refik.in.ua   1 2 3 4

Які з наведених посад відповідають категорії “спеціаліст”?

 1. економіст, юрист, інженер, ревізор, бухгалтер;


 2. головний бухгалтер, старший юрисконсульт, головний інженер;

 3. директор філії, секретар, податковий інспектор, начальник відділу маркетингу;

 4. начальник транспортного відділу, голова правління, головний бухгалтер.
 1. Відповідно до якого документу здійснюється поділ персоналу організації на категорії посад?

  1. Кодексу Законів про працю України;

  2. Положення про структурний підрозділ організації;

  3. Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів та інших службовців;

  4. Статуту підприємства.
 1. Яким показником визначається чисельність персоналу за всі дні місяця, включаючи вихідні і святкові дні, поділена на кількість календарних днів за місяць?

 1. середньооблікова чисельність персоналу;

 2. явочний склад персоналу;

 3. фактична чисельність персоналу;

 4. планово-нормативна чисельність працівників.
 1. Які є різновиди структур персоналу організації?

  1. функціональна, соціальна, вікова, освітньо-кваліфікаційна;

  2. соціальна, виробнича, економічна, технологічна, організаційна;

  3. штатна, організаційна, функціональна, соціальна, рольова;

  4. професійно-кваліфікаційна, освітньо-вікова, статева, психологічна.

 1. Що є вихідними даними для складання штатного розкладу підприємства?


 1. планові обсяги виробництва, планова рентабельність;

 2. схема організаційної структури управління, фонд заробітної плати;

 3. фонд заробітної плати, чисельність управлінського персоналу, посадові оклади;
 4. планові обсяги виробництва, чисельність управлінського персоналу

 1. Які види ролей утворюють рольову структуру персоналу?

 1. творчі, комунікаційні та поведінкові;

 2. організаційні, поведінкові та творчі;

 3. інформаційні, комунікаційні та організаційні;

 4. творчі, поведінкові та демократичні.
 1. Що означає поняття “кваліфікація” працівника?

 1. певний вид трудової діяльності, якою володіє працівник на пiдприємствi;

 2. ступінь професійної підготовки працівника, наявність спеціальних знань, вмінь та навичок для виконання певних трудових функцій;

 3. рівень практичних навичок та умінь працівника;

 4. спеціальні знання, уміння та навички працівника для виконання ним певної роботи на посаді
 1. Що визначає поняття «професія працівника»?

  1. рід трудової діяльності, що вимагає певної професійної підготовки;

  2. первинний структурний елемент в органах управління;

  3. сукупність спеціальних знань та практичних навичок працівника;

  4. сукупність психологічних якостей працівника, що сприяють виконанню певної роботи.
 1. Що означає поняття «кадрова політика організації» в широкому розумінні?

 1. сукупність взаємопов’язаних практичних дій, процесів та операцій щодо людей в організації;

 2. дотримання статей трудового законодавства та відсутність дискримінації різних категорій персоналу;

 3. система правил і норм, що приводять людські ресурси у відповідність до стратегії підприємства;

 4. формування структури персоналу й соціальне прогнозування його розвитку. 1. Що означає поняття «кадрова політика» у вузькому трактуванні?


 1. набір конкретних правил, побажань і обмежень у взаємовідносинах людей і організації;

 2. система правил і норм, що приводять людські ресурси у відповідність до стратегії підприємства;

 3. система цілей та завдань, що стоять перед кадровою службою організації;

 4. аргументована система уявлень про напрями розвитку і майбутній стан персоналу організації.
 1. На які типи поділяється кадрова політика за ознакою орієнтації керівників на власний чи зовнішній персонал при наборі кадрів?

 1. превентивна та реактивна;

 2. активна та пасивна;

 3. внутрішня та зовнішня;

 4. закрита та відкрита.
 1. Які є типи кадрової політики, пов’язані з рівнем усвідомлення працівниками правил і норм кадрової роботи в організації?

  1. відкрита, реактивна, превентивна, активна;

  2. пасивна, реактивна, превентивна, активна;

  3. пасивна, реактивна, превентивна, закрита;

  4. активна, раціональна, авантюристська, зовнішня.
 1. На які різновиди поділяється активна кадрова політика?

 1. раціональна та авантюристська;

 2. зовнішня та внутрішня;

 3. реактивна та превентивна;

 4. закрита та відкрита.
 1. З яких етапів складається процес розроблення кадрової політики?

 1. програмування, нормування та оцінювання;

 2. нормування, програмування та моніторинг персоналу;

 3. прогнозування, планування, нормування та відстеження;

 4. аналіз, прогноз, вибір критеріїв та оцінка.
 1. Що означає процес моніторингу персоналу?

