refik.in.ua 1 2 3

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКафедра цивільно-правових дисциплін


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ТРУДОВЕ ПРАВО» (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)


для студентів юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на ІІ семестр 2011-2012 н.р.
Київ-2011


Укладач:


Лебідь Валерій Іванович – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент.


Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Трудове право (особлива частина)» для студентів юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на ІІ семестр 2011-2012 н.р. перезатвердженні на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС, протокол № 5 від 15.12.2011 р.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
З метою успішного засвоєння конкретних тем з курсу трудового права в цілому, студентам рекомендується уважно вивчити матеріали лекцій, відповідних розділів підручників, рекомендовані до опрацювання нормативно-правові акти.

Студентам рекомендується готувати короткі конспекти виступів з кожного плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи. Особливе значення в кредитно-модульній технології організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем.

У разі, коли до матеріалів семінарських або практичних занять додаються задачі, студент за завданням викладача має підготувати їх письмові рішення на підставі діючого законодавства з обов’язковим посиланням на конкретні статті діючого законодавства. У разі, якщо умови задачі допускають альтернативне її розв’язання, необхідно зазначити кожен з варіантів.


Крім зазначеного при вивченні тем курсу студентам рекомендується слідкувати за змінами до законодавства, користуючись такими офіційними виданнями, як Відомості Верховної Ради України, Урядовий кур’єр, Офіційний вісник України, знайомитися з судовою практикою та останніми досягненнями у галузі Трудового права за матеріалами Вісника Верховного Суду України, газет «Юридичний вісник» та «Юридическая практика», журналів «Право України», «Держава і право» та ін., а також матеріалами офіційних сайтів органів влади, зокрема – Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).

На семінарські заняття виносяться найбільш складні теоретичні та практично значимі питання курсу. Для їх успішного засвоєння студенту необхідно творчо вивчати рекомендовані матеріали, висловлювати на їх підставі власні думки.

З усіх питань щодо підготовки до семінарського чи практичного заняття студенти можуть звертатися до викладача, який проводить заняття в групі згідно розкладу занять або який чергує на кафедрі згідно графіку, а також безпосередньо до викладача, який проводить лекційні заняття.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ІІ семестр


№ з/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника


Технічні засоби/ Дидактичні засоби

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульна контрольна робота

Самостійна та

індивідуальна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовний модуль І

1.

Правове регулювання трудового договору.

18

10

6

2

2
8

8
Лекції проводить завідувач кафедри, к.ю.н. доцент Лебідь В.І.

0/0-Л1/1 0/0-Л2/1 0/0-Л3/1 0/0-С1/1 0/0-П1/1

2.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку.

16

8

4

2

2
8

8
семінарські, практичні заняття проводить та приймає екзамен в гр.301-302 завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Лебідь В.І.

0/0-Л1/2 0/0-Л2/2 0/0-С1/2 0/0-П1/2

3.

Правове регулювання оплати праці +


16

8

2

2

4

+

8

6

2

1/2-Л1/3 0/0-С1/3 0/0-П1/3

Змістовний модуль ІІ

4.

Правове регулювання трудової дисципліни.

14

6

2

2

2

 

8

8

 


семінарські, практичні заняття проводить та приймає екзамен в гр.303-309 викладач кафедри Середа Ю.М.

0/0-Л1/4 0/0-С1/4 0/0-П1/4

5.

Правове регулювання матеріальної відповідальності.

14

6

2

2

2

 

8

8

 

0/0-Л1/5 0/0-С1/5 0/0-П1/5

6.

Правове регулювання охорони праці.

14

6

2

2

2


 

8

8

 

1/2-Л1/6 0/0-С1/6 0/0-П1/6

7.

Правове регулювання індивідуальних та колективних трудових спорів +

14

4

2

 

4

+

10

6

4

0/0-Л1/7

Всього годин:

108

50

20

12

18
58

52

6

 

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Змістовний модуль 1.

