refik.in.ua 1 2 ... 11 12

2009


1.Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько

А 2 млн років тому.

Б 1 млн років тому.

В 500 тис. років тому.

Г 250 тис. років тому.

2. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела: «Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»?

А Святослава Ігоревича

Б Володимира Великого

В Ярослава Мудрого

Г Володимира Мономаха

3. Основу економічного розвитку Київської Русі становили

А скотарство та землеробство.

Б землеробство та чорна металургія.

В чорна металургія та торгівля.

Г торгівля та промисли.

4. Сутність політичної роздробленості Київської Русі полягала в

А зміні унітарної монархії монархією федеративною.

Б занепаді країни в умовах безперервних князівських міжусобиць.

В цілковитій руйнації єдиної держави, розпаді внутрішніх зв’язків.

Г утраті державної незалежності та заміні загальноруського законодавства удільним.

5. Неповноправних людей на Русі, які через певні причини вийшли зі свого соціального

середовища та втратили з ним законний зв’язок, називали

А холопи.

Б смерди.

В челядь.

Г ізгої.

6. Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ–ХІІІ ст. були пов’язані з

А обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями.

Б появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів.

В занепадом і зникненням віче – органу громадського та державного управління.

Г перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган.

7. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови? «... Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»


А «Слово о полку Ігоревім»

Б «Руська правда» Ярослава Мудрого

В «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

8. Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено

А зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі.

Б неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян.

В конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи.

Г зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках

9. У якому столітті відбулися описані події? «...Василій Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський. Король Сигізмунд... послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими і руськими. І стали князь з воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, а інших в полон взяли».

А XІV ст.

Б XV ст.

В XVІ ст.

Г XVІІ ст.

10. У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI – першій половині XVII ст. перебували

А Закарпаття, Буковина.

Б Галичина, Східне Поділля.

В Холмщина, Підляшшя.

Г Волинь, Полісся.

11. Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися магдебурзьким правом, називався

А віче.

Б лава.

В рада.

Г сейм.

12. Які чинники зумовили виникнення українського козацтва в XV–XVI ст.?

1. Прагнення влади створити регулярне військо на противагу шляхетському ополченню.

2. Посилення національного, соціального та релігійного гніту українського населення.

3. Існування масиву вільних земель, освоєння південних територій уходниками.

А 1, 2

Б 1, 3

В 2, 3


Г 1, 2, 3

13. Братства в історії України – це

А корпоративні об’єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV–XVI ст.

Б доброчинні товариства української шляхти,які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом уXVIст.

В об’єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV–XVI ст.

Г релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI–XVII ст.

14. «Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими

А друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим.

Б рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою.

В підручниками, надрукованими коштом православних братств.

Г книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького.

15. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела? «У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об’єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики».

А комедія

Б містерія

В прелюдія

Г інтермедія

16. На карті позначено територію Гетьманщини

А за умовами Зборівського договору 1649 р., а також землі, втрачені за умовами Білоцерківського договору 1651 р.

Б на час укладення українсько-російського договору 1654 р. та сусідні землі, контрольовані Військом Запорозьким у 1654–1657 рр.


В на час укладення Гадяцького договору 1658 р. та землі, що були включені до складу Великого князівства Руського за його умовами.

Г об’єднану гетьманом П. Дорошенком у 1668 р., та землі, над якими в 1671 р. Річ Посполита відновила свою владу.

17. Період Руїни характеризувався

А всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно-визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького.

Б форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля.

В внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав.

Г остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію.

18. У якому архітектурному стилі збудовано Успенський собор Свято-Успенської Києво-Печерської лаври?

А класичному

Б романському

В готичному

Г бароко

19. Козацьке повстання 1702–1704 рр. під проводом С. Палія спричинено

А початком Північної війни між Росією та Швецією.

Б зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі.

В ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні.

Г переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла ХІІ.

20. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» – угода, укладена між гетьманом П. Орликом і

А шведським королем і козацькою старшиною.

Б козацькою старшиною та запорозькими козаками.

В запорозькими козаками та турецьким султаном.

Г турецьким султаном і шведським королем

21. На карті позначено території, що ввійшли до складу Російської та Австрійської імперій під час різних поділів Речі Посполитої. Результати якого з поділів відображено на карті?