  1. постійне спеціальне спостереження за станом кадрів, їх динамікою, балансом, стимулюванням, травматизмом тощо;


  2. вивчення процесу плинності кадрів;

  3. відстеження процесів найму, навчання, підвищення кваліфікації, професійного просування;

  4. аналіз ринку робочої сили.
 1. Який фактор впливу на кадрову політику має внутрішньо-організаційний характер?

 1. національне трудове законодавство;

 2. рівень організаційної культури;

 3. взаємовідносини з профспілкою;

 4. стан економічної кон’юнктури.
 1. Хто є об’єктом кадрової роботи на підприємстві?

 1. робітники;

 2. управлінський персонал;

 3. всі працівники;

 4. підрозділи, відповідальні за роботу з кадрами.
 1. Що або хто є інструментом реалізації кадрової політики?

  1. документи з персоналу;

  2. лінійні керівники організації;

  3. кадрові служби (відділи кадрів);

  4. всі працівники організації.
 1. В яких документах фіксується кадрова політика у великих підприємствах?

 1. меморандумах, інструкціях, філософії підприємства;

 2. статуті, трудовому договорі, колективному договорі;

 3. штатному розкладі, нормативах праці, установчому договорі;

 4. статуті, інструкціях, положеннях про працю.
 1. Як реалізовується кадрова політика у невеликих приватних підприємствах?

 1. приймається загальними зборами трудового колектив;

 2. через систему розпорядчих методів управління;
 3. завдяки автократичному стилю керівництва;


 4. існує як система неофіційних установок власника.
 1. Який існує взаємозв’язок між кадровою політикою та кадровим плануванням?

 1. кадрова політика визначається планами роботи з кадрами;

 2. кадрове планування є складовою кадрової політики;

 3. це взаємозамінні та однозначні поняття;

 4. кадрова політика – це система, а кадрове планування – це процес.
 1. Що визначає поняття «компетенція персоналу»?

 1. сукупність поведінкових характеристик працівника для успішного виконання ним певної роботи;

 2. обсяг знань, якими володіє працівник, обіймаючи певну посаду;

 3. сукупність повноважень, якими володіє певний управлінський орган або посадові особи;

 4. рівень кваліфікації працівника, що дає йому право обіймати певну посаду.
 1. Що визначає поняття «компетентність персоналу»?

  1. сукупність поведінкових характеристик працівників для успішного виконання ними певної роботи;

  2. сукупність повноважень, якими володіє певний управлінський орган або посадові особи;

  3. обсяг знань, якими володіє працівник, обіймаючи певну посаду;

  4. рівень кваліфікації працівника, що дає йому право обіймати певну посаду.
 1. Які складові містить компетентність персоналу?

 1. темперамент, характер, здібності та навички;

 2. освіта, кваліфікація, стаж роботи та здібності;

 3. знання, навички, вміння та досвід;

 4. знання, спеціальність, вік та досвід.
 1. У чому полягає сутність кадрового планування?
 1. розроблення кадрових програм за кількістю та якістю персоналу;


 2. розроблення виробничих та соціальних показників організації;

 3. впровадженням нових технологій, що ставлять більш високі вимоги до кваліфікації персоналу ;

 4. створення умов для представлення людям робочих місць в потрібний момент часу та в необхідній кількості.
 1. Що є основною метою кадрового планування в організації?

 1. визначення професійного рівня та професійної придатності працівників;

 2. забезпечення організації робочою силою відповідної кількості та якості та визначення при цьому неминучих втрат;

 3. скорочення тривалості робочого дня та встановлення пільг для працівників;

 4. створення оптимальних умов праці та підвищення мотивації персоналу на підприємстві.
 1. Що визначає комплекс взаємопов’язаних кадрових заходів, спрямованих на реалізацію цілей організації і працівників?

 1. оперативний план роботи з персоналом;

 2. стратегічний план роботи з персоналом;

 3. кадрова політика;

 4. кадрова стратегія.
 1. На які типи поділяються плани з персоналу?

 1. плани-цілі; плани для дій, що повторюються; плани для дій, що не повторюються;

 2. плани-дії; плани, що повторюються; плани, що не повторюються;

 3. плани-події; стратегічні плани; оперативні плани;

 4. стратегічні, тактичні, економічні, фінансові, виробничі.
 1. Які застосовуються методи планування роботи з персоналом?

  1. балансові, нормативні, математико-статистичні;

  2. балансові, з математичними моделями, експертні;

  3. нормування, регулювання, попарних порівнянь;
  4. екстраполяції, експертних оцінок, математичного моделювання.

