refik.in.ua   1 ... 2 3 4 5

Опис та технологічна схема виготовлення діоксиду вуглецю

На спиртових заводах рідкий діоксид вуглецю одержують за принципом зрідження, використовуючи помірний холод.

Блок-схема:


Гази бродінняАдсорбція домішокПерший ступінь стисненняОхолодження і виділення маслаАдсорбція домішок (осушка)Охолодження і виділення маслаДругий ступінь стисненняТретій ступінь стиснення

Охолодження і виділення масла
Очистка і осушення


Наповнення балонів

Із бродильних чанів (апаратів) гази бродіння надходять в піновловлювач, а з нього у спиртовловлювач, промитий газ спрямовують у газгольдер (збірник газу - тиск 0,02 МПа).

Потім газ проходить водяний скрубер, заповнений кільцями Рашига або коксом, у якому його промивають водою, очищують від органічних домішок. Далі газ поступає в колони з водним розчином КМпО4(10 %). Йде додаткове очищення від органічно-хімічних домішок і охолоджують. Із скрубера газ потрапляє у водокільцевий компресор, де він додатково очищується і охолоджується, і після водовідділювача стискується у першому ступені трьохступеневого компресора до тиску 0,5 МПа і находить у холодильник. Для очистки і осушення діоксиду вуглецю до і після холодильника встановлені масловідділювачі.

Після цього газ очищають у адсорберах активним, вугіллям (фільтри). Адсорберів два: один в роботі, другий - на регенеруванні.

Регенерування проводять підігрітим діоксидом вуглецю, який утворився при дроселюванні.

З адсорберів СО2 надходить у другий ступінь компресора, де стискується до тиску 2,4-2,5 МПа, а потім через холодильник і масловідділювач надходить у третій ступінь компресора.

Газ, стиснутий до 7 МПа, проходить холодильник, масловідділювач і послідовно з'єднані адсорбери (фільтри) з силікагелем. В них газ остаточно очищається і осушується.


У зв'язку з необхідністю регенерування адсорберів передбачені чотири попарно працюючих адсорбери з силікагелем і цеолітом.

Для регенерування їх використовують також діоксид вуглецю, який утворюється при дроселюванні у накопичувальній посудині, який компресором подають для підогріву у теплообмінники.

У конденсаторі газ після III ступеня, віддаючи теплоту, конденсується. Зріджений діоксид вуглецю через ресивер високого тиску надходить у стальні балони, розташовані на вагах.

За цією схемою вироблений і зріджений переохолоджений діоксид вуглецю з безбалонним зберіганням. Для цього рідкий СО2 піддають дроселюванню від 6,5-7,0 до 0,8 -1,2 МПа і він набуває стану емульсії. У вихровому розподілювачі рідка і газоподібна фази відділяються одна від одної (газоподібна фаза складає біля 47 %). Рідкий СО2 через кругові канали вихрової камери стікає у посудину відокремлювача, а з нього у накопичувальну посудину газоподібна фаза через центральні отвори вихрової камери, а потім по відповідній комунікації надходить у змішувач, де змішується з газом, який подається першим ступенем компресора. Зі змішувача газ надходить у другий ступінь компресора.

Кількість поступленого і ізотермічне сховище рідкого СО2 контролюють рівноміром, тиск — манометром.

Параметри рідкого СО2 в ізотермічному резервуарі: тиск 0,8-1,2 МПа;

температура від - 43,5 до 33,3°С; теплота пароутворення 326 – 309 кДж/кг, густина 1130,8 - 1087,8 кг/м3;

Характеристика основного обладнання

Список обладнання

Обладнання, яке встановлене у відділенні виробництва рідкого СО2

№ п.п.

Назва

Кількість


Основні параметри

1

Установка УДХ-12,5

2

12,5 т

2

Електротельфер

1

Вантажопід.-1т.

