refik.in.ua 1 2 ... 4 5

Частина 1. Теоретичні основи аудиту


Тема 4

Планування аудиту4.1. Основні етапи (стадії) процесу аудиту

4.2 Документи, які встановлюють взаємовідносини між клієнтами та аудиторами

4.3 Планування аудиторської діяльності

4.4 Поняття суттєвості та несуттєвості помилок

4.5 Дії аудитора по визначенню межі максимально припустимих сум помилок

Міжнародні стандарти аудиту:

 • МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту»;

 • МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності»

 • МСА 230 «Аудиторська документація»;

 • МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності»;

 • МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища»;

 • МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту».


4.1. Основні етапи (стадії) процесу аудиту
Процес аудиту й надання супутніх йому послуг повинні здійснюватися впорядковано, у певній послідовності.

Аудит можна представити як технологічний процес, у якому необхідні процедури здійснюються у встановленому порядку. Сам процес повинний бути організаційно, інформаційно, методично й технічно забезпеченим.
На замітку

Логіка засвоєння сутності матеріалу даного питання може бути наступною. По-перше, потрібно визначитися із тлумаченням понять «етап» і «стадія». По-друге, систематизувати аудиторські процедури на кожному етапі аудиту й етапах процесу консультування .

Для правильного розуміння й адекватного вживання термінів «етап» і «стадія» варто звернутися до словника С.І. Ожегова, де відзначено, що «стадія - це період, розвитку будь-якого процесу; фаза - момент ... зміни будь-чого».


Таким чином, термін «стадія» доречно застосовувати при визначенні періодів історичного розвитку, еволюції аудиту як явища, як галузі практичної діяльності. Щодо термінів «етап» і «фаза» то слушне пояснення їхньої сутності запропоновано професором А.М. Кузьмінським: «Кілька процедур утворять технічну фазу контролю, а фази - етап контрольного процесу» [23].

На підставі викладеного вище можна дійти висновку, що при поділі процесу аудиту на окремі складові, найбільш слушним буде застосування терміна «етап аудиту», «етап консультування».

Процес аудиту можна розділити на кілька основних етапів, а саме:


 1. переддоговірний;

 2. планування;

 3. дослідницький (етап отримання аудиторських доказів);

 4. заключний.

Взаємозв’язок аудиторських процедур за відповідними етапами наведено в таблиці 4.1.

Підготовчий етап складається з аудиторських процедур, пов'язаних з розробкою загального підходу до проведення аудиту, оцінкою ступеня ризику, встановленням планового рівня суттєвості, плануванням; закріпленням досягнутих домовленостей між аудиторською фірмою й замовником шляхом підписання необхідних документів.

Відповідно вимог МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» (Розділ ІІІ – Попередня робота за угодою) аудитор повинен до початку виконання поточного завдання з аудиту виконати наступні процедури:

 • підтвердження об’єктивної можливості продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретної угоди (МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності»);

 • оцінка відповідності вимогам етики поведінки аудитора і відсутність загроз незалежності та неупередженості його суджень і думок (МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності»);

 • підтвердження факту і рівня розуміння умов угоди (МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності»).

Таким чином, виконання попередніх робіт до початку виконання завдань на етапі планування допомагає аудитору і клієнту (замовнику) бути впевненими у відсутності проблем, які можуть негативно вплинути на взаємовідносини і приведуть до небажання співпрацювати.


Дослідницький етап (дослідницький). Це основний етап аудиту, що проводиться по завершенні звітного періоду й підготовки всіх необхідних форм річної фінансової звітності. Його сутність полягає в отриманні аудиторських доказів.

Залежно від рівня довіри до системи бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю підприємства-клієнта аудитор відповідно із планом аудиту визначає процедури дослідження інформації окремих статей балансу й показників інших форм звітності.

Під процедурою аудиту слід розуміти комплекс професійних дій визначених метою виконання завдань з аудиту і спрямованих на її досягнення шляхом отримання відповідних і достатніх доказів для формування неупередженого професійного судження.

Аудиторські докази отримуються за допомогою комплекса аудиторських процедур, які є елементами методики аудиту, за допомогою яких реалізуються методи, способи та прийоми аудиту (табл. 4.1).

