refik.in.ua 1


1. Загальна характеристика самостійної роботи студентів
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу у вільний від аудиторних навчальних занять час.

Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою курсу «Загальні основи педагогіки», завданнями та рекомендаціями викладача.

Самостійна робота студентів передбачає вивчення окремих питань курсу, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, підготовку до виступу на практичному занятті, систематизацію вивченого матеріалу курсу перед модульним контролем тощо.

Засвоєний у процесі самостійної роботи навчальний матеріал виноситься на поточний контроль.
2. Тематика та обсяг самостійної роботи


№ теми

Зміст самостійної роботи

Кількість годин

Вивчення окремих питань навчального модуля

16

1.1

Напрями зарубіжної педагогіки

2

1.2

Логіка науково-педагогічного дослідження

2

2.1

Зарубіжна педагогіка про мету виховання

2

2.2

Зарубіжні теорії розвитку особистості

2

3.1


Сутність процесів акселерації та ретардації

4

Індивідуальні відмінності учнів

4.1

Організація цілісного педагогічного процесу

2

4.2

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні

2
Інші види самостійної роботи

19
Усього

35


3. Методичні рекомендації щодо виконання

самостійної роботи
Тема 1.1.
Для вивчення питання «Напрями зарубіжної педагогіки» ознайомтеся з матеріалом навчального посібника (Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 20–23) та законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:


Напрями зарубіжної педагогікиХарактерні ознаки

12

3
Тема 1.2. Для вивчення питання «Логіка науково-педагогічного дослідження» ознайомтеся з матеріалом навчального посібника (Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 37–38) та законспектуйте опрацьований матеріал за таким планом:


 1. складові педагогічного дослідження;

 2. послідовність етапів організації та проведення педагогічного дослідження.


Тема 2.1. Для вивчення питання «Зарубіжна педагогіка про мету виховання» ознайомтеся з матеріалом навчального посібника (Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 65–66) та законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:Напрями зарубіжної педагогіки


Визначення мети виховання

1234Тема 2.2. Для вивчення питання «Зарубіжні теорії розвитку особистості» ознайомтеся з матеріалом навчального посібника (Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 53–54) та законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:
Напрями теорії розвитку особистості в зарубіжній педагогіці

Основні положення філософсько-педагогічних концепцій

123
Тема 3.1. Для вивчення питання «Сутність процесів акселерації та ретардації» ознайомтеся з матеріалом навчального посібника (Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 46) та законспектуйте опрацьований матеріал за таким планом:


 1. характеристика явища акселерації;

 2. сучасні теорії пояснення акселерації;

 3. причини процесу ретардації.


Для вивчення питання «Індивідуальні відмінності учнів» ознайомтеся з матеріалом навчального посібника (Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 84–88) та законспектуйте опрацьований матеріал за таким планом:

 1. темперамент;

 2. здібності;

 3. характер.

Тема 4.1. Для вивчення питання «Організація цілісного педагогічного процесу» ознайомтеся з матеріалом навчального посібника (Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 124–126) та законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:

Організаційні етапи педагогічного процесу

Завдання та зміст діяльності з реалізації педагогічного процесу


Тема 4.2. Для вивчення питання «Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні» ознайомтеся зі змістом статей 30, 31, 32 Закону України «Про освіту» ([Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average) та законспектуйте опрацьований матеріал за таким планом:


 1. освітні рівні;

 2. освітньо-кваліфікаційні рівні;

 3. наукові ступені та вчені звання.


4. Оцінювання самостійної роботи
При визначенні успішності виконання студентами завдання для самостійного опрацювання враховуються їх правильність і повнота.

Відповідно до цих орієнтирів навчальні досягнення студентів оцінюються за трьома рівнями: високим, середнім, елементарним.

Високий рівень (оцінка «2» бали): завдання виконано правильно й повно.

Середній рівень (оцінка «1» бал): завдання виконано правильно, але неповно.

Елементарний рівень (оцінка «0») балів: завдання виконано неправильно або не виконано.