Тема 1. Правове регулювання трудового договору

Лекційне заняття – 6 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Література до теми: 1-5; 8-10; 14-18; 19-23; 25, 26; 37; 48; 50
План заняття


 1. Поняття, сторони, порядок укладення і види трудового договору.

 2. Поняття і види переведення на іншу роботу.

 3. Переведення, переміщення, відсторонення і їх співвідношення.

 4. Особливості припинення трудового договору з ініціативи працівника і роботодавця.

 5. Порядок звільнення за прогул і скорочення штату.Ключові терміни: умови укладення трудового договору, строк, форма, виникнення, змінення, припинення трудового договору, звільнення з роботи, роль профкому при звільненні з роботи, ліквідація, скорочення штату, переведення, переміщення, відсторонення, робочий час, відпустка, звільнення, переведення, тимчасове переведення, підстави переведення, скорочення штату, згода профкому на звільнення, тимчасове переведення без згоди працівника.
Теми рефератів, доповідей (самостійна робота):

 1. Правові проблеми фактичного допуску працівника до роботи.

 2. Трудовий договір з неповнолітніми: правова характеристика.

 3. Особливості строкових трудових договорів.

 4. Правові особливості випробування при прийняті на роботу.

 5. Суміщення і сумісництво – їх співвідношення за трудовим законодавством України.

 6. Трудовий договір з молодими виконавцями у законодавстві України.

 7. Правова характеристика співвідношення переведень на іншу роботу і переміщення.

 8. Правове значення умов трудового договору.

 9. Особливості строків випробування при прийнятті працівників на роботу.

 10. Трудовий договір і Трудова угода - співвідношення.

 11. Правове значення умов трудового договору.

 12. Строки трудового договору, що визначені законодавством України про працю.

 13. Специфіка трудових договорів, строки яких визначаються за угодою сторін.

 14. Роль профкому при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця.


Задача 1. Продавець універмагу «Південний» В. був звільнений з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з капітальним ремонтом магазину, без попередньої згоди профспілкового органу, незважаючи на те, що В. членом профспілки є більше семи років. Обґрунтуйте рішення, посилаючись на конкретні норми права.

Задача 2. В., якому виповнилось 15 років вирішив влаштуватись на роботу у вільний від навчання час. Роботодавець Обласного Почтампу м. Черкас відмовив В.Цепко на тій підставі, що він ще неповнолітній. Чи правомірно відмовлено в проханні В.?

Задача 3. Наказом Керівника Рівненського АТП №160 було звільнено сім працівників з такими формулюваннями: «звільнено у зв’язку із вступом до вузу; переходом на пенсію за віком; у зв’язку з втратою довіри; у зв’язку з невідповідністю займаній посаді; вчиненням за місцем роботи розкрадання майна власника». Хто із зазначених підстав звільнення вправі вимагати виплати вихідної допомоги і в якому розмірі?
Задача 4. При прийнятті на роботу В. і Н. відповідно до посади конструктора і технолога роботодавець фірми «Орлан» вимагав такі документи: паспорт; трудову книжку; диплом про закінчення вузу; довідку про стан здоров’я; характеристику з попереднього місця роботи. Чи відповідають законодавству зазначені вимоги?
Задача 5. В. прийнята на роботу на строк перебування у відпустці по догляду за дитиною С.. Коли С. вийшла на роботу, роботодавець звільнив В. у зв’язку із закінченням строку трудового договору без згоди профкому. В. оскаржила звільнення до суду, вказавши у заяві, що вона вагітна і про це сповіщала роботодавця під час роботи довідкою медичної установи. Обґрунтуйте, посилаючись на норми права, рішення суду.
Задача 6. Грабовенко, який працює робочим на приватному підприємстві звернувся до бухгалтерії з вимогою надати йому довідку про заробітну плату, в чому йому було відмовлено на підставі того, що в бухгалтерії відсутній дозвіл видавати такі довідки від директора підприємства. Чи правомірно відмовлено Грабовенку?
Задача 7. Випускниця Національної академії внутрішніх справ Д. була прийнята на роботу в ТОВ «Світязь» на посаду начальника юридичного відділу з випробувальним терміном строком на чотири місяці. Чи правомірні дії роботодавця по відношенню до Д.?

Задача 8. В судовому засіданні було встановлено, що викладач університету був переведений старшим викладачем до коледжу університету для заміни тимчасово відсутнього працівника строком на чотири місяці. Згоди на таке переведення він не давав і, незважаючи на підвищення заробітної плати, вимагав перевести його викладачем університету. Яке рішення необхідно прийняти за по даній суперечці?

Задача 9. Власник приватного підприємства звільнив працівника за п. 1 ст. 40 КЗпП України, а його обов'язки перерозподілив між двома іншими працівника­ми підприємства — Ш. та О. Працівник Ш. згоду на зміну умов праці не дала і через місяць теж була звільнена, але за п. 6 ст. 36 КЗпП України. Чи правомірні дії власника приватного підприємства?
Задача 10. Працівник А. відмовився від пропо­зиції начальника відділу кадрів укласти контракт на займану посаду і він був звільнений з роботи через три тижні. Чи правомірні дії?
Задача 11. Водій через ремонт автобуса, на якому він працював, був переведений слюсарем автобази. Водій не погодився з таким переведенням і вимагав оплати простою за час ремонту автобуса чи надати йому інший автобус для роботи. Водій звернувся в КТС за вирішенням трудового спору. Яке правомірне рішення повинно прийняти КТС? Ваші юридичні поради водію.
Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку.

Лекційне заняття – 4 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Література до теми: 1-5; 10-15; 13-18; 19; 20; 35; 47
План заняття


 1. Поняття і види робочого часу.

 2. Режим та облік робочого часу. Надурочні роботи.

 3. Поняття і види часу відпочинку.

 4. Поняття і види відпусток.

 5. Право на відпустку і порядок її надання.


Ключові терміни та поняття до теми: робочий час, режим роботи, облік робочого часу, надурочні роботи, відпочинок, відпустка, неповний робочий час, нічна робота.
Теми рефератів і доповідей:

 1. Співвідношення неповного і скороченого робочого часу.

 2. Особливості ненормованого робочого часу.

 3. Правове значення часу відпочинку.

 4. Додаткові і творчі відпустки за законодавством України про працю.

 5. Специфіка соціальних відпусток за законодавством України про працю.


Задача 1. При відкритті фірми «Надія» виникло питання щодо встановлення робочого тижня (п’яти чи шестиденного), оскільки одні працівники наполягали на встановленні тільки п’ятиденного. А як це питання вирішено в законі?
Задача 2. Відпрацювавши робочий рік, К. написала заяву про надання їй щорічної основної відпустки тривалістю 24 календарних дні. Заяву було задоволено частково і відпустку надано в обсязі 12 календарних дні. Чи правомірні дії роботодавця?
Задача 3. Працівниця заводу «Орлан» звернулася із заявою до роботодавця з проханням встановити їй неповний робочий день, оскільки її необхідно здійснювати догляд за важко хворою мамою, що проживає з нею. Керівник заводу «Орлан» відмовив їй, посилаючись на умови виробництва. Чи правомірна відмова працівниці? Ваші юридичні поради працівниці щодо подальших дій.
Задача 4. Керівництво ПАТ «Колос» разом із виборчим профспілковим органом ухвалили рішення про збільшення робочого дня на одну годину (з 7 до 8) при шестиденному робочому тижні. Мотивом такого рішення стало тривале призупинення роботи ПАТ «Колос», та отримання вигідного замовлення, яке посприяє покращенню фінансово-економічних ситуації ПАТ «Колос». Із таким рішенням роботодавця і профкому погодились не всі працівники. Чи є законним рішення роботодавця і профкому? Ваші юридичні поради працівникам щодо подальших дій.
Задача 5. У зв’язку з економічними труднощами на окремих підприємствах м. Умані працівникам відмовлялось в наданні відпусток, зокрема:

Пекарю К. підприємства було відмовлено в наданні відпустки, хоча він і пропрацював рік. Причина відмови та, що підприємство приватне і і відпустки не надаються.
Задача 6. Т. (інженер-програміст) пішов у відпустку 3 липня 2008 року на 28 календарних днів згідно з графіком відпусток, але був відкликаний з відпустки 16 липня у зв’язку з отриманням підприємством замовлення, виконання якого не можливе без кваліфікованих працівників.

