refik.in.ua   1 2 3 4

Соціальна спільність людей, об’єднаних спільною трудовою діяльністю в рамках певної організації для досягнення спільної мети та пов’язані між собою відносинами співробітництва – це:

 1. суб’єкт управління;


 2. об’єкт управління;

 3. соціальна група;

 4. трудовий колектив.
 1. Які причини найчастіше призводять до виникнення неформальної групи?

 1. почуття причетності, потреба у допомозі;

 2. спільні інтереси;

 3. потреба в спілкуванні, симпатії, антипатії;

 4. всі перераховані причини.
 1. На які типи поділяються формальні групи в організації?

 1. управлінська команда, оперативний персонал, робітники;

 2. групи керівників, робочі групи та комітети;

 3. профспілка, мала соціальна група, трудовий колектив;

 4. “клубок”, “ланцюг”, “зірка”.
 1. До якого типу формальних груп належать працівники функціональних підрозділів?

  1. робочих груп;

  2. цільових груп (комітетів);

  3. груп керівників;

  4. неформальної групи.
 1. З яких етапів складається процес формування трудового колективу?

 1. початковий, становлення, стабілізації, консолідації, завершення;

 2. зародження, бурління, нормалізації, стабілізації, реорганізації;

 3. формування номінальної групи, формування активного ядра, виникнення ідейного співробітництва, досягнення зрілості;

 4. знайомство учасників, етап згуртованості, конфліктності, нормалізації стосунків, ідейного співробітництва .
 1. Які стадії притаманні процесу розвитку групи?

 1. утворення номінальної групи, асоціації, кооперації трудового колективу;
 2. знайомство, адаптація, групова збалансованість, нормальне функціонування;


 3. формування номінальної групи, активного ядра, виникнення лідера, досягнення зрілості;

 4. формування, психологічна напруженість, нормалізація, діяльність.
 1. Які головні ознаки притаманні існуванню неформальних груп?

   1. лідерство, неформальний контроль, психологічна сумісність між членами;

   2. позитивний психологічний мікроклімат, наявність одного лідера, невелика чисельність ;

   3. наявність соціального контролю, опір змінам та наявність неформальних лідерів;

   4. створюються за рішенням вищого керівництва для виконання певних функцій.
 1. Що таке управлінська команда?

 1. невелика чисельність працівників, що поділяють спільні цілі та цінності, приймають відповідальність за кінцеві результати;

 2. група спеціалістів, які належать до різних сфер діяльності та працюють спільно над вирішенням певних питань;

 3. будь-яка мала соціальна група, якій притаманна ознака психологічної сумісності її членів;

 4. спільність людей, які взаємодіють один з одним таким чином, що кожен впливає на інших і сам перебуває під їх впливом.
 1. В якій послідовності етапів здійснюється процес формування управлінської команди?

  1. знайомство, адаптація, збурення, групова збалансованість, нормальне функціонування, реорганізація;

  2. реорганізація, адаптація, збалансованість, нормальне функціонування, збурення;

  3. знайомство, збурення, нормальне функціонування, адаптація, групова збалансованість і реорганізація;

  4. збурення, реорганізація, знайомство, нормальне функціонування, адаптація, групова збалансованість. 1. Який показник розраховується з метою визначення рівня організованості колективу?


 1. коефіцієнт плинності кадрів;

 2. коефіцієнт стабільності кадрів;

 3. індекс згуртованості;

 4. індекс інтеграції.
 1. Який показник розраховується з метою визначення здатності групи зберігати свою структуру як єдине ціле?

 1. частковий коефіцієнт плинності кадрів;

 2. коефіцієнт стабільності кадрів;

 3. індекс згуртованості;

 4. індекс інтеграції.
 1. Які чинники сприяють ефективній роботі групи?

 1. темперамент, характер, емоційність, конформізм, нонконформізм, конфліктність;

 2. потреби, установки, інтереси та ідеали працівників;

 3. розмір та склад, ролі та статус членів, згуртованість, групові норми, конфліктність;

 4. здібності, навички, біологічні характеристики, соціальні ролі, соціальний статус членів.
 1. На які різновиди поділяються трудові колективи за рівнем згуртованості?

 1. згуртовані, розгруповані, роз’єднані;

 2. конфліктні, неконфліктні, розчленовані;

 3. демократичні, автократичні, ліберальні;

 4. значно згуртовані, малозгуртовані, незгуртовані.
 1. На які види поділяється соціально-психологічний клімат колективу підприємства?

  1. всі відповіді вірні;

  2. здоровий і нездоровий;

  3. сприятливий і несприятливий;

  4. позитивний і негативний.
 1. Який фактор сприяє груповій згуртованості осіб?

 1. відокремленість інтересів та цілей членів групи;

 2. конфронтація між працівниками організації;
 3. дисципліна та певний порядок у діяльності ;


 4. психологічна сумісність членів групи.
 1. Яким колективам притаманна стабільність складу, підтримка дружніх контактів у роботі та вільний час та високий рівень трудової дисципліни?

 1. роз’єднаним;

 2. згуртованим;

 3. жіночим;

 4. розчленованим.
 1. Яка узагальнююча характеристика колективу свідчить про рівень його розвитку?

 1. внутрішньоколективна згуртованість;

 2. рівень освітньо-професійної підготовки працівників;

 3. соціально-демографічний поділ;

 4. ціннісно-орієнтаційна єдність поведінки працівників.
 1. На які види поділяється соціально-психологічний клімат трудового колективу?

  1. всі відповіді вірні;

  2. здоровий і нездоровий;

  3. сприятливий і несприятливий;

  4. позитивний і негативний.
 1. Управління соціальним розвитком колективу організації – це:

 1. безперервне удосконалення освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу організації;

 2. сукупність способів, прийомів та процедур, що дозволяють вирішувати соціальні проблеми на науковій основі;

 3. моніторинг кадрових процесів та прийняття ґрунтовних організаційних рішень на його основі;

 4. процес прогнозування та планування кадрової роботи на підприємстві.
 1. З яких розділів складається план соціального розвитку колективу організації?

 1. удосконалення соціальної структури колективу; гарантії життєвого рівня; підвищення соціальної активності працівників;
 2. удосконалення умов праці, її охорона та зміцнення здоров’я працівників; удосконалення рівня матеріального забезпечення;


 3. удосконалення стосунків між працівниками та покращення соціально-психологічного клімату;

 4. підвищення якості трудового життя персоналу; удосконалення виробничих та побутових умов праці на підприємстві.
 1. Що таке ділове оцінювання персоналу?

 1. процес встановлення відповідності якісних характеристик персоналу вимогам посади або робочого місця;

 2. порівняння здібностей різних кандидатів на посаду і вибір найбільш придатного до неї;

 3. оцінювання професійних можливостей персоналу;

 4. пошук найефективнішої кандидатури, якості якої максимально точно задовольняють вимоги даної посади.
 1. На які види поділяється процес ділового оцінювання персоналу?

   1. попередній, поточний та завершуючий;

   2. об’єктивний та суб’єктивний;

   3. оцінювання кандидата на вакантну посаду та поточне періодичне оцінювання співробітників організації;

   4. оцінювання керівниками, колегами по роботі, підлеглими та самооцінювання.
 1. Що є основними критеріями оцінювання працівників?

 1. цілеспрямованість, дружні стосунки з керівництвом, моральні якості, потенційні здібності працівників;

 2. професійні знання та навички, моральні якості, ділові та організаторські здібності;

 3. індивідуальні якості, професійні здібності, рівень потреб та мотивації до праці;

 4. професійні знання, вміння, організаторські якості, самовпевненість працівників.
 1. До основних груп показників ділового оцінювання персоналу належать такі:

 1. ефективності, результативності, продуктивності;
 2. результативності праці, професійної поведінки, особистих якостей;


 3. працездатності, терплячості, надійності;

 4. загальні, спеціальні, планові, прогнозовані.
 1. На які дві групи поділяються методи ділового оцінювання персоналу?