 1. Що є початковою сходинкою процесу кадрового планування?

 1. планування залучення та адаптації персоналу;

 2. прогнозування кількісного та якісного складу працівників;

 3. проведення соціологічного опитування в організації;

 4. планування потреби в персоналі.
 1. Які є основні види потреб організації в персоналі?

 1. загальна та конкретна;

 2. закрита та відкрита;

 3. якісна та кількісна;

 4. активна та пасивна.
 1. Різниця між загальною потребою в кадрах та майбутньою прогнозною потребою – це:

 1. необхідна потреба;

 2. додаткова потреба;

 3. надлишкова потреба;

 4. нормативна потреба.
 1. Які методи застосовуються для визначення загальної потреби організації в кадрах?

 1. штатний, штатно-нормативний, балансовий;

 2. штатний, метод факторного аналізу, нормативний;

 3. штатно-нормативний, факторного аналізу, індексний;

 4. штатно-нормативний, за насиченістю, кореляційний.
 1. За якими методами визначається потреба в управлінських кадрах?

 1. номенклатурний, за насиченістю;

 2. нормативний, штатний, факторний;

 3. штатний, штатно-нормативний, факторний, індексний;

 4. балансові, нормативний, математико-статистичний.
 1. За якими показниками визначається загальна потреба підприємства в кадрах?

 1. трудомісткість задач та фонд робочого часу службовця;
 2. обсяг виробництва та обсяг виробітку товарообороту на одного працюючого;


 3. обсяг прибутку та продуктивність праці одного працівника;

 4. прибуток і продуктивність управлінської праці.
 1. Що означає поняття «маркетинг персоналу»?

 1. планування заходів із наймання працівників з метою задоволення потреби організації в кадрах;

 2. комплекс кадрових заходів, спрямованих та реалізацію цілей організації та працівників;

 3. управлінська діяльність з довготермінового забезпечення організації людськими ресурсами, які є її стратегічним потенціалом;

 4. дослідження ринку праці з метою виявлення оптимальних джерел набору персоналу.
 1. Яке поняття визначає сукупність дій, спрямованих на залучення кандидатів в організацію, які мають необхідні для досягнення цілей якості?

 1. відбір персоналу;

 2. адаптація працівників в організації;

 3. набір персоналу;

 4. розстановка персоналу.
 1. Що означає поняття “лізинг персоналу”?

 1. скорочення чисельності працівників або їх відбір на основі тестування;

 2. тимчасове наймання працівників з інших організацій, що оформляється контрактом;

 3. набір персоналу через рекрутингові агентства;

 4. метод оптимізації чисельності торгово-оперативного персоналу.
 1. Що означає поняття „head-hunting” в управлінні персоналом?

  1. тимчасове наймання працівників з інших організацій, що оформляється контрактом;

  2. переманювання висококваліфікованих фахівців з інших (конкуруючих) організацій;

  3. наймання працівників на випробувальний термін;

  4. наймання висококваліфікованих спеціалістів з метою отримання консультацій.
 1. На які групи поділяються всі джерела набору кадрів в організації?

 1. внутрішні та зовнішні;

 2. зовнішні та спеціальні;

 3. активні та пасивні;

 4. приховані та явні.
 1. Який недолік притаманний зовнішнім джерелам набору кадрів в організацію?

 1. тривалий період адаптації кандидатів;

 2. необхідність комплексної програми розвитку персоналу;

 3. ймовірність “виродження” нових ідей в організації;

 4. набір здійснюється лише на низові посади організації.
 1. Що можна вважати перевагою зовнішніх джерел набору кадрів в організацію?

 1. підвищення рівня мотивування працівників організації;

 2. зниження витрат на навчання власного персоналу;

 3. низькі витрати на пошук кандидатів;

 4. можливість адекватного оцінювання кандидатів.
 1. Який недолік притаманний внутрішнім джерелам набору кадрів в організацію?

 1. низький рівень мотивування працівників;

 2. ймовірність виникнення конфліктів з колегами по роботі;

 3. тривалий період адаптації кандидатів;

 4. психологічна несумісність між працівниками.
 1. Що можна вважати перевагою внутрішніх джерел набору кадрів в організацію?