На заключному етапі аудиту узагальнюються результати попередньо здійснених аудиторських процедур і складається аудиторський висновок. Іншими словами готується підсумкова аудиторська документація. На завершальній фазі заключного етапу обговорюється додаткова документація, що передається засновнику (клієнту); передається аудиторський висновок. Перелік аудиторських процедур у їх логічній послідовності на даному етапі наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Систематизація ключових аудиторських процедур за етапами виконання завдань з аудитуп/п


Етапи процесу аудиту

Аудиторські процедури

1

2

3

1.


Переддоговірний


 • отримання інформації для обґрунтування рішення щодо прийняття замовлення від нового клієнта чи продовження співпраці з постійним клієнтом;

 • спілкування з попереднім аудитором;

 • ознайомлення з суб’єкта господарювання та його середовищем контролю;

 • вивчення матеріалів проведеного аудиту у минулому;

 • попереднє прогнозування ризиків виконання завдання;

 • оцінка незалежності аудиторської фірми (аудитора)

 • оцінка компетентності персоналу та оцінювання чесності клієнта.
2.

Планування


 • тестування системи внутрішнього контролю;

 • прогнозування ризику невиявлення відхилень (помилок);

 • розрахунок рівня суттєвості;

 • визначення необхідних ресурсів на


Продовження табл. 4.1.

1

2

3 • виконання завдань з аудиту.
3.

Отримання аудиторських доказів

(дослідницький)

 • загальнонаукові методи (діалектичний аналіз, синтез, індукція, дедукція, наукове абстрагування, експеримент, моделювання, тощо);

 • застосування засобів та методичних прийомів контролю, економічного, в т.ч. фінансового аналізу;
 • методи статистичного та нестатистичного спостереження й анкетування, соціологічних досліджень.

4.

Заключний


 • оцінювання достатності й відповідності доказів, узагальнення виявлених відхилень (викривлень) та їх суттєвості;

 • оцінювання дій після дати звітності;

 • прогнозування можливості подальшої діяльності;

 • формування аудиторської думки (на основі професійних суджень);

 • контроль якості виконання завдань з аудиту.
4.2 Документи, які встановлюють взаємовідносини між клієнтами та аудиторами

Як звісно, аудит та надання супутних послуг здійснюється на основі принципу добровільності і взаємної домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором). Після попередньої усної узгодженості між ним клієнт надсилає на її (його) адресу листа з пропозицією про проведення аудиту, в якому зазначає мету проведення аудиту і завдання, які необхідно вирішити в процесі аудиту та його масштаб (рис. 4.1).

Зразок листа клієнта аудитору

_______________________

_______________________

(назва, реквізити клієнта, поштова адреса)

_______№______________

на №______ від__________

Директору АФ__________________

(назва аудиторської фірми)

________________________________________

прізвище, ім’я та по-батькові

________________________________________

поштова адреса фірми


Просимо провести аудит річної звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності нашого підприємства за 200х рік з метою визначення достовірності звітності, обліку, його повноти, відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам та видачі відповідного висновку.

Ми гарантуємо аудитору доступ до будь-яких записів, документації та іншої інформації, необхідної для проведення аудиту.


Відповідальність за початкові залишки станом на 01.01.200х р. беремо на себе. Питання про термін проведення аудиторської перевірки та її оплати буде обумовлено в договорі при позитивному вирішенні питання щодо співпраці.

Директор ___________ ___________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)
Рис.4.1 - Зразок листа клієнта аудитору
Розглянувши пропозиції щодо проведення аудиту, аудиторська фірма (аудитор) надсилає лист-відповідь, у якому дає згоду на проведення аудиту (рис. 4.2) або відмовляється від запропонованої роботи.

У першому випадку аудиторська фірма (аудитор) може уточнити положення, які стосуються ступеня відповідальності аудитора перед клієнтом, форми подання аудиторського висновку та інші моменти, про які аудитор вважає необхідним домовитися до початку перевірки. Додатково в листі може бути: викладено пропозиції щодо використання послуг інших аудиторів (у тому числі іноземних); передбачено спеціальну угоду про використання результатів аудиту, що вже відбувся; подано перелік найважливіших обмежень відповідальності аудитора; внесено пропозиції щодо подальшого розвитку договірних відносин аудитора та клієнта.

Надсиланню листа-відповіді може передувати етап обстеження об'єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи у разі, якщо аудитор вважатиме за необхідне проведення такого обстеження. При повторному аудиту обмін листами не обов'язковий, але повторне надсилання листа клієнту можливе в таких випадках, як: неправильне розуміння клієнтом об'єктів і масштабу аудиту; перегляд або зміна строків аудиту; зміна в складі керівництва клієнта та значні зміни профілю або масштабів діяльності суб'єкта В інших випадках аудитор має право лише нагадати клієнту зміст попереднього листа.