 1. первинні та вторинні;

 2. традиційні та нетрадиційні;

 3. внутрішні та зовнішні;

 4. поверхові та доскональні.
 1. Хто здійснює оцінювання за “методом незалежних суддів”?

 1. декілька (5-7) осіб, які вперше бачать оцінюваного;

 2. спеціальна суддівська комісія;

 3. опоненти та прихильники оцінюваного у рівній кількості;

 4. будь-які особи, які постійно контактують з оцінюваним в процесі спільної діяльності.
 1. Що визначає поняття «атестація персоналу»?:

 1. процес перевірки знань всіх категорій працівників організації;

 2. традиційний метод оцінювання персоналу спеціально створеною комісією організації із застосуванням стандартних критеріїв;

 3. визначення рейтингу та статусної позиції працівника в організації;

 4. діяльність, що здійснюється з метою вивільнення персоналу або переміщення на вищу посаду.
 1. Який вид атестації повинен обґрунтовувати потребу у використанні працівника на основі результатів його адаптації?

 1. атестація при просуванні по службі;

 2. атестація при переведенні в інший структурний підрозділ;

 3. проміжна атестація;

 4. атестація по закінченню випробувального терміну.
 1. Як часто за законодавчим положенням повинне проводитися засідання атестаційної комісії в організації?

 1. 1 раз на рік;
 2. не менше 2-х разів на рік;


 3. 1 раз на 5 років;

 4. у разі виникнення необхідності.
 1. Які категорії працівників не підлягають проведенню чергової атестації?

 1. висококваліфіковані спеціалісти;

 2. керівники вищого рівня управління;

 3. спеціалісти-інженери, допоміжний персонал;

 4. молоді спеціалісти, жінки, які знаходяться у відпустці по догляду за дітьми до 3-х років.
 1. З яких етапів складається процес проведення атестації?

 1. не поділяється на етапи;

 2. первинний, вторинний, етап завершення;

 3. знайомство з кандидатами; оцінювання їх поведінки та якостей; підведення підсумків та застосування санкцій;

 4. підготовчий; оцінювання працівника та його трудової діяльності; проведення атестації та прийняття рішення за її результатами.
 1. За який час до початку атестації працівники повинні бути попереджені про терміни її проведення?

 1. за 2 місяці до початку;

 2. за 1 тиждень;

 3. не менш ніж за місяць;

 4. попереджати не обов’язково.
 1. Які види оцінок використовуються для осіб, які проходять атестування?

  1. “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”;

  2. “добре”, “задовільно”, “незадовільно”;

  3. “відповідає посаді”, “частково відповідає посаді”, “не відповідає посаді”;

  4. “підвищити посадовий оклад”, “понизити посадовий оклад”, “здійснити надбавки (знижки) до посадового окладу”.
 1. Який документ підтверджує проходження працівниками четвертого етапу атестаційної процедури?

 1. атестаційний протокол;

 2. атестаційне підтвердження;


 3. атестаційна картка;

 4. жодного документу не складається.
 1. Що визначає професійний розвиток персоналу?

 1. процес підготовки працівників до виконання ними нових завдань, зайняття нової посади та вирішення нових проблем;

 2. просування по службі з умовою зміни сфери діяльності в межах окремих функціональних підрозділів;

 3. зайняття такої посади, що забезпечує адекватну до якостей працівника заробітну плату;

 4. поступова впрацьованість працівника в робітниче середовище.
 1. Що може бути критерієм вибору виду навчання для працівника?

 1. чисельність працівників, яких потрібно навчати;

 2. доходи (економічні результати) і витрати на навчання;

 3. методика проведення навчання;

 4. очікуваний результат і можливість контролю за процесом навчання.
 1. На які основні групи поділяється процес навчання персоналу?

 1. навчання кадрів, переміщення та ротація;

 2. навчання без відриву від виробництва, передача провідного досвіду, перепідготовка кадрів;

 3. заочне навчання, ротація, підготовка кадрів;

 4. підготовка кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.
 1. На які дві основні групи поділяються методи навчання персоналу?

