refik.in.ua 1
Журнал-ордер № 7 с.-г.


за кредитом рахунків:

40 «Статутний капітал»; 41 «Пайовий капітал»; 42 «Додатковий капітал»; 43 «Резервний капітал»;44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»; 45 «Вилучений капітал»;46 «Неоплачений капітал»; 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»; 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

за _______________ 20__ р.пор.

В дебет рахунків

З кредиту

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Усього

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1310 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"16 "Довгострокові біологічні активи"

20 "Виробничі запаси"

21 "Поточні біологічні активи"27 "Продукція сільськогосподар­ського виробництва


30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

35 "Поточні фінансові інвестиції"40 "Статутний капітал"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"43 "Резервний капітал"


44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

46 "Неоплачений капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"50 "Довгострокові позики"

51 "Довгострокові векселі видані"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"67 "Розрахунки з учасниками"
Усього

Відмітки
ВІДОМІСТЬ № 7.4 с.-г.

аналітичних даних по інших рахунках обліку власного капіталу:

40 «Статутний капітал»;41 «Пайовий капітал»;43 «Резервний капітал»;45 «Вилучений капітал»;46 «Неоплачений капітал»

за _______________ 20__ р.

N пор.


Рахунки

Підстава

(зміст)

запису

Залишок на початок місяця

У дебет рахунків 40, 41, 43, 45, 46 з кредиту рахунків

Усього за дебетом

30

31

40

44

45

46Дебет

Кредит

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13
40 "Статутний капітал" (41 "Пайовий капітал")


43 "Резервний капітал"


45 "Вилучений капітал"


46 "Неоплачений капітал"


Усього
З кредиту рахунку 40, 41, 43, 45, 46 у дебет рахунків

Усього за кредитом

Залишок на кінець місяця

Усього з

початку року

10

11

12

14

16

30

31Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28