Зразок листа відповіді аудитора

Аудиторська фірма__________

__________________________

(назва, реквізити аудиторської фірми


___________________________________

( поштова адреса, телеф., факс)

_______№____________

на №______ від________ Директору __________________

(назва клієнта)

________________________________________

прізвище, ім’я та по-батькові

________________________________________

поштова адреса підприємтсва

Ваша пропозиція про проведеня аудиту бухгалтерської звітності ________________

(назва підприємства)

нами приймається.

Аудит проводиться нами у відповідності з чинним законодавством України, зокрема Законом України "Про аудиторську діяльність", нормативними актами і положенням та МСА.

Мета аудиту є ………………….

Для обґрунтування своїх висновків ми використовуємо ряд ……………

Нагадуємо Вам про відповідальність керівництва за складання бухгалтерської та іншої фінансової звітності…………

Сподіваємося на всебічну співпрацю з Вашим персоналом і на те, що в наше розпорядження будуть надаватися будь-які записи, документація та інша інформація, необхідні для проведення аудиторської перевірки.

Наш гонорар буде визначений у міру виконання роботи, залежно від часу, який потрібен для проведення аудиту, від прямих поточних витрат. Оплата окремих видів робіт може змінюватися відповідно до ступеня відповідальності, досвіду і рівня кваліфікації аудиторів і асистентів.

Просимо Вас підписати і повернути одну копію листа із зазначенням її відповідності Вашому розумінню угод з аудиту.
Директор ___________ ___________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)Рис.4.2 - Зразок листа відповіді аудитора

Попередне обстеження необхідне, оскільки непродуманий вибір клієнта може призвести до значних фінансових витрат, підриву репутації аудиторської фірми (аудитора). Для цього необхідно мати продуману систему вибору клієнтів. При виборі клієнтів необхідно пам'ятати про відповідальність аудитора та зважати на економічну ситуацію в Україні, коли більшість підприємницьких структур порушує чинні правила ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, а інколи навмисне допускає порушення, які перекручують звітність та відомості про фінансово-майновий стан. Для проведення попереднього обстеження аудиторська фірма направляє до потенційного клієнта групу спеціалістів на строк від декількох годин до одного-двох тижнів залежно від обсягів підприємства-клієнта. За результатами обстеження аудиторська фірма приймає рішення про роботу з клієнтом.


Для того, щоб оцінити можливість майбутньої роботи, слід простежити тенденцію в господарсько-фінансовій діяльності підприємства, характер виробництва в галузі (циклічність, сезонність); умови праці в галузі (безробіття, середня заробітна плата працюючих, середній дохід, шкідливість виробництва тощо); стані підприємницької діяльності клієнта, ознайомитися зі звітом попереднього аудитора і з'ясувати, чи траплялися будь-які обмеження обсягу аудиту, чи існували факти невизначеності, чи були особливі зауваження, чи висловлювалася думка аудитора щодо несприятливого стану справ, чи були інші зауваження в аудиторському висновку. При роботі з постійним клієнтом інформацію про його економічну діяльність отримують із постійної документації клієнта, робочих документів за минулий рік, фінансових кошторисів за минулий рік, проміжної фінансової звітності клієнта за поточний рік, інформації аудиторської групи, яка протягом року працювала з клієнтом, інформації керівників клієнта. Як правило, вартість попереднього обстеження вноситься до загальної вартості проведення аудиту за умови, що договір із клієнтом буде підписаний.

Лише після вивчення фінансового стану клієнта аудиторська фірма може зробити певні висновки стосовно підписання з ним договору. Після того, як аудиторська фірма вирішила працювати з обраним клієнтом, вона повинна встановити трудомісткість роботи, визначитися з термінами її проведення, підібрати кадри для проведення аудиту з урахуванням знань галузі клієнта і досвіду персоналу.

Лист-зобов'язання аудиторської фірми визначається особливостями того або іншого виду аудиту (обов'язкового або ініціативного). Воно відправляється клієнтові до моменту складання договору й виступає офіційним документом-відповіддю, що встановлює взаємини між клієнтом і аудитором.

Структура й зміст листа-зобов'язання клієнтові представлено на рис. 4.3.

Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір на проведення аудиту. При цьому листи можуть бути додатком до договору, якщо це обумовлено умовами договору.следующая страница >>