 1. зростання витрат на навчання власного персоналу;

 2. запровадження попереднього досвіду;

 3. вливання “свіжих” ідей з приходом кандидатів;

 4. можливість адекватного оцінювання кандидатів.
 1. Які основні функції виконують рекрутингові агентства?
 1. ведуть пошук та підбір персоналу для фізичних і юридичних осіб;


 2. здійснюють пошук та підбір персоналу лише для юридичних осіб;

 3. маркетинг персоналу та кадровий консалтинг;

 4. проводять тестування фізичних осіб та відбір на вакантні посади.
 1. Як називається документ, що описує послідовність виконання операцій з управління персоналом із зазначенням виконавців?

 1. технологічна карта;

 2. оперограма;

 3. професіограма;

 4. посадова інструкція.
 1. Що таке професіограма?

 1. загальна характеристика професії та її значення в організації;

 2. сукупність психологічних особливостей трудового колективу і вимог до співробітників;

 3. сукупність вимог до індивідуальних психологічних якостей працівника;

 4. сукупність вимог, що ставляться діяльністю до виконавця та перелік його найбільш важливих професійних якостей.
 1. В якій послідовності етапів здійснюється відбір працівників на вакантні посади в організацію?

 1. представлення резюме, медичний контроль, співбесіда, перевірка анкетних даних та рекомендацій, прийняття рішення про наймання;

 2. співбесіда, заповнення бланку заяви, тестування, перевірка рекомендацій та послужного списку, оформлення договору;

 3. заповнення бланку заяви, інтерв’ю, тестування, перевірка рекомендацій та послужного списку, медичний контроль, наймання;

 4. домовленість по телефону, ознайомлення з резюме, інтерв’ю, перевірка особової справи, оцінка відповідності вимогам.
 1. Які методи відбору персоналу на вакантні посади застосовуються в практиці організацій найчастіше?

 1. аналіз анкетних даних кандидатів, співбесіда, тестування;

 2. експертні, конкурсні, лабораторні, психофізіологічні, графологічні;


 3. рейтингових оцінок, рольової ідентифікації, інтерв’ю, анкетування;

 4. аналіз заяв та листів, психологічний аналіз особистості, співбесіда.
 1. З яких етапів складається процес проведення співбесіди?

  1. підготовка, безпосереднє проведення співбесіди, оцінювання;

  2. нормування, програмування, моніторинг персоналу;

  3. вивчення анкетних даних, перевірка послужного списку та рекомендацій та інтерв’ю;

  4. анкетування, попередня бесіда, оцінювання, прийняття рішення про наймання.
 1. Яким документом керуються фахівці з персоналу при визначенні квалiфiкацiйних вимог до працівника при відборі на вакантну посаду?

 1. Кваліфікаційним довідником посад;

 2. колективним договором;

 3. посадовою інструкцією;

 4. тарифно-квалiфiкацiйним довідником підприємства.
 1. В яких формах здійснюється профорієнтаційна робота в організації?

 1. професійне планування, професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір;

 2. професійна просвіта, професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір;

 3. професійна просвіта, професійне планування, професійна консультація, професійний відбір;

 4. професійна просвіта, професійна інформація, професійне планування, професійний відбір.
 1. Що визначає поняття «трудова адаптація працівників»?

 1. фізіологічне пристосування працівника до оточуючого середовища;

 2. процес знайомства працівника з трудовим колективом;
 3. входження особистості в нову предметно-матеріальну та соціальну сферу;


 4. поступове набуття практичних навичок з нового виду діяльності.
 1. В яких формах переважно здійснюється адаптація працівників в організації?

 1. початкова та професійна;

 2. організаційна та технічна;

 3. первинна і вторинна;

 4. закрита та відкрита.
 1. Яка адаптація працівників належить до позавиробничої сфери?

 1. психофізіологічна адаптація;

 2. адаптація в період відпочинку;

 3. організаційно-адміністративна адаптація;

 4. професійна адаптація.
 1. Яка адаптація працівників належить до виробничої сфери?

 1. адаптація до побутових умов;

 2. адаптація до позавиробничого спілкування з колегами;

 3. адаптація в період відпочинку;

 4. санітарно-гігієнічна адаптація.
 1. Які основні підрозділи може містити організаційна структура управління кадрової служби великого виробничого підприємства?

 1. відділ соціального розвитку, відділ маркетингу персоналу, економічний відділ, відділ наукової організації праці;

 2. відділ кадрів, відділ інновацій, відділ найму та розвитку персоналу, сектор соціально-психологічних досліджень;

 3. відділ кадрів, відділ організації праці і зарплати, відділ підготовки кадрів, відділ соціального розвитку;

 4. відділ найму і обліку персоналу, відділ соціального розвитку, відділ мотивації персоналу, навчально-курсова мережа.
 1. Які стратегічні функції виконують сучасні кадрові служби?
 1. прогнозування персоналу, розроблення активної кадрової політики, формування вимог до персоналу, розроблення системи мотивування;


 2. формування оптимальної чисельності керівників, дослідження ринку праці, вивільнення працівників;

 3. кадровий моніторинг, котролінг персоналу, кадровий маркетинг та кадровий консалтинг;

 4. нормування, програмування та моніторинг персоналу.
 1. Що означає поняття “кадровий консалтинг”?

 1. рекомендації та інформація з приводу заміщення вакансій;

 2. інтегрована система надання консультаційних послуг з управління персоналом;

 3. надання послуг з відбору та поточного оцінювання персоналу;

 4. перевірка знань та навичок персоналу організації в процесі поточного управління ним.
 1. Яку роль виконує менеджер з персоналу, який розробляє і реалізовує творчі підходи в управлінні персоналом?

 1. “кадрового інноватора”;

 2. “кадрового технолога”;

 3. “кадрового консультанта”;

 4. “кадрового стратега”.
 1. Яку роль виконує менеджер з персоналу, який здійснює контроль за дотриманням вимог трудового законодавства?

 1. спеціаліста з трудових договорів (контрактів);

 2. опікуна своїх працівників;

 3. архітектора кадрового потенціалу;

 4. інструктора з кадрової роботи.
 1. Які групи якостей належать до сфери компетенції менеджера з персоналу?

 1. впевненість в собі, особистісна порядність та принциповість, повага до інших;

 2. навички командної роботи, цілеспрямованість, комунікабельність;

 3. особистісна порядність, навички командної роботи, цілеспрямованість і продуктивність;

 4. вміння організувати роботу інших, комунікабельність та самоствердження.


 1. Якою є нормативна частка чисельності працівників кадрової служби в розрахунку на 100 працівників вітчизняних організації?


 1. 2,0 - 2,7 %;

 2. 1,0 - 1,5 %;

 3. 3,0 – 5,0 %;

 4. рекомендації відсутні.
 1. За яким основним показником розраховується чисельність працівників кадрової служби?

 1. корисним фондом робочого часу одного працівника за рік;

 2. загальною трудомісткістю всіх управлінських функцій, що виконуються в підрозділі за рік;

 3. загальною чисельністю працівників організації на певний момент часу;

 4. кількістю та різноманітністю задач, що виконуються в кадровому підрозділі протягом року.
 1. Які документи є регламентуючими в діяльності сучасних кадрових служб?

 1. статут підприємства, положення про структурний підрозділ, посадова інструкція, професіограма;

 2. особова картка, особова справа, трудова книжка, посадова інструкція;

 3. штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, посадова інструкція;

 4. трудовий договір, описання посади, посадова інструкція, штатний розпис.
 1. На які групи поділяються кадрові документи на підприємстві?

 1. розпорядчі, облікові та ті, що пов’язані з рухом і змінами складу кадрів;

 2. правові, розпорядчі, облікові, планові, пов’язані з рухом кадрів;

 3. інструктивні, нормативні, юридичні, планові, облікові;

 4. наказові, інструктивні, організаційні, регулюючі, нормативні.
 1. Які кадрові документи належать до облікових?
 1. особова справа, анкети працівників, трудовий договір, книга обліку бланків трудових книжок та руху трудових книжок;


 2. особова картка, бланки проведення співбесіди, особова справа, табелі обліку використання робочого часу;

 3. особова картка, особова справа, табелі обліку використання робочого часу, книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;

 4. трудові книжки, трудові договори, особова картка, автобіографія, книга обліку бланків трудових книжок та руху трудових книжок.
 1. Який документ містить: додаток до особової картки з обліку кадрів, автобіографію, копію документів про освіту тощо?

 1. особова картка;

 2. посадова інструкція;

 3. правила внутрішнього трудового розпорядку;

 4. особова справа.
 1. Якого права позбавлені працівники кадрового підрозділу підприємства?

  1. контролювати використання працiвникiв вiдповiдно до їх професiй, спецiальностей та кваліфікації;

  2. здійснювати матеріальні виплати працівникам за високопродуктивну працю;

  3. вимагати вiд керівників структурних підрозділів iнформацiю про роботу з персоналом;

  4. репрезентувати з питань своїх обов’язкiв пiдприємство у iнших організаціях.
 1. Який документ закріплює правові норми, принципи і законодавчі аспекти регулювання праці персоналу на підприємстві?

 1. правила внутрішнього трудового розпорядку;

 2. Кодекс законів про працю;

 3. колективний договір;

 4. положення про підрозділ.
<< предыдущая страница   следующая страница >>