Чи правомірні дії керівників підприємств? Ваші юридичні поради працівникам підприємство "Мрія". У серпні місяці С. подав заяву з проханням надати щорічну відпустку. Директор приватного підприємства "Мрія" відмовив йому в зв'язку з тим, що відпустки надаються тільки працівникам, які пра­цюють більше року. С. вирішив звернутись до КТС. Попри те, що трудовий колектив підприємства налічував понад 15 чоловік, КТС не була створена. Тоді С. написав заяву про звільнення з роботи і звернувся до адвоката за роз'ясненням своїх прав. Підготуйте відповідь на звернення С.

Задача 7. Н. приступив до роботи 1 серпня після закінчення професійно-технічного навчального закладу. Дізнавшись, що право на відпустку згідно із Законом України "Про професійно-технічну освіту" виникає у випускників, які навчались на денній формі навчання протягом перших трьох місяців роботи на підприємстві, він вирішив з 1 вересня не виходити на роботу, використавши у такий спосіб своє право на відпустку. Повер­нувшись на роботу, Н. дізнався, що директор підприємства вва­жає його перебування у відпустці самовільним, розглядає як порушення трудової дисципліни і через те перевів його на два місяці на нижче оплачувану роботу. Н. звернувся до юридичної консультації з проханням підготувати йому мотивовану заяву в КТС. Підготуйте Ваші юридичні поради Н.
Задача 8. Надану щорічну відпустку Т. фактично не використовувала: 5 днів вона хворіла, що було засвідчено листком тимчасової непрацездатності, а протягом 3 днів здійснювала догляд за хворою дитиною, що теж засвідчено довідкою лікаря. Т. звернулася до директора підприємства із заявою перенести відпустку на інший час. Директор підприємства, посилаючись на виробничі обставини, відмовив їй. Т. звернулася до юрисконсульта за роз'ясненням правомірності дій роботодавця.
Задача 9. Шофер автомобіля З. у грудні звернувся до директора підприємства з проханням надати йому відпустку без збереження заробітної плати на тиждень у зв'язку із взяттям шлюбу. Директор відмовив З. в наданні відпустки у зв'язку з необхідністю виконати річний план і рекомендував перенести укладання шлюбу на січень. Чи правомірні дії директора?

Задача 10. У зв'язку з необхідністю завершення укладки бетону при будівництві приватного багатоповерхового будинку старший виконавець робіт віддав розпорядження залишатися всім бетонникам на роботі до повної укладки привезеного бетону. Через це працівники закінчили роботу о десятій годині вечора. За кілька днів працівники поцікавились у виконроба, коли їм буде ком­пенсована надурочна робота. Виконроб відповів, що, оскільки бетон був доставлений тільки о вісімнадцятій годині, а робітники після обідньої перерви чотири години не працювали, то ніякої компенсації їм не надається. Кілька працівників звернулися в КТС за вирішенням трудового спору.


Чи мала місце в даному випадку надурочна робота? Як вирішити цей трудовий спір?
Задача 11. У зв'язку з відсутністю сировини генеральний директор AT "Кондитер" оголосила працівникам цеху, що їм надається відпустка без збереження заробітної плати на 20 днів. Більшість працівників не погодилися з цим, оскільки і без того їм затримали виплату заробітної плати на два місяці. Деякі працівники погодилися піти у відпустку, але, за умови виплати їм за цей період середньої заробітної плати, інші працівники вимагали виплатити заробітну плату й оплатити простій не з їх вини. Директор вирішив порадитися з цього питання з юрисконсультом AT "Кондитер". Як вирішити конфлікт?следующая страница >>