refik.in.ua 1

5. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:


 1. закінчення строку дії договору;

 2. виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі;

 3. несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки;

 4. ліквідації страхувальника-юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності;

 5. ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України;

 6. прийняття судового рішення при визнання договору страхування недійсним;

 7. в інших випадках, передбачених законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона повинна повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувал-ку викупну суму, яка є майновим правом страхувал-ка за договором страхння життя.

6. Згідно ст.25 ЗУ “Про страхування” здійснення страхових виплат проводиться страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або аварійним комісаром.

Аварійні комісари – це особи, які займаються визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків.

У разі необхідності страховик може робити запити про страховий випадок до правоохоронних органів, банків, медичних закладів.

Якщо страховик сплатив відшкодування в розмірі повної страхової суми, то його зобов’язання перед страхувальником вважаються вичерпаними, а договір втрачає чинність. В інших випадках договір вважається чинним в обсягах різниці між встановленою страховою сумою і сумою сплаченого відшкодування.

Юридичні особи мають право отримати страхову виплату тільки безготівковим шляхом, а громадяни – як безготівковим шляхом, так і готівкою. Забороняється сплата відшкодування готівкою, якщо страхові внески було зроблено готівково.


Підставою для відмови страховика у здійсненні страхових виплат є:


 1. навмисні дії страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку;

 2. вчинення страхувальником-громадянином умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

 3. подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування чи про факт настання страхового випадку;

 4. несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин;

Рішення про відмову у страховій виплаті приймається страховиком та повідомляється страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Відмову страховика у страховій виплаті може бути оскаржено страхувальником у судовому порядку.