refik.in.ua 1 2 ... 6 7
Тема 7. Облік основних засобів.

Питання для обговорення

1.Основні засоби, їх поняття, класифікація, і оцінка.

1.1. Поняття основних засобів.

1.2. Класифікація основних засобів.

1.3. Визначення первісної вартості основних засобів.

1.4. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів.

2.Документальне оформлення руху і аналітичний облік основних засобів.

3.Синтетичний облік основних засобів.

4.Облік амортизації основних засобів
1.Основні засоби, їх поняття, класифікація, і оцінка.

1.1. Поняття основних засобів

Основні засоби відносяться до засобів праці. Засоби праці багаторазово приймають участь у процесі виробництва зберігаючи зовнішню форму. Під впливом виробничого процесу та зовнішнього середовища вони поступово зношуються, переносячи частинами свою вартість на продукт, що створюються. Основні засоби створюють виробничо–технічну базу та визначають виробничу потужність підприємства.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

П(С)БО 7 не поширюється на

  1. Операції з біологічними активами, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю та оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

  2. Невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
  3. Основні засоби, що утримуються з метою продажу, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.


  4. Інвестиційну нерухомість, особливості обліку якої визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання у процесі виробництва, постачання товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів. Підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Об`єкт основних засобів це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з`єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Подібні (однорідні) об'єкти - об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

Об`єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.


1.2. Класифікація основних засобів

Для організації правильного обліку основних засобів дуже важливим є їх науково обґрунтована класифікація за економічними і технічними ознаками (див. рис 1.1). Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами. Група основних засобів – сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів. За класифікаційними видами ведеться облік основних засобів та складається статистична звітність.Рис. 1.1. Класифікація основних засобів, їх групи для цілей бухгалтерського обліку:

1. Основні засоби

1.1. Земельні ділянки.

1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом.

1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.

1.4. Машини та обладнання.

1.5. Транспортні засоби.

1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

1.7. Тварини.

1.8. Багаторічні насадження.

1.9. Інші основні засоби.

2. Інші необоротні матеріальні активи

2.1. Бібліотечні фонди.

2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.

2.4. Природні ресурси.

2.5. Інвентарна тара.

2.6. Предмети прокату.

2.7. Інші необоротні матеріальні активи.

Підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.следующая страница >>