refik.in.ua 1 2 ... 11 12


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та методичної роботи
__________М.М. Касьяненко

____”______________ 2013 р.


Методичні вказівки

для проведення семінарських занять та організації самостійної, індивідуально-консультаційної роботи студентів (курсантів)
з курсу “Організація стягнення податкового боргу”
для бакалаврів, спеціалістів та магістрів

галузі знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

7.03040201 «Правоохоронна діяльність»

8.03040201 «Правоохоронна діяльність»

денної (заочної) форми навчання
статус дисципліни – за вибором
Ірпінь 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………...3-5

Тема 1. Податковий борг: поняття, значення та статуси…………...……7-15

Тема 2. Компетенція органів ДПСУ щодо примусового стягнення податкового боргу. Організація роботи підрозділів оперативно-запобіжних заходів зі скорочення податкового боргу УПМ ДПС…………………..16-20

Тема 3. Правове регулювання погашення податкового боргу у міжнародних правовідносинах…………………………………………...20-22

Тема 4. Податкове повідомлення-рішення. Податкова вимога………...23-27

Тема 5. Проведення співбесіди з боржником. Встановлення його місцезнаходження…………………………………………………...…….27-30

Тема 6. Розстрочення (відстрочення) сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів…………………………………………………….30-34

Тема 7. Аналіз активів боржника………………………………………...34-36

Тема 8. Податкова застава………………………………………………..36-43


Тема 9. Адміністративний арешт майна боржника …………………….44-49

Тема 10. Реалізація майна, що перебуває у податковій заставі …….....49-52

Тема 11. Зупинення операцій на банківських рахунках боржника та його дебіторів.……………………………………………………………...…....51-54

Тема 12. Погашення податкового боргу у разі реорганізаціїї чи ліквідаціїї платника податків-боржника……………………………………………..55-57

Тема 13. Банкрутство.……………………………………………………..57-61

Тема 14. Оскарження рішень, дій або бездіяльності органів ДПСУ та їх посадових осіб …………………………………………………….………61-62

ЗРАЗКИ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТІВ (КУРСАНТІВ)......................................................................................................

Зразок оформлення тесту………………………………………..63-64

Зразок оформлення задачі (казусу)………………………….64-65

Перелік питань до іспиту (заліку)……………………………………...69-72

Джерела та рекомендована література……………………………….73-82

ПЕРЕДМОВА
Структура, роль та сутність правового регулювання оподаткування зумовлюється податковою політикою, визначення якої є виключним правом держави. Необхідність проведення державою, в умовах економічної нестабільності та фінансового хаосу, єдиної, вивіреної податкової стратегії не викликає жодних сумнівів.

Оподаткування в Україні формується на принципах обов'язковості, економічної доцільності, соціальної справедливості, поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян, щільного та жорсткого фінансового контролю за зобов'язаннями з податкових платежів всіх суб'єктів, а також забезпечення надходжень в бюджети відповідних рівнів та державні цільові фонди. Організація роботи податкової служби з дотриманням таких засад сприятиме вихованню у громадян свідомого ставлення до сплати податків, впровадженню принципів добровільності і довір'я у відносини між податківцями та платниками.


Враховуючи підпорядкованість Національного університету державної податкової служби України Державній податковій службі України, необхідність вивчення курсу "Організація стягнення податкового боргу" курсантами та студентами не викликає сумнівів. Необхідно також враховувати, що недооцінка правової підготовки призводить до практичних помилок, що може завдавати шкоди державі, а також значних збитків підприємствам і організаціям.

"Організація стягнення податкового боргу" – це навчальна дисципліна циклу самостійного вибору вищого навчального закладу, предметом її вивчення є особливості функціонування розробленого законодавцем правового механізму, призначеного забезпечити погашення невиконаних перед бюджетами різних рівнів та державними цільовими фондами з боку фізичних і юридичних осіб-платників податків їх грошових зобов'язань, який передбачає чіткий розподіл повноважень між контролюючими органами держави щодо стягнення зазначених видів платежів і вжиття штрафних санкцій до порушників встановленого порядку, а також процедуру оскарження дій органів стягнення та юридичні наслідки її застосування.

Мета курсу "Організація стягнення податкової боргу" – підготовка для органів ДПС України та підрозділів податкової міліції спеціалістів високого рівня кваліфікації, здатних за рахунок набутих теоретичних знань та практичних навичок творчо підходити до виконання своїх професійних обов’язків, що відповідає вимогам Болонського процесу і забезпечить їм конкурентні переваги при працевлаштуванні як у межах України, так і в інших країнах.

Зазначеної мети планується досягти за рахунок формування у студентів (курсантів) належного рівня правосвідомості та правової культури, підґрунтям для яких стане система спеціальних знань у галузі фінансового та податкового права, а також засвоєння принципів та специфіки функціонування підрозділів погашення прострочених податкових зобов’язань ДПС України.

Методичні рекомендації структуровані відповідно до положень робочої навчальної програми з курсу, затвердженої на засіданні Вченої ради Національного університету ДПС України (протокол №7 від 26.03.2008 р.). навчальна програма передбачає засвоєння матеріалу курсу у процесі лекційних, семінарських занять, а також самостійного розв'язання завдань, виконання індивідуальної роботи, тими, хто навчається. Лекційний курс спрямований на розкриття проблем організації погашення податкового боргу; семінарські заняття – на поглиблене засвоєння актуальних теоретичних знань, отриманих курсантами, студентами на лекціях і в ході позааудиторної роботи, формування в них певних умінь та навичок майбутньої професійної діяльності.


Контроль самостійної роботи студентів (курсантів) денної форми навчання здійснюватиметься під час семінарських занять, рубіжних (модульних) контролів, у ході індивідуальної роботи з викладачем під час консультацій. Оцінювання - рейтингове за багатобальною шкалою, яке дає можливість оцінити всі види здійснених робіт за наперед заданими параметрами без психолого-фізичного перевантаження учасників навчального процесу. Підсумки – відповідно до кількості набраних упродовж усього періоду вивчення дисципліни балів.

Специфіка заочного відділення пов’язана з незначним обсягом аудиторних годин, відведених для опанування дисципліни, що звужує можливість проведення кількох рубіжних (модульних) контролів: студентам – заочникам необхідно виконати самостійну (домашню) роботу, завдання якої охоплюють частину або ж весь курс навчальної дисципліни, та скласти залік.

Засвоєння курсу можливе лише за умови ознайомлення та вивчення основних положень низки законодавчих та нормативних актів, які пропонуються в переліку рекомендованої літератури. При цьому звертаємо увагу студентів (курсантів) на необхідність ретельно перевіряти чинність нормативних актів або їх окремих положень, у зв’язку із великою кількістю змін та доповнень до них, з якими зручніше ознайомлюватися за допомогою мережі Інтернет на сайті: www.rada.gov.ua/.

Навчальна програма курсу "Організація стягнення податкового боргу" спрямована на те, щоб у результаті опанування передбаченого нею матеріалу ті, хто навчається

знали:

- поняття податкового боргу;

- компетенцію органів державної податкової служби щодо погашення податкового боргу;

- підстави та порядок надання відстрочки і розстрочки сплати податків, зборів, інших платежів, податкового боргу;

- підстави та порядок зупинення і відновлення операцій на банківських рахунках платників податків, що мають податковий борг та їх дебіторів;

- поняття, підстави і порядок застосування податкової застави, порядок реалізації майна, що перебуває у податковій заставі;


- підстави та порядок вилучення готівки;

- підстави та порядок подання позовів до суду про погашення податкового боргу;

- порядок проведення співбесіди з боржниками;

- порядок звернення стягнення на майно та майнові права боржника в судовому порядку;

- порядок забезпечення погашення податкового боргу осіб, визнаних у судовому порядку банкрутами;

- порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної податкової служби та їх посадових осіб щодо нарахування грошового зобовязання, застосування адміністративного арешту майна та інших.

