refik.in.ua   1 2 3 4

Органи державної податкової служби України та їхні завдання.
 • Функції Державної податкової адміністрації України.
 • Призначення та функції податкової міліції.
 • Права органів державної податкової служби


  Органи державної податкової служби України та їхні завдання
  Управління оподатковуванням в Україні являє собою єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої ієрархічної організації. Кожний рівень має свої функції і специфіку.

  Статус Державної податкової служби в Україні, її функції і правові основи діяльності регулюються Законом України «Про Державну податкову службу в Україні» і постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України».

  До системи органів державної податкової служби належать:

  державна податкова адміністрація України;

  державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

  державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах - органи державної податкової служби.

  Завданнями органів державної податкової служби є:

  здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством ( податки, інші платежі);

  внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

  прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

  формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

  роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

  запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

  Функції Державної податкової адміністрації України
  Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

  У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

  Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Державна податкова адміністрація України виконує без­посередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов’язану із:


  • здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядок роз­рахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем і товар­но-касових книг, лімітів готівки в касах та її використан­ням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

  • здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад прийняття та обліку податків, інших платежів від платників податків, вчасні­стю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

  • обліком платників податків, інших платежів;


  • виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

  • проведенням роботи з боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ведення реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв га тютюнових виробів; участю у виробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютю­нових виробів; організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією; узагальненням практики зас­тосування законодавства та застосування у випадках, перед­бачених законодавством, фінансових санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, пло­дового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; здійснен­ням заходів з вилучення та знищення або передачі на про­мислову переробку алкогольних напоїв, знищення тютюно­вих виробів, які незаконно вироблені або перебувають у незаконному обігу.

  Державна податкова адміністрація України також:

  — затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків, інших платежів, декларацій про ва­лютні цінності, зразок картки фізичної особи платника по­датків чи інших обов’язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними чи фізичними особами—суб’єктами підприємницької діяльності банківсь­ких рахунків, а також форми звітів про роботу, здійснену органами державної податкової служби;

  —розробляє основні напрями, форми і методи проведен­ня перевірок додержання податкового та валютного зако­нодавства;

  — у разі виявлення фактів, що свідчать про організова­ну злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, спрямовує матеріали з цих питань відпо­відним спеціальним органам боротьбі з організованою зло­чинністю тощо.

  Призначення та функції податкової міліції
  У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція.

  До функцій державних податкових інспекцій належать:


  • здійснення контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі;

  • забезпечення обліку платників податків, інших пла­тежів, правильності обчислення і вчасності надходження цих податків, платежів; реєстрація фізичних осіб—платників податків та інших обов’язкових платежів;

  • контроль за вчасністю подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, роз­рахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевірка достовірності цих документів щодо правильності визначення об’єктів опо­даткування і обчислення податків, інших платежів;

  • здійснення в межах своїх повноважень контролю за законністю валютних операцій, додержанням установлено­го порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касо­вих книг, лімітів готівки в касах та її використання для роз­рахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємниць­кої діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних доз­волів на здійснення деяких видів підприємницької діяль­ності;

  • забезпечення застосування та вчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених цим законом та іншими законодавчими актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штра­фів за порушення податкового законодавства, допущені по­садовими особами підприємств, установ, організацій та гро­мадянами;

  • здійснення перевірки фактів приховування і занижен­ня сум податків, інших платежів;
  • здійснення за дорученням спеціальних підрозділів з боротьби з організованою злочинністю перевірки вчасності та достовірності документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів тощо.

 • << предыдущая страница   следующая страница >>