ЗМІСТОВЕ ДІЄСЛОВО

When did you go to your doctor last time? - Коли ви ходили до лікаря в останній раз?

Where do you live? - Де ви живете?

Who is absent today? - Хто сьогодні відсутній?

What is it?

Питання може бути і до визначення підмета:

2). ПИТАЛЬНЕ СЛОВО + ПІДМЕТ + ПРИСУДОК

Whose cap is it? - Чия це шапка?

What text are you reading? - Який текст ви читаєте?

What day of the week is today? - Який день тижня сьогодні?

ІІІ. ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ

ПІДМЕТ + ДОПОМІЖНЕ ДІЄСЛОВО ІЗ ЗАПЕРЕЧНОЮ ЧАСТКОЮ NOT + ЗМІСТОВЕ ДІЄСЛОВО.

I don't want any more tea, thank you. - Я не хочу більше чаю, спасибі.

I haven't seen you for a long time. - Я не бачив вас протягом довгого часу.

I am not ready yet. - Я ще не готовий.

He doesn’t show films every day. – Він не показує фільми кожен день.

IV. РЕЧЕННЯ З КОНСТРУКЦІЄЮ THERE IS / ARE

THERE + TO BE (IS, ARE, WAS, WERE …) + ПІДМЕТ + ОБСТАВИНА

There is a book on the table. - Книга на столі.

There are notebooks on the table. - Ноутбуки на столі.

There was a book on the table. - Книга була на столі.

There were notebooks on the table. - Ноутбуки були на столі.