refik.in.ua 1

Питання ТМРГ


 1. Фізичні властивості рідини та газів.

Щільність. Питома вага. Стискаємість. В’язкість

1 – стор.13-15.

 1. Властивості тиску. Основний закон гідростатики в полі тяжіння. Сила тиску на плоскі поверхні.

1 – стор.33-34; 42-43; 55.

 1. Рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини. Дати енергетичне та геометричне тлумачення (Продиктувати тлумачення).

1 – стор.110-111; .

 1. Втрати напору на тертя на місцеві опори.

Визначення (Продиктувати). Формула Вейсбаха. Приклади: раптове розширення потоку, раптове звуження. Формула Борда.

1 – стор.193; 190-191; 186.

 1. Втрати напору на тертя по довжині в залежності від області опору.

Формула Дарсі-Вейсбаха. Зона ламінарного режиму. Перехідна зона. Зона турбулентного режиму: область гладких русел, область доквадратичного опору, область квадратичного опору. Критерій: співвідношення висоті виступів шорсткості та товщини ламарного підшарку. Залежність для .

1 – стор.160-164.

 1. Розрахунок коротких трубопроводів.

Визначення. Розглянути приклад розрахунку на основі довільної схеми.

1 – стор.215-218.

 1. Поняття про довгі трубопроводи. Розрахункові формули. Розрахунок кільцевих мереж. (Продиктувати все)

1 – стор.229-232.

 1. Фізичні властивості рідини та газів.

1 – стор.13-15.
 1. Рівномірний безнапірний рух. Загальні положення. Розрахункові формули.


Загальні положення (незмінюється глибина; лінія вільної поверхні паралельна лінія дна; гідравлічно найвигідніший профіль);

1 – стор.92;246; 249.

 1. Нерівномірний безнапірний рух. Поняття про критичну глибину, критичний ухил.

Визначення. Приклади. Нормальна глибина.Спокійний, бурний та критичний стан потоку.

1 – стор.91;94; 268-271;279; 284; 285

 1. Гідравлічний стрибок. Загальні положення. Рівняння стрибка. Стрибкова функція. Втрати енергії при стрибку.

Загальні положення (визначенн, рисунок, сполучені глибини). Втрати енергії при стрибку (Продиктувати).

1 – стор.324; 327; 328;.

 1. Сполучення б'єфів. Можливі варіанти сполучення б'єфів (перелив через плотину, витікання з-під щита, сполучення каналами) (Продиктувати все).

Визначення. Варіанти. Стиснена глибина. Відігнаний та затоплений гідравлічний стрибок. Проблема. Вирішення проблеми: водобійний колодязь. водобійна стінка.

1 – стор.450-451; 458.

 1. Водозливи. Загальні положення. Водозливна формула.

Визначення. Класифікація

1 – стор.405-409.

 1. Фільтрація. Загальні положення і розрахункові формули.

Формула Дарсі.

1 – стор.535-536; 540.

 1. Гідравлічний удар. Розрахункові залежності.

1 – стор.356-360.

1. Чугаев Р.Р. Гидравлика: Учебник для вузов. – 4-е изд., доп. и перераб. – Л.:Энергоиздат. Ленингр. от-ние, 1982. – 672 с.

Питання ТОТОПСВ
 1. Класифікація домішок природних і стічних вод в залежності від фазово-дисперсного стану.


 2. Пом’якшення води.

 3. Вилучення домішок методом флотації.

 4. Теоретичні основи обробки осаду міських стічних вод.

 5. Методи знезераження природних та стічних вод.

 6. Біохімічне очищення стічних вод від органічних речовин.

 7. Видалення з води заліза.

 8. Освітлення води у полі відцентрових сил.

 9. Очищення води фільтруванням.

 10. Видалення з води розчинних газів.

 11. Прискорення процесу вилучення з води гетерофазних домішок. Коагуляція та флокуляція.

 12. Усунення з води запахів та присмаків.

 13. Опріснення та знесолення води.

 14. Пом’якшення води.

 15. Вилучення домішок за допомогою мембранних методів. 1. Кульский Л.А. Основы химии и технологи воды. – К.: Наукова думка, 1991. – 568 с.

 2. Куликов Н.И., Найманов А.Я., Омельченко Н.П., Чернышев В.Н. Теоретические основы очистки воды: учебное пособие. – Донецк: Ноулидж, 2009. – 298 с.