 1. групове та індивідуального навчання;

 2. навчання на робочому місці та поза робочим місцем;

 3. заочне навчання та без відриву від виробництва;

 4. попереднє навчання та перспективне навчання.
 1. Які є методи навчання працівників на робочому місці?

 1. самоосвіта, вирішення практичних ситуацій, проведення семінарів та лекцій, рольові ігри;


 2. копіювання, наставництво, інструктаж, підготовка в проектних групах;

 3. інструктаж, тренінги, самостійне навчання, ділові та рольові ігри, навчальні кіно- та відеофільми;

 4. метод мозкової атаки, програмовані курси професійного навчання, виконання функцій дублера.
 1. Які є методи навчання працівників поза робочим місцем?

 1. навчальні ситуації; виробничий інструктаж, ротація персоналу, обмін досвідом;

 2. заочне навчання, проведення семінарів, тренінги та ділові ігри, семінари та робочий інструктаж;

 3. читання лекцій, програмовані курси навчання, ділові ігри, робоча група, моделювання;

 4. навчання без відриву від виробництва, проходження спеціалізованих курсів, тренінги, самоосвіта.
 1. Що означає поняття “ротація” кадрів?

 1. пояснення прийомів роботи досвідченими працівниками;

 2. об’єднання персоналу у певні групи для проходження ними навчання;

 3. послідовна робота на різних посадах, в тому числі і в інших підрозділах;

 4. навчання для підвищення загальної кваліфікації.
 1. Який метод навчання є найбільш близьким до реальної професійної діяльності?

 1. кейси;

 2. інструктаж;

 3. ділові ігри;

 4. лекція. 1. Яке визначення поняття «кар’єра» є найбільш вичерпним?

 1. зміна посад у бік їх зростання протягом індивідуальної трудової діяльності людини.

 2. індивідуально усвідомлена позиція і поведінка індивідуума, пов’язана з трудовою діяльністю протягом його працездатного віку;
 3. діяльність індивідуума, напрямлена на підвищення соціального і матеріального статусу у суспільстві.


 4. індивідуальні заходи особи, що здійснюються нею з метою підвищення по службовій ієрархії.
 1. На які етапи можна умовно поділити кар'єрний шлях працівників?

 1. становлення, збереження, стабілізації, пенсійний, кінцевий

 2. попередній, становлення, збереження, завершення, пенсійний;

 3. початковий, становлення, консолідації, завершення, останній;

 4. первинний, вторинний, етап консолідації та пенсійний.
 1. Які в управлінні персоналом розглядаються основні моделі кар’єри працівника?

 1. “трамплін”, “сходи”, “роздоріжжя”, “змія”;

 2. “собака”, “зірка”, “дійна корова”, “важкі діти”;

 3. “послідовна”, “однопроменева”, “кругова”, “виноградне гроно”;

 4. “схід”, “захід”, “північ”, “південь”
 1. Які є види ділової кар’єри персоналу?

 1. внутрішньоорганізаційна, спеціалізована, полога;

 2. вертикальна, прихована (відцентрова), стимульована;

 3. спеціалізована, східчаста, міжорганізаційна, доцентрова;

 4. вірна відповідь відсутня.
 1. Що означає поняття “вертикальна кар’єра”?

  1. переміщення в іншу функціональну сферу діяльності зі збереженням попередньої заробітної плати;

  2. зайняття посади більш високого рівня без підвищення оплати праці;

  3. перехід до іншої організації з одночасним підвищенням статусу та заробітної плати;

  4. підняття працівника на більш високий щабель структурної ієрархії, що супроводжується більш високим рівнем оплати праці.
 1. Що таке кадровий резерв?
 1. кадри, яких готують для роботи в промисловості або в інших галузях народного господарства;

 2. група працівників організації, які володіють здібностями до управлінської діяльності та пройшли цільову підготовку;

 3. професійно підготовлені працівники для роботи на керівних посадах;


<< предыдущая страница   следующая страница >>