Вміли:

- правильно оцінювати ситуацію, обставини і приймати оптимальні рішення; ефективно застосовувати на практиці чинне законодавство, грамотно складати відповідні правові документи; здійснювати аналітичну роботу; самостійно працювати з нормативним матеріалом, навчальною та спеціальною літературою щодо погашення податкового боргу;

- вільно орієнтуватися у системі законодавства, що регулює податкову, господарську, кредитну, страхову, банківську діяльність;

- здійснювати юридичний аналіз норм податкового права, знаходити прогалини у законодавстві, колізію норм.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ”

галузь знань 0304 “Право”

спеціальність 7.03040102 “Правоохоронна діяльність”,

8.03040102 “Правоохоронна діяльність”

для курсантів факультету податкової міліції, гр. ПММУ 41-43, ПМСД 41-46

ПМКп/п

НАЗВА ТЕМИ

Кількість годин


всього

Лекції

семінарські (практичні) заняття

Індив. (СРС) під керівництвом викладача

Розрахункові задачі

самостійна робота студента
ЗМ 1. Поняття, значення та статуси податкового боргу. Загальна характеристика компетенції контролюючих органів у сфері оподаткоування щодо скорочення податкового боргу.

1

Податковий борг: поняття, значення та статуси.

6

2

2

2
2

Компетенція органів ДПСУ щодо скорочення податкового боргу. Організація роботи підрозділів оперативно-запобіжних заходів зі скорочення податкового боргу УПМ ДПА.

24

2

220

3

Правове регулювання погашення податкового боргу у міжнародних правовідносинах.

10

10

4

Податкове повідомлення-рішення. Податкова вимога.


6

2

2

25

Проведення співбесіди з боржником. Встановлення його місцезнаходження.

10

10

6

Розстрочення (відстрочення) сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

6

2

2

2


ЗМ 2. Забезпечувальні процедури та процедури погашення податкового боргу.

7

Аналіз активів боржника

10

10

8

Податкова застава.

8

4

4
9

Адміністративний арешт майна.

10

4

4

210

Реалізація майна, що перебуває у податковій заставі.

6

2

2

211

Зупинення операцій на банківських рахунках боржника та його дебіторів.

122
10

12

Погашення податкового боргу у разі реорганізації чи ліквідації платника податків-боржника.

10

10

13

Банкрутство.

13
13


14

Оскарження рішень, дій та бездіяльності органів ДПСУ та їх посадових осіб.

6

2

2

2РАЗОМ

144

20

20

14

7

83

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ”

галузь знань 0304 “Право”

спеціальність 6.03040102 “Правоохоронна діяльність”,

для курсантів факультету податкової міліції, групи ПМП 31-37, ПМПі-38

ПМКп/п

НАЗВА ТЕМИ

Кількість годин

всього

Лекції

семінарські (практичні) заняття

Індив. (СРС) під керівництвом викладача

Розрахункові задачі

самостійна робота студентаЗМ 1. Поняття, значення та статуси податкового боргу. Загальна характеристика компетенції контролюючих органів у сфері оподаткоування щодо скорочення податкового боргу.


1

Податковий борг: поняття, значення та статуси.

10

4

4

22

Компетенція органів ДПСУ щодо скорочення податкового боргу. Організація роботи підрозділів оперативно-запобіжних заходів зі скорочення податкового боргу УПМ ДПА.

8

4

4


3

Правове регулювання погашення податкового боргу у міжнародних правовідносинах.

10

10

4

Податкове повідомлення-рішення. Податкова вимога.

4

2

2


5

Проведення співбесіди з боржником. Встановлення його місцезнаходження.

1010

6

Розстрочення (відстрочення) сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

4

2

2

ЗМ 2. Забезпечувальні процедури та процедури погашення податкового боргу.

7

Аналіз активів боржника

10

10

8

Податкова застава.

10

4

4

29

Адміністративний арешт майна.

10

4

4

210

Реалізація майна, що перебуває у податковій заставі.

6

2


2

211

Зупинення операцій на банківських рахунках боржника та його дебіторів.

2
2


12

Погашення податкового боргу у разі реорганізації чи ліквідації платника податків-боржника.

10

10

13

Банкрутство.

3

3

14

Оскарження рішень, дій та бездіяльності органів ДПСУ та їх посадових осіб.

4

2

2


РАЗОМ

108

24

26

8

7

43следующая страница >>