refik.in.ua 1 2 3 4

Тести на екзамен з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
 1. Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія?

 1. населення працездатного віку – як зайняте, так і незайняте в суспільному виробництві;

 2. населення, яке володіє фізичними та інтелектуальними здібностями відповідно до умов поновлення робочої сили;

 3. особи непрацездатного віку, які зайняті в економіці;

 4. всі працівники, які виконують виробничі та управлінські операції та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці.
 1. В якій послідовності розвивалися концепції управління персоналом?

 1. “використання трудових ресурсів”, “управління персоналом”, “управління людськими ресурсами”, “управління людиною”;

 2. “управління персоналом”, “управління трудовими ресурсами”, “використання трудових ресурсів”, “управління людиною”;

 3. “управління трудовими ресурсами”, “управління людиною”, “управління персоналом”, “використання трудових ресурсів”;

 4. “управління людиною”, “управління трудовими ресурсами”, “використання трудових ресурсів”, “управління персоналом”.
 1. В якій концепції людина розглядається як невідновний ресурс або елемент соціальної організації?

 1. “управління людиною”;

 2. “управління персоналом”;

 3. “управління людськими ресурсами”;

 4. використання трудових ресурсів”.
 1. Якій концепції управління персоналом притаманне виконання традиційних функцій кадрових служб?

 1. “управління людськими ресурсами на підприємстві”;

 2. “управління людиною”;

 3. “управління персоналом”;

 4. “використання трудових ресурсів”. 1. На які основні підсистеми поділяється система управління персоналом організації?


 1. планування, організування, контролювання, регулювання, мотивування персоналу;

 2. прогнозування, комплектування, групування, стимулювання, вивільнення працівників;

 3. планування та прогнозування кадрів, набір та відбір, розвиток, використання, оцінювання та мотивування персоналу;

 4. набір та добір, атестування, адаптація персоналу, управління кар’єрою та плинністю кадрів.
 1. До якого функціонального блоку системи управління персоналом належить процес адаптації працівників організації?

  1. використання працівників організації;

  2. правове забезпечення процесу управління персоналом;

  3. оцінювання та мотивування персоналу;

  4. навчання та розвиток працівників організації.
 1. Що є предметом вивчення дисципліни “Управління персоналом”?

  1. вивчення відносин між працівниками в процесі виробництва;

  2. організація ефективності виробництва;

  3. планування умов праці персоналу підприємства;

  4. координування роботи працівників організації.
 1. Що означає поняття “персонал” підприємства?

 1. сукупність кадрів однієї професійної групи;

 2. всі працівники, які виконують виробничі та управлінські операції та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці;

 3. основний (штатний) склад працівників установи, підприємства, організації тієї чи іншої сфери діяльності;

 4. постійні працівники, які пройшли попередню професійну підготовку та мають досвід роботи в обраній ними сфері діяльності.
 1. Що означає поняття “кадри” в управління персоналом?

 1. працівники апарату управління;


 2. постійний штатний склад працівників;

 3. оперативний персонал підприємства;

 4. працівники підприємства високої кваліфікації.
 1. На які основні категорії посад за ознакою функціонального поділу праці поділяється весь персонал підприємства?

 1. керівники, функціональні спеціалісти, основні робітники;

 2. керівники, спеціалісти, основні та допоміжні робітники;

 3. керівники, спеціалісти, інші службовці;

 4. спеціалісти-інженери, допоміжні робітники, топ-менеджери.
 1. В чому полягає принципова відмінність керівників від спеціалістів?

 1. в юридичному праві прийняття рішень та наявності підпорядкованих їм інших працівників;

 2. це рівнозначні категорії посад в організації;

 3. у можливості підкоряти своїй волі інших осіб;

 4. керівники – це категорія посади, а спеціалісти – це випускники навчальних закладів.
 1. Яка категорія посад працівників організації здійснює обслуговування процесу управління та передавання управлінської інформації?

 1. спеціалісти-інженери;

 2. функціональні спеціалісти;

 3. обслуговуючий персонал (інші службовці);

 4. виробничий персонал.
 1. До якої категорії посад належить посада головного бухгалтера?

 1. керівників;

 2. спеціалістів;

 3. службовців;

 4. допоміжного персоналу.
следующая страница >>