А тільки Першого

Б Першого та Другого

В тільки Другого

Г Другого та Третього

22. Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим способом привести до того, щоб вони... перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася шляхом

1 запровадження намісництв замість полкового устрою та створення регулярних кавалерійських полків.

2 організації Донського та Чорноморського козачого військ замість ліквідованої Запорозької Січі.

3 придушення Коліївщини та гайдамацького руху.

4 остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в правах української старшини з російським дворянством.

А 1, 4

Б 1, 2

В 2, 3

Г 3, 4

23. Знищення Задунайської Січі спричинено

А включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768–1774 рр.

Б участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. на боці Туреччини.

В відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франко-російській війні 1812–1814 рр.

Г переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828–1829 рр.

24. Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності: «...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?

А Південне товариство декабристів

Б Кирило-Мефодіївське братство

В Братство тарасівців


Г Руська трійця

25. Унаслідок проведення в 1770–1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії

А змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви.

Б Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край – Королівство Галіції і Лодомерії.

В українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті.

Г посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів.

26. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860–1870-х р у Російській імперії?

1. Формування високого рівня концентрації виробництва.

2. Завершення промислового перевороту.

3. Витіснення іноземного капіталу національним.

4. Формування ринку вільнонайманої праці.

5. Подолання селянського малоземелля та безземелля.

6. Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства.

А 1, 4, 5

Б 2, 3, 6

В 1, 2, 4

Г 3, 5, 6

27.Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії 2 пол ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою,

А народовці.

Б хлопомани.

В радикали.

Г москвофіли.

28. Поява Емського указу імператора Олександра ІІ пов’язана з

А активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад.

Б участю українців у польському національно-визвольному повстанні.

В викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства.

Г виданням українського альманаху «Русалка Дністровая».

29. Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні

А остаточно зруйновано селянську общину.

Б подолано селянське малоземелля та безземелля.


В утверджено приватне селянське землеволодіння.

Г зупинено процес майнового розшарування селянства.

30. У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців

А підтримати Троїстий союз, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі».

Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби».

В виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ».

Г підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця».

31. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада

А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

Б включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.

В призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.

Г припинила українізацію військових частин російської армії.

32. До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».

2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад».

А вересень – жовтень 1917 р.

Б жовтень – листопад 1917 р.

В листопад – грудень 1917 р.

Г грудень 1917 р. – січень 1918 р.

33. На карті заштриховано територію


1 поширення повноважень Генерального секретаріату відповідно до «Тимчасової інструкції Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні».

2 на яку Генеральний секретаріат поширив свою владу після падіння Тимчасового уряду.

3 передану Українській Народній Республіці за умовами Брест-Литовського мирного договору.

А 1, 2

Б 2, 3

В 1, 3

Г 1, 2, 3

34. Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено

А відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків.

Б відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.

В завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі в руки селян.

Г загостренням відносин УЦР з німецьким і австро-угорським командуванням.

35. Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела? «Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завданнястворення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно...»

А Українську Народну Республіку доби Центральної Ради

Б Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

В Українську Народну Республіку доби Директорії

Г Українська Соціалістичну Радянську Республіку

36. Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?

А Розгромом Червоною Армією військових частин Української Галицької Армії та укладанням Ризького договору.

Б Розгромом Червоною Армією Армії Української Народної Республіки та польської армії маршала Ю. Пілсудського.

В Розгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н. Махна.


Г Розгромом Червоною Армією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна та військ Директорії УНР.

37. Державно-політичний статус УСРР у 1921–1922 роках визначався

А «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування

загальнофедеративним органам влади.

Б юридичною незалежністю УСРР, яка не входила до складу жодної сусідньої держави й не перебувала з ними в союзно-договірних відносинах.

В «воєнно-політичним союзом» з РСФРР зі збереженням УСРР формального статусу та ознак незалежної держави.

Г «військовим союзом» з РСФРР та перебуванням УСРР у її складі на правах автономного утворення.

38. У результаті здійснення в Україні в 1920–1930-х роках політики коренізації

А реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони.

Б замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною українською мовою.

В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату.

Г розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном.

39. Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне

А створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою.

Б функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств.

В об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи.

Г розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад.

40. Проаналізуйте статистичні дані й визначте, що стало характерним для промисловості України кінця 1930-х років порівняно з 1920-ми роками.Співвідношення між великою та дрібною промисловістю в загальному промисловому виробництві України (у %)следующая страница >>