3

Вуглекислотна установка 2ЦМХЛ4

2

Потужність – 250кг\год

4

Насос САМ-80

1

Потужність – 0,55кВт12. Технохімічний та мікробіологічний контроль виробництва

Заводська лабораторія призначена для проведення контролю виробництва та пробірки показників якості сировини, проміжної продукції та вихідної продукції. Лабораторія відповідає критеріям акредитації і акредитована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Лабораторія на Немирівському спиртовому заводі поділена на сировинну та виробничу. Тобто, сировинна лабораторія проводить ряд досліджень щодо контролю якості зернової сировини. Провіряють вміст вологи, крохмалю та сміттєвих домішок. Виробнича слідкує за якістю спирту, бражки, ГФ, сивушного масла, дріжджів тощо. Заводська лабораторія веде також науково-дослідну роботу по впровадженню нових установок, задля покращення якості вироблюваної продукції. Вони роблять макет нової установки, який працює по тому самому принципу, і досліджують які зміни у виробничому процесі з’являються.

Лабораторія оснащена новим обладнанням, яке полегшує працю лаборантів. Спирт етиловий ректифікований досліджують за допомогою хроматографа, але іноді проводять досліди власноруч.


Перелік показників якості спирту етилового:


 • Об’ємна частка етилового спирту

 • Проба на чистоту з сірчаною кислотою

 • Проба на окислюваність

 • Масова концентрація альдегідів у перерахунку на оцтовий альдегід

 • Масова концентрація сивушного масла

 • Масова концентрація естерів, у перерахунку на оцтовий естер • Об’ємна частка метилового спирту, в перерахунку на безводний спирт

 • Масова концентрація вільних кислот (без СО2), в перерахунку на оцтову кислоту, в безводному спирті

 • Масова концентрація органічних речовин, що омилюються, в перерахунку на оцтовий естер в безводному спирті

 • Проба на фурфурол

 • Масова концентрація сухого залишку

Перелік показників якості ГФ:

 • Об’ємна частка етилового спирту

 • Масова концентрація альдегідів в перерахунку на оцтовий

 • Масова концентрація вищих спиртів (сивушного масла) в перерахунку на суміш ізоамілового та ізобутилового спиртів

 • Масова концентрація складних ефірів в перерахунку на оцтово-етиловий

 • Об’ємна частка метилового спирту

 • Масова концентрація кислот в перерахунку на оцтову кислоту

Перелік показників якості сивушного масла:

   • Температурна границя перегонки при тиску 101,325 кПа

   • Об’ємна частка сивушного масла

   • Показник заломлення ПД -20

   • Густина при 200С

Виробнича лабораторія проводить досліди двічі на зміну. Сировинна – постійно при надходженні сировини на територію заводу.

13. ЕКОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Характеристика відходів, стічних вод і викидів

Основні напрямки діяльності Немирівського спиртового заводу – виготовлення етилового спирту із зерна


Спиртзавод згідно санітарної класифікації по СН 245-71 відноситься до 4 класу з шириною санітарно-захисної зони 100 метрів. Санітарно-захисна зона витримана.

Екологічний паспорт заводу розроблений працівниками заводу, він має 25 розділів і висвітлює всі види діяльності підприємства, характеристику всіх джерел викидів, систему вентиляції, енергоресурси, водопостачання, характеристика полів фільтрації, водозворотної системи, рециркуляцію земель, метеофактори району, транспорт, природоохоронні заходи, платежі за викиди.

Згідно тому ГДВ (гранично – допустимих викидів) на підприємстві розміщено 14 діючих джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Основні з них : Клас небезпеки :

1. Котельня – забруднюючі речовини :

двоокис азоту 4

окис вуглецю 3

2. Кислотне господарство – пари соляної кислоти. 2

3. Механічна майстерня – металевий пил. 4

кузня – окис вуглецю 3

двоокис азоту 4

сірчаний ангідрид 3

пил неорганічний 4

4. Спиртовий цех – пари етилового спирту. 4

5. Автогараж (акумуляторна станція) – пари.

сірчаної кислоти 2

6. Ремонтно-будівельна дільниця –

деревний пил. 4

Локальний том нормативів гранично – допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин в атмосферу розроблений і погоджений. Підприємство одержало дозвіл на викиди в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення. Існують ліміти викидів на кожен рік.

