refik.in.ua 1 2 3 4


Тестові завдання до теми «Методика вивчення синтаксису».


  1. Дайте визначення поняттю «синтаксис».

………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................…………………………………………

  1. Засвоєння яких базових синтаксичних понять передбачено мовною змістовою лінією програми?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

  1. У чому виражається зв'язок синтаксису з морфологією? Які завдання вирішуються на кожному з них?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Назвіть специфічні принципи вивчення синтаксису.


1)…………………………………………………………………………………......................

2)……………………………………………………………………………………..................

3)………………………………………………………………………………….....................

5. Які прийоми вивчення синтаксису ви знаєте?

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................

  1. Якими уміннями та навичками повинні оволодіти учні в результаті вивчення відомостей про словосполучення?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

  1. Основні труднощі пов’язані з засвоєнням словосполучення –

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Наведіть приклади завдань, які допомагають засвоїти поняття про будову словосполучення:

1)…………………………………………………………………………………….......................................


2)…………………………………………………………………………………….....................................

3)…………………………………………………………………………………….......................................


  1. Синтаксис простого речення містить ряд складних питань, серед яких:

  1. визначення граматичної основи речення. Причиною труднощів найчастіше буває неморфологізований спосіб вираження головних членів двоскладного речення, омонімія відмінкових форм. (речення, в яких підмет виражений словосполученням або неозначеною формою дієслова, обидва головні члени виражені тією самою морфологічною формою; коли у реченні є «конкурент» підмета — прямий додаток у формі, омонімічній називному відмінку, або звертання при відсутності підмета).

  2. Розмежування двоскладних неповних і односкладних речень.

Запропонуйте шляхи усунення цих труднощів, проілюструйте самостійно дібраними прикладами.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  1. Синтаксичний розбір простого речення передбачає виконання таких завдань:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4)……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Яких умінь і навичок мають набути учні під час вивчення синтаксису складного речення?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Усвідомленню різноманітних властивостей синтак­сичних одиниць і системних зв'язків між ними сприяють синтетичні вправи — кон­структивні й творчі. Наведіть приклади таких вправ.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


13. Процес формування в учнів старшої школи дослідницьких умінь є ефективним за таких умов:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Які прийоми дослідницького методу застосовуються для формування дослідницьких умінь старшокласників, активізації їхньої пізнавальної активності у процесі поглиблення й систематизації знань із синтаксису?

1)…………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………….

3)……………………………………………………………………………………

4)……………………………………………………………………………………

5)…………………………………………………………………………………….

6)……………………………………………………………………………………..

7)……………………………………………………………………………………

8)..................................................................................................................................

9)…………………………………………………………………………………….

10)…………………………………………………………………………………..

15. Прочитайте завдання. Визначте, який дослідницький метод застосовоно у пропонованій вправі.


Порівняйте порядок слів у реченнях Таких ще вповні не з’ясованих питань постає чимало. – Таких питань ще вповні не з’ясованих постає чимало. Чи залежить пунктуація в цих реченнях від порядку слів? Відповідь обгрунтуйте…………………………………………………………………….

16. Реалізація принципу наступності та перспективності у вивченні синтаксису передбачає:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Наведіть кілька ігрових проблемних ситуацій до теми «Синтаксис».

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Засвоєння учнями загального поняття про складне речення перевіряється уміннями визначати:

1)…………………………………………………………………………………..

2)…………………………………………………………………………………….

3)……………………………………………………………………………………

4)……………………………………………………………………………………

19.Одним із ефективних шляхів вивчення синтаксичної теорії у школах нового типу названо використання у навчальному процесі великоблокових структур (блочного методу). Прокоментуйте переваги такого підходу. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


20.Наведіть приклад завдання «дослідження - реконструювання».

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21. Засперечалися два учні. Один доводив, що речення День і ніч є простим, оскільки має одну граматичну основу, виражену двома однорідними підметами, а інший – складним, бо має дві граматичні основи.

Яка ваша думка стосовно цієї суперечки? Якщо речення все ж таки є складним, то чому тоді між його частинами немає коми?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22. Наведіть приклад алгоритму вивчення теми «Синтаксис».

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Удосконалення змісту і методів навчання української мови / Мельничайко В.Я. та ін. – К.: Рад.школа. – 1982.


следующая страница >>