refik.in.ua 1

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. Серед поданих відомостей виберіть ті, що вказують у тексті на запрошення:


 1. Номер квитка

 2. Кількість присутніх

 3. Дата і час події

 4. Спонсори

 5. Секретар


2. Письмове підтвердження певної дії, документів, товарів, грошей:

 1. Накладна

 2. Акт

 3. Розписка

 4. Заява

 5. Доручення


3. Якого походження слово “фразеологізм”?

 1. Латинського

 2. Грецького

 3. Німецького

 4. Польського

 5. Англійського


4. Документ, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань:

 1. Наказ

 2. Постанова

 3. Розпорядження

 4. Інформація

 5. Вказівка


5. Хто підписує службовий лист?

 1. Особа, яка його підготувала

 2. Відповідальна особа

 3. Секретар

 4. Керівник установи

 5. Технічний секретар


6. Який службовий лист додається до основного документа ?

 1. Лист – вимога

 2. Лист – нагадування

 3. Супровідний лист

 4. Гарантійний лист

 5. Лист – підтвердження


7. Якщо Ви просите адресата, то складаєте?

 1. Лист – пропозицію

 2. Лист – звернення

 3. Лист – відмову

 4. Лист – запрошення

 5. Лист – вітання


8. Якщо бажаєте висловити подяку, то складаєте?

 1. Лист – вдячність

 2. Лист – подяку

 3. Лист – звернення

 4. Лист – пояснення

 5. Лист – пропозицію


9. Який документ фіксує хід зборів, нарад?

 1. Виступ

 2. Доповідь


 3. Протокол

 4. Лист

 5. Вимога


10. Яка частина протоколу потрібна для вирішення окремого питання?

 1. Короткий протокол

 2. Усічений протокол

 3. Стислий протокол

 4. Витяг з протоколу

 5. Поширений протокол


11. Що таке протокол?

 1. Особовий документ

 2. Обліковий документ

 3. Фінансовий документ

 4. Довідково – інформаційний

 5. Договірний документ


12. Як називається письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи?

 1. План

 2. Звіт

 3. Перелік

 4. Довідка

 5. Акт


13. Що відноситься до реквізитів звіту?

 1. Індекс

 2. Державний герб

 3. Прізвище виконавця

 4. Емблема організації

 5. Штамп установи


14. На які групи поділяються звіти?

 1. Прості

 2. Складні

 3. Статистичні

 4. Особисті

 5. Офіційні


15. За обсягом фіксованих даних протоколи поділяються на:

 1. Прості

 2. Складні

 3. Статистичні

 4. Цифрові

 5. Стислі, повні, стенографічні


16. Що являється основним видом документа, першим і єдиним його примірником?

 1. Копія

 2. Дублікат

 3. Формуляр

 4. Бланк

 5. Оригінал


17. Що з перелічених реквізитів не належить до рецепта?

 1. Особиста печатка лікаря

 2. Штамп установи

 3. Назва виду документа

 4. Прізвища пацієнта

 5. Стаж роботи лікаря


18. Як називається замовлення на харчування стаціонарних хворих?
 1. Вимога на молочну кухню


 2. Вимога на харчування

 3. Рецепт

 4. Порційна вимога

 5. Розпорядження


19. Словами «змушені нагадати Вам»… можна розпочати…

 1. Лист – претензію

 2. Лист – попередження

 3. Лист – нагадування

 4. Лист – незадоволення

 5. Лист – прохання


20. Письмова угода двох або більше сторін-це:

 1. Заява

 2. Договір

 3. Доручення

 4. Акт

 5. Протокол


21. Що використовують під час знайомства чи візиту ?

 1. Пейджер

 2. Мобільний телефон

 3. Повідомлення

 4. Візитну картку

 5. Послання


22. Для вирішення виробничих питань в організаціях проводяться:

 1. Бесіди

 2. Наради

 3. Зустрічі

 4. Поїздки

 5. Екскурсії


23. Що є найменшою вимовною одиницею?