На Немирівському спиртовому заводі використовується 44 одиниці транспортних засобів з дизельним і карбюраторним двигунами.

Контроль токсичності відпрацьованих газів від карбюраторних двигунів ведеться газоаналізатором 102 ФА-01М.

Очистка газів після згорання природного газу в паровій котельній ТЕС не проводиться, оскільки основними компонентами продуктів згорання є водяна пара і вуглекислий газ.


Очистка стічних вод на заводі не проводиться, оскільки технічна вода використовується лише як охолоджувач. На підприємстві діє градирня за допомогою якої тепла технічна вода охолоджується і повторно використовується для охолодження. Частина води потім зливається у заводський ставок. Лабораторією спиртозаводу проводиться періодичний контроль стічних вод.

Господарчо-побутові води (після їдальні, дитсадка, пральні, бані, санпобутових приміщень, житлової зони) скидаються на поля фільтрації без очистки.

На Немирівському спиртовому заводі до основних промислових відходів відноситься післяспиртова зернова барда, яка у зимовий період використовується для відгодівлі худоби, а у літній час – майже вся відводиться на поля фільтрації. Запроектовано філтр для фільтрування післяспиртової барди, що значно зменшить її вихід.

До відходів даного підприємства відносяться :

- відходи металобрухту ;

- шлам електроліту ;

- люмінесцентні лампи.

Шлам електроліту зберігається на підприємстві в спеціальних ємностях.

На даному підприємстві розробляються та виконуються заходи щодо зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу, своєчасно вносяться платежі за викиди цих речовин.
Заходи щодо охорони навколишнього середовища

Охорона та захист повітряного середовища.

Інтенсивність споживання палива, токсичної сировини в енергетиці, промисловості та транспорті , а також в інших галузях еаономіки призводить до постійного збільшення викидів шкідливих речовин, що забруднюють оточуюче природне середовище.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть проводитися згідно дозволів, що видаються органами Міністерства охорони оточуючого природного середовища та ядерної безпеки України. Об’єми цих викидів визначаються нормативами ГДВ забруднюючих речовин в атмосферне повітря.


На Немирівському спиртовому заводі також є такий том ГДВ, для характерних для нього забруднювачів, перелік яких подано нижче. Для роботи парокотельні використовується природний газ в кількості 9800тис.м3 за годину. В результаті використання газів в атмосферне повітря виділяються такі шкідливі речовини як: вуглецю окиси та азоту двоокис.

За умовою технології при виробництві спирта етилового в повітря виділяються: соляна, сірчана кислоти, спирт етиловий. Від механічної обробки металів в повітряне середовище виділяються: пил образивно-металевий. При роботі горв кузні: пил неорганічний, двоокис азоту, сірнистий ангідрид і вуглецю окис.

При використанні зварювальних електродів в кількості 0,7т/год в атмосферне повітря потрапляють оксиди заліза та оксиди марганцю. При роботі деревообробного обладнання виділяється пил деревний. При виїзді та заїзді автотранспорту на підприємстві в атмосферне повітря виділяються : вуглеводні, окис азоту, вуглецю окис.

При заряді акумуляторних батарей виділяються пари сірчаної кислоти.

Валовий викид шкідливих речовин в атмосферу становить 74,376 т/год.

Аварійні та залпові викиди за умовою технології відсутні.

Щодо перспективи розвитку підприємства, то на період до 2010 року , збільшення об’єму виконуємих робіт і розширення виробництва не планується.

Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 1998р, нормативна санітарно-захисна зона для Немирівського спиртового заводу становить 100м.

Аналіз результатів забруднення повітряного басейну викидами стаціонарних джерел по підприємству показав, що перевищення санітарних норм в жилій зоні відсутні по всих підлеглих розрахунку інгредієнтах.
Контроль забруднення атмосфери на підприємстві.

Перевіряючі організації:

- Районна сан-епідемстанція;

- Вінницький комітет по охороні природи;

- Вінницька гідрохімлабораторія (перевіряє ставок раз в 2-3 роки).<< предыдущая страница