refik.in.ua 1

Учаснику круглого столу


необхідно врахувати наступне:

- всі витрати по відрядженню здійснюються учасниками круглого столу за власний раху­нок або за рахунок організації, що його від­правила;

- за результатами проведення круглого столу організаційний комітет планує видати збір­ник матеріалів;

- за науковий зміст і виклад матеріалу від­повідальність несе автор та його науковий керівник;
Матеріали, що не відповідають вимо­гам круглого столу розглядатися та публі­куватися не будуть.

За додатковою інформацією звертатися в оргкомітет за адресою: 91456, Луганськ, сел. Ювілейне, вул. Генерала Дідоренка, 4, кафедра конституційного та міжнародного права, навчальний корпус 4, ауд. 260, телефон для довідок (0642)351174, (050)7014726

е-mail: kafedrakpu@rambler.ru


Примітки

- Прохання повідомити про Ваше прибуття (дата, номер поїзду, номер вагону тощо) не пізніше, ніж за два тижні до початку конференції.

- При завчасному повідомленні про прибуття учасники з інших міст будуть персонально зустрінуті на вокзалах або в аеропорті.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ
Петров Іван Семенович

ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка

ад’юнкт кафедри

конституційного та міжнародного права

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО У СУЧАСНИХ УМОВАХ

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прошу включити до програми та до збірника матеріалів круглого столу тези

П.І.Б.(повністю)_______________________________

Науковий керівник____________________________

Назва закладу де працює або навчається__________

_____________________________________________

Назва факультету, спеціальності_________________

Адреса, телефон_______________________________


Електронна адреса_____________________________

Напрям наукової доповіді_______________________

Тема наукової доповіді_________________________

Форма участі (очна/заочна)_____________________

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Координаційна рада молодих юристів при Міністерстві юстиції України
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ імені Е.О. ДІДОРЕНКА
кафедра конституційного та міжнародного права

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

до участі у Міжнародному круглому столі

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
який відбудеться 17 квітня 2013 року у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Луганськ-2013

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародного круглого столу «Міжнародне право в умовах глобалізації», який відбудеться 17 квітня 2013 року у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка за адресою: м. Луганськ, сел. Ювілейне, вул. Генерала Дідоренка, 4.

Круглий стіл присвячено актуальним проблемам розвитку міжнародного права та впливу глобалізаційних процесів на його дію.

Для участі в роботі круглого столу запрошуються ад’юнкти, молоді вчені та спеціалісти.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

КРУГЛОГО СТОЛУ:

- Актуальні проблеми міжнародного публіч­ного та приватного права в умовах глоба­лізації;

- Сучасні проблеми європейського права та порівняльного правознавства.

Робочі мови круглого столу:


- українська;

- російська;

- англійська.

Організаційний комітет круглого столу

ставить перед собою такі завдання:

- аналіз розвитку міжнародного права в умовах глобалізації;

- розробка загальних рекомендацій щодо адаптації українського законодавства до вимог європейського права,

- використання у правозастосовній практиці досвіду порівняльного правознавства;

- обмін результатами наукових досліджень учасниками круглого столу.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова:

Комарницький Віталій Мар’янович, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор;
Заступник голови:

Левченков Олександр Іванович, начальник відділу організації науково-дослідної та редакційно-видавничої роботи Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України;
Члени комітету:

Загоруй Іван Семенович, завідувач кафедри конституційного та міжнародного права, кандидат історичних наук, доцент;
Скакун Ольга Федорівна, завідувач кафедри правового регулювання економіки Кримського економічного інституту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України;
Нестерович Володимир Федорович, доцент кафедри конституційного та міжнародного права, кандидат юридичних наук;
Сорока Ганна Борисівна, доцент кафедри конституційного та міжнародного права, кандидат юридичних наук – відповідальний секретар.

ВИМОГИ

до оформлення тез доповідей

- форма подання роботи на вибір автора – стаття, тези наукової доповіді або повідомлення;


- обсяг тез наукових доповідей або повідомлень - до 3-4 сторінок, статей – до 8 сторінок формату A4;

- поля - всі по 2 см;

- шрифт - Times New Roman;

- кегель - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;

- перший рядок - прізвище, ім'я, по бать­кові автора (повністю); другий рядок - міс­це навчання, роботи; наступний рядок - статус автора: аспірант, здобувач, викла­дач, тощо; кафедра, (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні);

- нижче прописними (великими) літерами вказати назву тез доповіді (шрифт напів­жирний, вирівняний по центру);

- до кожної цитати в статті додається посилання на її джерело (джерела оформ­люються відповідно до вимог Бюлетеня ВАК України. – 2008. – № 3);

сторінки не нумеруються;

- для осіб, які не мають наукового ступеня - у кінці тексту вказати відомості про на­укового керівника (науковий ступінь, поса­да, прізвище, ім'я, по батькові).
УМОВИ УЧАСТІ:

Для участі у круглому столі необхідно до 15.03.2013 року надіслати до оргкомітету заявку на участь у круглому столі та матеріали доповіді на е-mail: kafedrakpu@rambler.ru

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника круглого столу (наприклад: тези (стаття) Петров Іван, заявка Петров Іван).

Усі роботи подаються з рецензією кандидата або доктора юридичних наук.