refik.in.ua 1
2-ий рівень складності

*Що називають «вченнями» ?

*Хто належить до представників німецької філософії права ?

* У чому вбачав призначення держави Іммануїл Кант ?

*У чому полягали ідеї Іммануїла Канта щодо міжнародного права ?

*Поняття «право» вживається в гегелівській філософії в таких основних значеннях:

*Чому підлягають суб´єктивні устремління індивіда у гегелівській філософії права ?

* Норми позитивного права:

* Природно-правові норми виражені;

* Згідно з позитивно-правовою логікою, права і свободи:

* Права людини на життя, свободу, власність, особисту гідність, відповідно до природно-правових доктрин права:

* Стосовно ролі релігійних і етичних виправдань:

* Цицерон ввів до правового ужитку поняття:

* Цицерон ввів до правового ужитку поняття:

* Цицерон ввів до правового ужитку поняття:

* Визначення якого поняття Цицероном сформульовано як "можливість пропонувати повну або часткову відміну такого закону - блюзнірство; скільки-небудь обмежувати його дію не дозволено; відмінити його повністю неможливо, і ми ні постановою сенату, ні постановою народу звільнитися від цього закону не можемо" ?

* Який приклад законів, що суперечать справедливості і праву, вказував Цицерон?

* Звичайно під сукупністю універсальних норм і принципів, що знаходяться в основі всіх правових систем світової цивілізації, розуміють:

* Правовими нормами, які оформлені як система законодавства, підтримуваного силою даної держави в даний історичний період, зазвичай, називають:

* Що означає термін рецепція ?

* Римляни вперше розробили поняття:

*Якою є періодизація історії правових вчень ?

*Для якого світогляду характерним є те, що він не розрізняє державу і суспільство, право і мораль ?

*У який з історичних періодів норми права співпадають з релігійними канонами ?

*Що із вказаного характеризує Новий період ?


*Чи співпадає розвиток українських правових вчень із загальною історичною періодизацією ?

*Який з історичних періодів у розвитку правових вчень в Україні практично не представлений ?

*Оберіть формальну правову заповідь, сформульовану у вченні Г. Гегеля:

*Чим є покарання у вченні Георга Гегеля ?

* Що може бути предметом законодавства згідно вчення Георга Гегеля ?

* Чи можна надати праву абсолютно закінченої, досконалої форми (згідно вчення Георга Гегеля) ?

* Яким чином співвідносяться закон і право у вченні Георга Гегеля

*За яких умов право як свобода стає законом, набуває загальнообов´язкового характеру (згідно вчення Георга Гегеля) ?

*Георг Гегель стверджував, що в законах відображається:

*Як співвіднесені у часі громадянське суспільство і держава?

*Яким чином сформульований принцип громадянського суспільства у вченні Георга Гегеля ?

* Що покликано гарантувати громадянський правопорядок згідно вчення Георга Гегеля ?

* Чи здатне громадянське суспільство самостійно врегулювати виникаючі соціальні протиріччя (згідно вчення Георга Гегеля) ?

* Що потрібно для врегулювання виникаючих соціальних протиріч (згідно вчення Георга Гегеля) ?

* Хто створив історичну школу права ?

* Яким було ставлення до природного права представників історичної школи права ?

* На підставі чого Густав Гуго заперечував основні положення природного права?

* Якою за своїми практично-політичними висновками була історична школа права ?

* У чому проявилася обмеженість історичної школи права ?

* Яким є бачення проекту «вічного миру» Еммануїла Канта сьогодні ?

* Чиї ідеї здійснили найбільший вплив на розвиток правових вчень у західноєвропейській юридичній думці XVIII ст. ?

* Основу правових ідей раннього етапу Древньої Греції утворювали

* Яку роль відіграли міфи у становленні правової думки?


* Яка форма свідомості пролягала між міфами та наступними раціональними уявленнями про Всесвіт, державу і право?

* між міфами та наступними раціональними уявленнями про Всесвіт, державу і право визначальною для суспільної свідомості була

* в грецьких полісах домінуючою формою правління була

* в грецьких полісах домінуючою формою правління була

* В чому заслуга практики державотворення Древньої Греції?

* В практиці державотворення Древньої Греції домінувала ідея

* Основною формою права у Стародавній Греції був:

* Основною формою права у Стародавній Греції був:

* Першими у Стародавній Греції поняття «закон» і «беззаконня», «право природне» і «право позитивне» тлумачили:

* Ідею, що держава і закон - результат природної творчості людей в умовах певного соціального середовища в період еллінізму висунув:

* Хто з наведених мислителів сформулював ідею делегування влади народом як принцип справедливого урядування?

* Хто з наведених мислителів вперше висловив ідею здійснення делегуваної влади народу винятково на підставі закону як принцип справедливого урядування?

* Хто з наведених мислителів вперше висловив ідею про те, що принцип справедливого урядуванняможе бути виправданий виключно моральними чинниками?

* ідею загальності людей, рівності усіх станів як творінь Божих замість рівності громадян утверджував:

* У класичну добу римської юриспруденції розуміння природного (божественного) права як права справедливості утверджували:

*У європейській історії догмати церкви стали політичними аксіомами, а біблійні тексти у суді мали силу закону в період

*Релігійні вірування у судах мали силу закону?

* Твердження, що держава зобов'язана підпорядковуватися церкві, а світські монархи коритися їй як християни є основою:

* Твердження, що держава зобов'язана підпорядковуватися церкві, а світські монархи коритися їй як християни є основою:


*Головною проблемою державно-правової думки у добу середньовіччя є:

* Головною проблемою державно-правової думки у добу середньовіччя є:

* Скільки основних періодів еволюції охоплює історіяправової думки Древнього Риму?

* Яким правовим документом було започатковано становлення римського права?

* У чому суть якісно нового етапу правової думки Древнього Риму?

* Політико-правова думка Древнього Риму відобразила:

* Які основні ідеї проповідувало християнство?

* Яку з форм правління Цицерон вважав найбільш небезпечною?

* Яким способом Цицерон бачив можливість уникнути недоліків усіх відомих форм правління?

* Якій формі держави Цицерон віддавав перевагу?

* Яким було ставлення Цицерона до рабства і рабів?

* Найважливіші праці Марка Тулія Цицерона:

* Які основні форми правління розрізняв Цицерон?

* Основні методологічні підходи до вивчення курсу «Історія правових вчень»:

* Основні етапи та періоди політико-правової думки Древньої Греції: