refik.in.ua 1


Шановні друзі!

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив» пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу у другому номері журналу під назвою «Карпатський правничий часопис».

Найважливішим завданням журналу вважається розміщення результатів досліджень та практичних розробок науковців, викладачів, докторантів, аспірантів (здобувачів), студентів, практикуючих юристів. Видання має тематичну спрямованість в межах таких наукових спеціальностей, як теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; конституційне право; муніципальне право; цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право; господарське та господарсько-процесуальне право; трудове право; право соціального забезпечення; земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; судоустрій; прокуратура та адвокатура; міжнародне право; філософія права.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого видання: КВ №19536-9336Р від 26.11.2012 р.

Фахова реєстрація тимчасова відсутня. Наукові праці, опубліковані в журналі, враховуються МОНмолодьспорту України як друкована праця та апробація результатів дисертаційної роботи.

Статті студентів у науковому журналі публікуються тільки при наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.

Умови публікації у журналі:

1. Оформити статтю згідно вказаних вимог.

2. Заповнити відомості про автора.

3. Надіслати до 29 квітня 2013 року рукопис статі в електронному виді на наступну адресу: journal@wcenter.org.ua.


4. Сплатити публікаційний внесок та надіслати підтвердження сплати.

5. Розсилка журналу відбудеться 25 травня 2013 року.
Реквізити для сплати публікаційного внеску:

Розмір внеску – 12 гривень за кожну повну сторінку статті.

Банк одержувача: ПАТ "УкрСиббанк"

МФО банка одержувача: 351005

Поточний рахунок одержувача: 26257007607537

ОКПО: 2955400691

П.І.Б. одержувача: Білецький Ігор Павлович

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Білецького І.П. від ПІБ автора публікації.

Вимоги щодо змісту наукової статті:

1. Високий науковий рівень.

2.Приймаються раніше не опубліковані наукові статті. Більш детальніше на сайті Західноукраїнської організації «Центр правничих ініціатив».

Вимоги щодо оформлення наукової статті:

1. Стаття повинна бути написана українською, англійською чи російською мовою.

2. Обсяг рукопису у межах 7-18 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, додатки, список літератури. Більш детальніше на сайті Західноукраїнської організації «Центр правничих ініціатив».
Зразок оформлення наукової статті:

Більш детальніше на сайті: Західноукраїнської організації «Центр правничих ініціатив».

___________________

Контактна інформація

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»

м. Львів, а/с 6153, 79000

+38 066 090 63 65

Вимоги щодо змісту наукової статті:


1. Високий науковий рівень.

2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.

3. У статті повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:


  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

  • формулювання цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки, зроблені в результаті дослідження, і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


Вимоги щодо оформлення наукової статті:

1. Стаття повинна бути написана українською, російською чи англійською мовою.

2. Обсяг рукопису у межах 7-18 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, додатки, список літератури.

3. Сторінки не нумеруються.

4. Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *.rtf; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; усі поля – 20 мм.

5. У статті не повинно бути переносу слів та макросів.

6. Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, рисунки) у тексті статті позначають скороченням «Рис.». Рисунки розташовують у тексті статті, після посилання на них.

7. Перелік використаних джерел (тільки тих, на які є посилання у тексті) оформлюється загальним списком наприкінці статті під заголовком «Література» і складається відповідно до черговості посилань за текстом.

  • Матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються.
  • Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.


  • Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

8. Назва файлу має відповідати імені та прізвищу автора (наприклад: Галоян А.Л.doc).

Зразок оформлення статті:

Галоян А.Л.,

здобувач кафедри теорії та історії держави і права

Львівського державного університету внутрішніх справ

ВІРМЕНСЬКИЙ СТАТУТ ЛЬВОВА 1519 РОКУ:
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація: В статті розглядається вірменський статут 1519 р. як повноцінний та багатофункціональний правовий кодекс, що передбачав розв’язання різноманітних правових ситуацій, мав на меті усунути колізії в праві та суперечності між вірменами та місцевою владою.
Аннотация: В статье рассматривается армянский устав 1519 г. как полноценный и многофункциональный правовой кодекс, который предусматривал решения различных правовых ситуаций, должен был устранить коллизии в праве и противоречия между армянами и местными властями.
Summary: In the article Armenian charter in 1519 is regarded as a complete and versatile legal code, which provided solutions of various legal situations, was to eliminate conflicts in law and contradictions between the Armenians and the local authorities.

Упродовж XIV-XVIII ст. національні громади вірмен, які проживали на українських землях, користувалися як загальнодержавними нормативно-правовими актами, так й особливими джерелами права, які діяли в цих громадах. Їх юридичну чинність визнавали держави, що складу яких входили українські землі, тобто Велике князівство Литовське, Польське королівство та Річ Посполита. Одним із найбільш важливих джерел вірменського права у Середньовічній Україні був Вірменський статут Львова 1519 р. Посадові особи державної влади Польського королівства та Речі Посполитої, здійснюючи управління містами, тісно співпрацювали з вірменськими громадами. Однак здійснювати цю взаємодію та управління ними від імені короля було складно, адже їм були не відомими вірменські правові звичаї та запозичене з Вірменії законодавство. У процесі здійснення судочинства на практиці часто виникали проблеми з правильним тлумаченням норм вірменського права, які були написані маловідомою для органів влади вірменською та вірмено-кипчацькою мовами [1, с. 87]. Тому існувала потреба у створені ...


Література:


  1. Кобилецький М. Самоврядування вірменської громади у м. Львові (XIV-XVIII cт.) / М. Кобилецький // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 2. – С. 84–88.

  2. Демкова М. Вірменський статут 1519 р.: зміст, структура та джерела / М. Демкова // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 37. – С. 104–110.