refik.in.ua 1

Формування, сутність, види та чинники, які впливають на формування асортименту


Формування асортименту - процес добору і визначення номенклатури товарів за різними ознаками, спрямований на задоволення попиту населення і забезпечення високої прибутковості роботи підприємств торгівлі.

Перелік товарів, які реалізуються на підприємствах роздрібної торгівлі, називається торговим асортиментом. Формування торгового асортименту в роздрібній мережі спрямовано на найбільш повне задоволення запитів покупців та активний вплив на попит для підвищення рівня і

Плануючи структуру асортименту магазинів однорідної товарної спеціалізації, потрібно враховувати можливості раціонального розподілу праці між крупними й дрібними магазинами, між магазинами центру міста і його мікрорайонів, рядових сіл і кущових, районних центрів. Зокрема, відносно невеликі за обсягом роботи та площею магазини периферії повинні орієнтуватися на торгівлю товарами повсякденного, масового попиту, а товари малого і періодичного попиту можуть продаватися в крупних та центральних садибах у сільській місцевості.

Під час формування асортименту товарів необхідно забезпечити правильне поєднання товарів різної вартості, постійного i періодичного характеру споживання, різного діапазону цін.

На кінцевому етапі формування асортименту враховуються зміни у попиті населення, виходячи з наявних можливостей організації торговельної діяльності в магазині -- його площ, торговельно-технологiчного обладнання, форм організації праці, методів продажу товарів та інше.

Товарний асортимент вважається «вузьким», якщо можна збільшити прибуток, доповнивши його новим товарами. І, навпаки, товарний асортимент «широкий», якщо прибуток можна збільшити, виключивши з нього ряд товарів.

Широта асортименту в значній частині визначається тими цілями, що ставить перед собою підприємство. Якщо воно бажає поставити на ринок вичерпний асортимент, домагаючись значної частки товару даної групи на ринку, то товарний асортимент буде широкий. Але якщо підприємство зацікавлене у високій прибутковості свого бізнесу, воно буде мати звужений асортимент дохідних товарів.


З часом відбувається відновлення і насичення товарного асортименту новими товарами, що дає можливість підприємству:


 • дістати додатковий прибуток, задовольняючи виниклу потребу;

 • спробувати задовольнити дилерів, що скаржаться на проблеми існуючого асортименту;

 • забезпечити більш високий рівень використання існуючих виробничих потужностей;

 • стати ведучою фірмою з вичерпним асортиментом на даному товарному ринку;

 • не допустити появи нових конкурентів на товарному ринку.

Класифікація асортименту товарів здійснюється наступним чином. Асортимент споживних товарів поділяють :

 • на групи - за місцем знаходження;

 • на підгрупи - за широтою обсягу товарів;

 • на види - за ступенем задоволення потреб;

 • на різновиди - за характером потреб.

За місцезнаходженням товарів розрізняють асортимент промисловий і торговельний.

Промисловий (виробничий) асортимент - група товарів, що випускає виготовлювач виходячи з власних виробничих можливостей. Промисловий асортимент товарів різних організацій - виробників незалежно від форм власності повинен бути узгоджений із санітарними органами Міністерства охорони здоров'я України.

Торговельний асортимент - група товарів, сформована організацією торгівлі або громадського харчування з урахуванням її спеціалізації, споживного попиту і матеріально-технічної бази.

На відміну від промислового асортименту торговельний включає, як правило, товари різних виробників. Винятком є фірмові магазини організацій-виробників, стратегія яких базується на збуті товарів лише даної фірми.

Широта обсягу товарів, що входять в асортимент, визначається кількістю груп, видів, різновидів, марок, типів, назв.

Залежно від широти обсягу товарів розрізняють такі види асортименту:

 • простий;

 • складний;
 • груповий;


 • розгорнутий;

 • супутній;

 • змішаний.

Простий асортимент - група товарів, представлена невеликою кількістю груп, видів і назв, що задовольняють обмежену кількість потреб. Простий асортимент характерний для магазинів, що реалізують товари повсякденного попиту в районах проживання покупців з невеликими матеріальними можливостями.

Складний асортимент - група товарів, представлена значною кількістю груп, виді, різновидів і назв товарів, що задовольняють різноманітні потреби покупців.

Такий асортимент характерний для оптових баз і роздрібних торговельних організацій типу універсамів або універмагів, що орієнтуються на покупців з різноманітним попитом.

Груповий асортимент - група однорідних товарів, об'єднаних спільністю ознак і які задовольняють аналогічні потреби.

Найчастіше загальною ознакою є функціональне або соціальне призначення. Наприклад, хлібобулочні, плодоовочеві, молочні, взуттєві, одяг й інші групи товарів об'єднані за ознакою функціонального призначення, а товари для дітей, молоді, для відпочинку - соціального.

Груповий асортимент покладено в основу організаційної структури багатьох торговельних підприємств. Так, на непродовольчих оптових базах склади розрізняють за груповим асортиментом. За тією самою ознакою в універмагах формуються різні секції (одяг, взуття, галантерея тощо).

Видовий асортимент - група товарів різних видів і назв, що задовольняють аналогічні потреби. Він є складовою частиною групового асортименту. Наприклад, асортимент взуття - черевики, туфлі - частини асортименту взуття.

Марочний асортимент - група товарів одного виду, марочних назв або тих, що відносять до марочних. Такі товари поряд із задоволенням фізіологічних потреб призначаються і для задоволення соціальних і психологічних потреб : престижними марками автомобілів, одягу, взуття, парфумів, марочних вин тощо.

Розгорнутий асортимент - група товарів, що включає значну кількість підгруп, видів, різновидів, назв, у тому числі марочних, які належать до групи однорідних, але відрізняються за індивідуальними ознаками. Такий асортимент, як правило представлено у спеціалізованих магазинах, причому кількість груп однорідних товарів може бути порівняно невеликою.


Супутній асортимент - група товарів, що виконують допоміжні функції і не є головними для даної організації. Товари супутнього асортименту у взуттєвому магазині - це предмети догляду за взуттям, а в продовольчому - мило, сірники, деякі інші господарські товари.

Змішаний асортимент - товари різних груп, видів, назв, що мають великий спектр функціонального призначення. Змішаний асортимент характерний для магазинів, які торгують непродовольчими і продовольчими товарами.

У міру задоволення потреб розрізняють раціональний і оптимальний асортимент.

Раціональний асортимент - група товарів, що найбільшою мірою задовольняють реально існуючі потреби, які забезпечують максимальну якість життя при певному рівні розвитку науки, техніки і технології.

Формування раціонального асортименту потребує обліку великої кількості чинників і показників, більшість з яких дуже мінлива. До таких чинників відносять реальні потреби, що залежать від рівня життя населення, досягнень науково-технічного прогресу й інших особливостей зовнішнього середовища. У свою чергу, чимало з цих чинників безпосередньо впливають на зміну раціонального асортименту. Наприклад, досягнення науково-технічного прогресу стимулюють розробку нових товарів і формують нові потреби, що виразно виявляється при формуванні раціонального асортименту хлібобулочних виробів, побутової техніки тощо.

Оптимальний асортимент - група товарів, що задовольняють реальні потреби з максимально корисним ефектом для споживача за мінімальних витрат на їх проектування, розробку, виробництво і доведення до споживачів. Товари оптимального асортименту відрізняються підвищеною конкурентоспроможністю.

Залежно від характеру потреб асортимент може бути : реальним, прогнозованим і навчальним.

Реальний асортимент - дійсна група товарів, яка є в наявності в даній організації виробника або продавця.

Прогнозований асортимент - група товарів, що повинна буде задовольняти можливі потреби.


Навчальний асортимент - перелік товарів, систематизованих за певними науково обґрунтованими ознаками для досягнення навчальної мети.

Робота з формування асортименту товарів повинна тривати безперервно, з дотриманням певних принципів, згідно з якими здійснюється розподіл товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, запровадження для окремих магазинів оптимальної широти i глибини асортименту, добір y магазинах товарів за різними асортиментними ознаками.

Такими принципами є:


 • забезпечення відповідності товарного асортименту характеру i особливостям попиту населення з метою найбільш повного його задоволення;

 • визначення оптимальної широти і глибини асортименту товарів для кожного магазину з урахуванням їхньої товарної спеціалізації, типізації, зони діяльності та величини торговельної площі;

 • забезпечення постійної наявності y продажу сталого асортименту товарів відповідно до попиту населення;

 • максимальне наближення до покупців товарів повсякденного попиту і простого асортименту та концентрація товарів складного асортименту y відносно невеликій кількості спеціалізованих i універсальних магазинів, які мають можливості для показу та реалізації всього асортименту товарів;

 • економічна ефективність роботи магазину.

Формування асортименту товарів у магазинах орієнтовано на максимальне задоволення попиту населення, що є основою прибуткової діяльності. У підприємствах роздрібної торгівлі, які розташовані у великих населених пунктах, де проживав значна кількість населення і сконцентрована розгалужена мережа підприємств роздрібної торгівлі, формування асортименту має враховувати принцип територіального розміщення магазинів різних систем і форм власності та раціональний розподіл товарів між ними. В умовах ринкової економіки основним регулятором цього процесу є конкуренція, яка дозволяв сформувати мережу підприємств роздрібної торгівлі з урахуванням фінансових можливостей, пішохідної доступності та середнього радіуса дії кожного магазину.


Па́ливно-масти́льні матеріа́ли (скорочено — ПММ) — синтетичні та нафтопродукти, до яких відносять різні види пального і мастила: паливо (бензин, дизельне пальне, скраплений природний газ, скраплені нафтові гази), мастильні матеріали — (моторні, трансмісійні та спеціальні оливи, мінеральні мастила, пластичні мастила), рідини на нафтовій основі та спеціальні рідини (гальмівні та охолоджувальні).

Термін «паливно-мастильні матеріали» використовується в основному в застосуванні до транспорту, іноді як синонім слова бензин.