refik.in.ua 1

Білет №20


1. Державне регулювання цін.

-це адміністративне втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання.

Державне регулювання цін в Україні здійснюють Центральні органи виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і місцеві державні адміністрації. Координація і контроль за дотриманням дисципліни встановлення цін покладені на Державну комісію з контролю за цінами, Державну податкову адміністрацію, відділи контролю за цінами при обласних державних адміністраціях та ін. Ці органи контролюють процеси ціноутворення у взаємодії з профспілками, Антимонопольним комітетом, управліннями у справах захисту прав споживачів, об'єднаннями споживачів.

Найбільш розповсюдженим методом державного цінового регулювання є метод встановлення граничної норми рентабельності. Він використовується при регулюванні цін на товари монополістів та державних підприємств. Регулювання природних монополій здійснюється в наступних сферах: транспортування нафти і нафтопродуктів по магістральним трубопроводам; транспортування газу по трубопроводам; послуги з передачі електричної і теплової енергії; залізничні перевезення; послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів; послуги загальнодоступного електричного та поштового зв'язку тощо.

2.Облік руху товарів.

Торгова діяльність є одним із видів підприємницької діяльності. Бухгалтерський облік і звітність в торгівлі здійснюються з дотриманням єдиних методологічних принципів, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», прийнятих національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, законодавчих і нормативних активів з урахуванням специфіки діяльності торгівельних підприємств.

Чільне місце у господарській діяльності торгового підприємства займає обіг товарів і тари. Операції, пов’язані з надходженням і реалізацією товарів є основою діяльності підприємства роздрібної торгівлі. Значний асортимент товарів і постійний їхній рух потребують чіткої організації облікового процесу. Тому, на сьогоднішній день набуває великої актуальності вирішення питань щодо ефективної організації і правильного і своєчасного документального оформлення і обліку руху товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі.