refik.in.ua 1

Тест: X:\судова експертиза.mtf


Судова експертиза

Автор: Зайченко Олексій Лукич

Опис:

Академія митної служби України

Юридичний факультет

Міжкафедральна лабораторія інноваційних технологій навчання
ТЕСТИ З КРИМІНАЛІСТИКИ
«Судова експертиза»
Інструкція до тесту:

Академія митної служби України

Юридичний факультет

Міжкафедральна лабораторія інноваційних технологій навчання
ТЕСТИ З КРИМІНАЛІСТИКИ

«Судова експертиза»
Виконуючи тест уважно читайте кожне запитання. Тестом передбачений строгий порядок відповідей на запитання: від першого до останнього, без можливості повернення до запитань. Кожне запитання містить лише одну правильну відповідь. Номер обраної відповіді відмітьте кліком миші на панелі зліва від питання (або натисніть відповідну цифру на клавіатурі). Перехід до наступного питання відбувається після відповіді на попереднє і натискання кнопки «Далі (перевірити)» (або клавіші Enter), або після закінчення 25 секунд, відведених на кожне запитання (таймер внизу екрана).

По закінченні складання тесту отриманий результат виводиться на екран і містить оцінку і бал у відповідності за національною шкалою і за шкалою ECTS у дужках:

2 - Незадовільно (F) - до 34 балів;


2 - Незадовільно (FX) - від 35 до 49 балів;

3 - Задовільно (E) - від 50 до 54 балів;

3 - Задовільно (D) - від 55 до 64 балів;

4 - Добре (C) - від 65 до 79 балів;

4 - Добре (B) - від 80 до 89 балів;

5 - Відмінно (A) - від 90 до 100 балів.


Завдання #1

Запитання:

Экспертиза - это:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) исследование следователем вещественных доказательств

2) исследование экспертом каких-либо вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусстве и ремесле

3) исследование фактов, полученных из оперативных источников

Завдання #2

Запитання:

Основанием проведения экспертизы является:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) возникновение вопросов, решение которых требует специальных исследований и научного объяснения полученных результатов

2) настойчивые требования защиты

3) возникновение вопроса о приостановлении уголовного дела
Завдання #3

Запитання:

Проведение экспертизы необходимо, если:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) оперативный сотрудник не смог найти компромат на обвиняемого

2) поджимают сроки ведения дела

3) требуемые фактические данные не могут быть установлены никакими другими средствами
Завдання #4

Запитання:

По последовательности производства экспертизы подразделяются на:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) повторная

2) первая

3) вторичная

Завдання #5

Запитання:

По составу используемых знаний и числу экспертов экспертиза подразделяется на:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) дополнительную

2) комплексную

3) судебно-следственную
Завдання #6

Запитання:

Комиссионная экспертиза - это:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) экспертиза, в которой участвуют не менее двух экспертов одной специальности

2) экспертиза, в которой участвуют эксперты разных специальностей

3) экспертиза в которой участвуют не менее двух экспертов разных специальностей
Завдання #7

Запитання:

По отраслям знания экспертиза подразделяется на:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) судебно-психологическую

2) судебно-прокурорскую

3) комплексную судебную

Завдання #8


Запитання:

Дополнительная экспертиза назначается при:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) возникновении сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличии противоречий в выводах эксперта

2) недостаточной ясности или полноте заключения эксперта

3) решении каких-либо вопросов группой экспертов
Завдання #9

Запитання:

Какое экспертное учреждение МВД РФ проводит наиболее сложные экспертизы
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) экспертно-криминалистическое управление УВД

2) экспертно-криминалистические отделы при РУВД

3) экспертно-криминалистический центр
Завдання #10

Запитання:

Возможно ли проведение в Российском Федеральном центре судебной экспертизы проведение первичной экспертизы
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) да, если она является наиболее сложной

2) нет

3) нет, возможно проведение только повторных экспертиз

Завдання #11

Запитання:

Какая из перечисленных экспертиз не имеет собственного судебно-экспертного учреждения
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) судебно-психиатрическая

2) судебно-психологическая

3) инженерно-транспортная
Завдання #12

Запитання:

Выбор момента проведения экспертизы зависит от:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) желания следователя

2) желания эксперта

3) особенностей и состояния объектов, подлежащих экспертному исследованию
Завдання #13

Запитання:

Перечень вопросов, поставленных на разрешение эксперта, следует начинать с:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) главных

2) второстепенных

3) однородных
Завдання #14

Запитання:


Выбор экспертного учреждения зависит от:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) желания следователя

2) желания защиты

3) специализации экспертного учреждения
Завдання #15

Запитання:

Какую часть в заключении эксперта должен изучать следователь
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) вводную

2) выводы

3) все заключение полностью
Завдання #16

Запитання:

Экспертиза назначается в случаях:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) необходимости специальных познаний в науке, технике, ремесле

2) необходимости продлить срок следствия

3) необходимости сокращения срока следствия
Завдання #17

Запитання:

В качестве эксперта может выступать: .

Виберіть один з 3 варіантів відповіді:


1) человек, имеющий специальное юридическое образование

2) человек, имеющий специальное медицинское образование

3) человек, имеющий необходимые познания для дачи заключения
Завдання #18

Запитання:

Экспертиза проводится обязательно:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) если на этом настаивает прокурор

2) если неизвестен возраст потерпевшего

3) если на этом настаивает эксперт
Завдання #19

Запитання:

Признав необходимость проведения экспертизы, следователь составляет:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) постановление

2) протокол

3) ордер
Завдання #20

Запитання:

До назначения экспертизы следователь выясняет:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) время ухода эксперта в отпуск


2) компетенцию

3) семейное положение
Завдання #21

Запитання:

Должен ли следователь знакомить обвиняемого с постановлением на экспертизу:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) не обязательно

2) нет

3) да
Завдання #22

Запитання:

В каком случае результаты психиатрической экспертизы не объявляются обвиняемому?
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) если этого требует тайна следствия

2) если психическое состояние обвиняемого делает это невозможным

3) если это мешает ведению следствия
Завдання #23

Запитання:

Обвиняемый имеет право при назначении и производстве экспертизы:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) представлять дополнительные вопросы

2) не предоставлять образцов для исследования


3) попросить родственников не предоставлять необходимых материалов для исследования
Завдання #24

Запитання:

Образцы для сравнительного анализа у свидетеля получают для:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) пополнения картотеки следов с мест происшествия

2) проверки, не оставил ли свидетель на месте происшествия своих следов

3) пополнения личной коллекции следов следователя
Завдання #25

Запитання:

Возможно ли проведение экспертизы вне экспертного учреждения:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) нет

2) да

3) да, только с разрешения адвоката обвиняемого (подозреваемого)
Завдання #26

Запитання:

Может ли следователь присутствовать при проведении экспертизы:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) нет

2) да


3) да, если обвиняемый не против
Завдання #27

Запитання:

В содержании заключения эксперта должно быть указано:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) кто присутствовал при экспертизе

2) кто отсутствовал

3) кто должен был присутствовать, но не пришел
Завдання #28

Запитання:

Заключение эксперта подписывается:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) начальником экспертного учреждения

2) прокурором

3) экспертом
Завдання #29

Запитання:

Следователь допрашивает эксперта для:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) уточнения количества листов данного им заключения

2) разъяснения или дополнения данного им заключения

3) уточнения специализации эксперта

Завдання #30

Запитання:

Дополнительная экспертиза может быть назначена в случае:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) неполноты и неясности заключения

2) если данное заключение противоречит желаниям следователя

3) антипатии следователя и эксперта
Завдання #31

Запитання:

Какое исследование требует добровольного согласия обвиняемого:
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) психиатрическое

2) с использованием полиграфа

3) биологическое

Кінець