refik.in.ua   1 ... 2 3 4

новий персонал, набраний для заміщення вакантних посад керівників.
 1. На які групи поділяються кадрові нововведення за місцем їх застосування?
 1. продуктові, технологічні та управлінські;

 2. споживацькі, регіональні та продуктові;

 3. ринкові, продуктові та організаційні;


 4. технічні, виробничі та соціальні.
 1. Які існують типи новаторів в організації?

 1. лідер, адміністратор, плановик, підприємець;

 2. генератори ідей, антрепренери, інформаційні охоронці;

 3. „ділові ангели”, „вільні співробітники”, „золоті комірці”, „альтернативний персонал”;

 4. голова, координатор, реалізатор, критик.
 1. Що розуміють під плинністю кадрів в організації?

 1. обмін працівниками між організаціями;

 2. сукупність звільнень працівників з різних причин;

 3. розірвання трудового договору (контракту) з працівниками;

 4. звільнення працівників за власним бажанням з організації.
 1. В чому полягає зміст процесу управління плинністю кадрів?

 1. намаганні керівників максимально задовольнити потреби та інтереси працівників;

 2. зведенні до мінімуму кількості незадоволених умовами праці працівників;

 3. зведенні до мінімуму протиріч між потребами та інтересами працівників та конкретними можливостями їх задоволення;

 4. пошуку причин та встановлення мотивів плинності кадрів і шляхів їх подолання.
 1. Який вид звільнень працівників з організації не регулюється Кодексом законів про працю України (КЗпПУ) ?

 1. з ініціативи працедавця;

 2. за станом здоров’я працівника;
 3. вихід на пенсію;


 4. за власним бажанням.
 1. На які групи за характером причин виникнення поділяються всі заходи зі зниження плинності кадрів на підприємстві ?

 1. покращення умов праці, удосконалення системи матеріального стимулювання, поліпшення побутових умов;

 2. удосконалення системи професійного просування, соціальної сфери і системи мотивації працівників;

 3. техніко-економічні, організаційні, виховні, соціально-психологічні та культурно-побутові;

 4. організаційні, технічні, соціально-побутові та виробничі.
 1. На які групи поділяються фактори плинності за ступенем можливого цілеспрямованого впливу на них з боку керівництва ?

 1. загальні та спеціальні;

 2. керовані, частково керовані, некеровані;

 3. змінні, частково змінні, незмінні;

 4. професійно-кваліфікаційні та організаційні.
 1. Що означає поняття “вивільнення персоналу” ?

 1. сукупність звільнень працівників з різних причин, в т.ч. переведення на інші посади в межах організації;

 2. комплекс заходів з дотримання правових норм та організаційно-психологічної підтримки з боку адміністрації при звільненні кадрів;

 3. розірвання трудового договору (контракту) з працівниками за власним бажанням останніх;

 4. горизонтальні переміщення працівників на різні посади в межах організації.
 1. Що таке мобільність персоналу?

  1. переведення працівників на іншу роботу;

  2. звільнення працівника з роботи;

  3. зміна працівником робочого місця в професійній структурі, переміщення в межах організації чи на інше підприємство;
  4. переміщення на вищу посаду в межах організації.

 1. На підставі укладання якого документу відбувається на підприємстві соціальне партнерство?

 1. трудового договору;

 2. статуту;

 3. нормативного акту;

 4. колективного договору.
 1. Що є основним критерієм вступу працівників (в т.ч. робітників) до профспілки?

 1. вік та освіта;

 2. професія;

 3. ціннісні орієнтири особистості;

 4. інтелектуальний рівень.
 1. У яких формах здійснюється співробітництво соціальних партнерів в організації?

 1. співбесід та поточного ділового оцінювання;

 2. консультацій, переговорів, контролю, вирішення колективних спорів;

 3. консультацій, переговорів та аналізу анкетних даних;

 4. соціологічних обстежень та тестування.
 1. На які групи поділяються всі фактори впливу на результативність праці в апараті управління організацією?

 1. пов’язані з інформацією та підлеглими;

 2. пов’язані із групами посад працівників в організації;

 3. пов’язані із живою працею, засобами праці та предметами праці;

 4. пов’язані із обсягами діяльності, організаційно-правовою формою підприємства та встановленими цілями.
 1. На які групи поділяються всі критеріальні показники ефективності роботи організації, в т.ч. управлінського персоналу?

 1. показники економічної, організаційної та соціальної ефективності;

 2. показники результативності, економічності та виживання підприємства на ринку;
 3. показники загальної економічної ефективності; якості, складності та результативності праці; показники соціальної ефективності роботи;


 4. соціально-економічні та соціально-психологічні показники.
 1. Які показники належать до групи соціальної ефективності роботи управлінських підрозділів?

 1. рівень кваліфікації працівників, стаж роботи та вік керівників;

 2. стиль керівництва та управління, умови праці, рівень заробітної плати та компенсацій;

 3. плинність кадрів, рівень трудової дисципліни, рівень абсентеїзму, надійність роботи персоналу;

 4. продуктивність праці, виробіток на одного працівника, ступінь опрацювання цілей.
 1. Який показник соціальної ефективності свідчить про рівень стабільності трудового колективу?

 1. рівень трудової дисципліни;

 2. рівномірність завантаженості персоналу;

 3. коефіцієнт плинності кадрів;

 4. співвідношення чисельності різних категорій персоналу.
 1. З яких видів складаються первинні затрати на персонал?

 1. затрати на залучення, підготовку та звільнення працівників;

 2. затрати на набір, відбір, попереднє оцінювання та оплату праці;

 3. затрати на пошук, залучення та попереднє навчання працівників;

 4. затрати на розстановку кадрів та оплату під час проходження випробувального терміну.
 1. Що таке аудит персоналу?

 1. система комплексної перевірки стану роботи з персоналом в організації, що здійснюється зовнішніми експертами;

 2. постійне обстеження та дослідження стану роботи з персоналом в організації;

 3. система надання консультативних послуг з удосконалення системи управління персоналом організації;
 4. система консультативної підтримки, аналітичної оцінки та незалежної експертизи кадрового потенціалу управління.

 1. Які етапи містить процес кадрової аудиторської перевірки ?

 1. початковий; етап моніторингу та анкетування; підведення підсумків та надання консультацій;

 2. підготовчий; збору інформації; обробки та аналізу інформації; узагальнення та представлення результатів та рекомендацій;

 3. початковий, періодичний та заключний;

 4. первинний (збір інформації) та вторинний (обробка результатів та обґрунтування висновків).<< предыдущая страница