 1. Текст

 2. Речення

 3. Фраза

 4. Слово

 5. Словосполучення


24. Обмін візитними картками відбувається після того як:

 1. Співрозмовники зустрілися

 2. Познайомилися

 3. Привіталися

 4. Були представлені один одному

 5. Посміхнулися


25. При поступленні пацієнта на стаціонарне лікування медсестра оформляє:

 1. Медичну карту

 2. Довідку

 3. Направлення

 4. Епікриз

 5. Історію хвороби


26. У чому полягає культура усного і писемного мовлення?

 1. Досконало знати мовні норми

 2. Послідовно дотримуватися мовних норм

 3. Вивчати мовні норми

 4. Використовувати мовні варіанти

 5. Знати тільки окремі правила

27. Акт – це документ:


 1. Особовий

 2. Обліково-фінансовий

 3. Договірний

 4. Розпорядчий

 5. Довідковий


28. Накладна – це документ, який є різновидом…

 1. Термінового зобов’язання

 2. Ствердження

 3. Права на отримання

 4. Розпорядження

 5. Описання


29. Вимога в аптеку не включає такий реквізит:

 1. Печатка установи

 2. Номер вимоги

 3. Перелік осіб, які отримують ліки

 4. Назва медикаментів

 5. Кількість і сума


30. Що являється головним у документі?

 1. Заголовок

 2. Текст

 3. Основна частина

 4. Закінчення

 5. Висновок


31. До якої групи документів відноситься автобіографія?

 1. Розпорядчих

 2. Господарсько-договірних

 3. Документів щодо особового складу

 4. Довідково-інформаційних

 5. Обліково-фінансових


32. Письмове звернення фельдшера, акушера до фармацевта про виготовлення та відпуск ліків:

 1. Розпорядження

 2. Наказ

 3. Рецепт

 4. Прохання

 5. Вказівка


33. Як називається документ, у якому фіксують хід зборів, нарад, конференцій?

 1. Виступ

 2. Доповідь

 3. Протокол

 4. Звіт

 5. Конспект


34. Продовжте речення: «Найчастіше у публічних виступах на суспільну тему вдаються до…»

 1. Науково – навчального підстилю наукового стилю.

 2. Белетристичного підстилю художнього стилю.

 3. Розмовно – побутового стилю.

 4. Ораторського підстилю публіцистичного стилю.

 5. Офіційно – ділового стилю.

35. Яке з наведених речень містить синтаксичну помилку?


 1. У нашому магазині продається лише така побутова техніка, яка відповідає сучасним вимогам.

 2. Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні.

 3. Як слід підготувавшись до іспитів, ти не матимеш проблем.

 4. Бібліотека поповнилася численними підручниками.

 5. Успіхів великих досягли завдяки наполегливій праці.


36. В якому реченні виділені слова відтворюють місцевий колорит, надають висловам експресивності?

 1. Хай не буде в слові лжі ні йоти. Пам’ятай, що слово – бумеранг (А.Криловець).

 2. Як її не назви – мандибуркою, бульбою, ріпою, бараболею, буришкою, - щедра вона душею, мама нашої картоплі (В. Затуливітер).

 3. Ті, що не хочуть братися за розум, потім хапаються за голову (В. Вовк).

 4. Дике Поле кінь копитом поле. Не здолав – упав (Г.Половинко).

 5. Зашароварили, завишиванили, співограями заполонили… (О. Бабій)


37. Які мовні норми засвідчують доцільність використання мовних одиниць різних рівнів у конкретній ситуації мовлення?

 1. Граматичні

 2. Стилістичні

 3. Орфоепічні

 4. Орфографічні

 5. Лексичні


38. Продовжте речення: «Лаконічність мовлення відображає…».

 1. Емоційність, натхненність, піднесеність

 2. Багатство словникового запасу оратора.

 3. Нормативність мовлення оратора.

 4. Здатність говорити стисло, проте максимально зрозуміло.

 5. Діалогічну форму спілкування поряд з авторським текстом.


39. З’ясуйте різновид стилістичної помилки.

Я навчаюсь у коледжі. Мені подобається в нашому коледжі кабінет, майстерня, спортзал. Наш коледж має багато цікавих гуртків.

 1. Невідповідність ужитих мовних засобів стилеві висловлення
 2. Порушення принципу милозвучності


 3. Нерозрізнення слів – паронімів

 4. Уживання росіянізмів (суржикових слів)

 5. Невиправдане повторення слів (тавтологія)


40. Продовжте речення: «Пряма мова – це …»

 1. …чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації.

 2. …мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів.

 3. …форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами.

 4. …синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей.

 5. …дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення.


41. До якої форми красномовства належить текст?

Українська Національна Рада волею тих, що її задумали, призначена на цю службу нашому народові, є носієм великої ідеї свободи і незалежності у всій її величі й чистоті. Тому в умовах вільного світу ми твердо стояли на сторожі інтересів свого народу (І. Багряний).

 1. Соціально – політичної

 2. Академічної

 3. Соціально – побутової

 4. Судової

 5. Церковно – богословської


42. До якого типу мовлення належить поданий текст?

Відомо, що мова кожного народу – явище давнє, її коріння сягає у доісторичні часи. Вони є найгеніальнішим наслідком матеріальної і духовної діяльності багатьох поколінь.

 1. Опис

 2. Роздум

 3. Діалог

 4. Розповідь

 5. Оцінка предмета


43. В якому рядку названо типи мовлення?

 1. Науковий, художній, діловий, публіцистичний

 2. Оповідання, новела, повість, нарис

 3. Розповідь, опис, роздум (міркування)

 4. Замітка, репортаж, інтерв’ю, стаття

 5. Говоріння, слухання, письмо, читання


44. Як називається головний реквізит службового документа, що відображає його зміст?

 1. Текст


 2. Абзац

 3. Реквізит

 4. Розділ

 5. формуляр


45. Відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі, називається:

 1. Рубрикацією

 2. Абзацом

 3. Текстом

 4. Вступом

 5. Висновком


46. Продовжте речення: «Складне синтаксичне ціле – це…».

 1. …сукупність загальноприйнятих правил

 2. …група речень, об’єднаних тісним змістовим і граматичним зв’язком, що забезпечують повніший порівняно з реченням розвиток думки.

 3. мовлення, обов’язково зафіксоване на папері

 4. …основна одиниця синтаксису, яка виражає окрему завершену думку.

 5. …будь-яка синтаксична одиниця.


47. З яких частин традиційно складається складне синтаксичне ціле?

 1. Із зачину, середньої частини й кінцівки

 2. Із прямої мови, діалогу й полілогу

 3. Із цитат, афоризмів і крилатих висловів

 4. Із зачину, зав’язки та експозиції

 5. Із тези, арґументів і висновків


48. До якого типу мовлення належить поданий текст?

Відомо, що мова кожного народу – явище давнє, її коріння сягає у доісторичні часи. Вони є найгеніальнішим наслідком матеріальної і духовної діяльності багатьох поколінь.

 1. Опис

 2. Роздум

 3. Діалог

 4. Розповідь

 5. Оцінка предмета


49. В якому рядку сформульовано мету художнього опису предмета?

 1. Забезпечити точність інформації про розмір, колір предмета

 2. Скласти арґументовану оцінку предмета

 3. Створити образ предмета, підкресливши в ньому найхарактерніше

 4. Дати уявлення про призначення предмета

 5. Вказати на місце розташування предмета

50. В якому рядку названо типи мовлення?

 1. Науковий, художній, діловий, публіцистичний

 2. Оповідання, новела, повість, нарис

 3. Розповідь, опис, роздум (міркування)

 4. Замітка, репортаж, інтерв’ю, стаття

 5. Говоріння, слухання, письмо, читання