refik.in.ua 1 2 3 4 5

2. Функціональні обов’язки і режим праці педагогічних працівників дитячого табору .

Педагогічний колектив табору формується на основі Типових штатних нормативів педагогічних працівників оздоровчих таборів для дітей, підлітків та учнівської молоді з цілодобовим перебуванням ( див. Додаток №8).

Підбір кадрів працівників табору здійснюється засновником спільно з керівником оздоровчого закладу, органами освіти, охорони здоров’я, профспілок, іншими державними і громадянськими організаціями. З працівниками оздоровчого табору, згідно з чинним законодавством, укладається строковий трудовий договір /контракт/, в якому обумовлюються права, обов’язки працівників, зобов’язання засновників і адміністрації щодо їх матеріального і соціального забезпечення.

Форми, система і розміри оплати праці працівників оздоровчого табору встановлюються засновниками. Засновник табору в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів може встановлювати педагогічним працівникам, спеціалістам, робітникам і службовцям табору ставки заробітної плати на рівні посадових окладів аналогічних категорій працівників відповідної галузі народного господарства або підприємства, а також надавати їм додаткові трудові і соціально-побутові пільги. Підприємство, організація мають право заохочувати матеріально працівників оздоровчих таборів, які обслуговують даний трудовий колектив, але не входять до його складу.

На штатні посади в оздоровчий табір приймаються особи, які досягли 18 років, до роботи кухарями та допоміжними працівниками на час виробничої практики та під керівництвом майстра виробничого навчання можуть залучатися учні навчальних закладів відповідного профілю, які не досягли 18-річного віку. Школярі, учні професійно-технічних і середніх спеціальних закладів, що досягли 14-річного віку, за їх бажанням та згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, можуть прийматися на роботу в оздоровчий табір для виконання легкої допоміжної /підсобної/ роботи.

При прийнятті на роботу кожен працівник повинен подати медичний висновок про стан здоров’я, бути ознайомленим з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками. В таборі призначаються відповідальні за стан охорони праці, протипожежну безпеку.


Для працівників оздоровчих таборів, як правило, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. Вони забезпечуються безкоштовним проживанням та пільговим харчуванням. Розмір плати за харчування, яку повинні вносити працівники табору, визначається засновниками оздоровчого табору або колективним договором між адміністрацією підприємства і трудовим колективом. Засновник табору може встановлювати додаткові пільги для працівників табору (скорочений робочий день, додаткова відпустка, доплата за роботу у нічний час, понад встановлену норму годин тощо). Пільги в оплаті праці педагогічним і медичним працівникам, залученим до роботи в таборі, надаються відповідно до нормативних документів Міністерства праці, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України.
Безпосереднє керівництво позашкільним навчально-виховним закладом здійснює директор, який призначається і звільняється засновником або уповноваженим органом у порядку, визначеному чинним законодавством.

Директор позашкільного навчально-виховного закладу:


  • керує діяльністю закладу, представляє його в усіх органах, установах і громадських організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

  • розпоряджається майном, складає та затверджує штатний розпис в межах фонду заробітної плати, затверджує й організовує виконання кошторису, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, відкриває рахунки в установах банків;

  • встановлює надбавки, доплати, премії працівникам закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку, визначеного радою закладу;

  • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями закладу;

  • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;

  • застосовує заходи дисциплінарного впливу до працівників закладу.

З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників у позашкільному закладі на правах дорадчого органу створюється педагогічна рада. Склад, функції та порядок роботи педагогічної ради визначаються статусом закладу. Головою ради є директор позашкільного закладу.

Обов’язки заступника директора (начальника) табору з виховної роботи ( старшого вихователя):


  • організувати роботу дитячого колективу. Спільно з начальником табору здійснювати управляння діяльністю педагогічного колективу оздоровчого табору;

  • організувати роботу клубів і гуртків за інтересами. Прес-центру, інших об’єднань;

  • вести документацію, забезпечувати планування виховної роботи з дитячим колективом, планувати і проводити КТС.

  • проводити теоретичну і практичну підготовку педагогічного колективу та колективів органів дитячого самоврядування;

  • забезпечувати чергування педагогів і загонів по табору;

  • здійснювати допомогу керівникам фізичного виховання та вихователям загонів в підготовці і проведенні туристичних походів та інших заходів;

  • контролювати виконання планів виховної роботи всіма членами педагогічного колективу;

  • проводити роботу з педагогами-організаторами по виконанню дорослими і дітьми правил внутрішнього розпорядку табору;

  • проводити спільно з начальником табору, а при його відсутності самому, педради, методоб’єднання, оперативні наради;

  • вимагати від усіх дотримання норм естетики побуту, культури поведінки.

До прав старшого вихователя відносяться :

  • вносити адміністрації та профспілкам закладу пропозиції по покращенню виховної роботи оздоровчого закладу;

  • пропонувати педагогів та дітей до заохочення за якісну, творчу та ініціативну працю;

  • ставити перед засновниками та адміністрацією табору питання про звільнення з роботи педагогічних працівників, які не виконують чи порушують функціональні обов’язки.

Він несе відповідальність за :

  • збереження життя та здоров’я дітей;

  • виконання своїх функціональних обов’язків,
  • гласність діяльності дитячого колективу оздоровчого табору;


  • роботу гуртків і клубів, аматорських об’єднань.


Педагоги-організатори загонів зобов’язані:

 • організовувати та здійснювати роботу по змістовному дозвіллю та оздоровленню дітей згідно умов та вимог, зазначених в статуті табору;

 • забезпечувати педагогічно обґрунтований вибір форм, методів та засобів роботи;

 • дотримуватися дисципліни праці та планів роботи закладу;

 • виконувати правила внутрішнього розпорядку оздоровчого табору, правила техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог;

 • ознайомити дітей з правилами внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм та правил, та забезпечити їх дотримання дітьми;

 • слідкувати за здоров’ям дітей, створювати умови для його збереження та покращення;

 • нести відповідальність за життя та здоров’я дітей закріпленого загону (групи);

 • нести відповідальність за цілісність та збереження майна табору.<< предыдущая страница   следующая страница >>