refik.in.ua 1

Теми рефератів до модулю №2

1. Поняття товару. Класифікація, рівні номенклатура і асортимент

Поняття товару, якості та конкурентоспроможності товару. Рівні товару: ключова цінність, основний товар, очікуваний товар, покращений товар, потенційний товар. Рівні ієрархії товарів: сімейство потреб, сімейство товарів, клас товарів, товарна лінія, тип товарів, торговельна марка, товарна одиниця. Споживчі товари та послуги, промислові товари. Класифікація товарів. Типологія споживчих товарів за типом попиту. Номенклатура товарів і товарний асортимент.

2. Товарні стратегії. Розробка нового товару

Поняття товарної політика фірми. Причини старіння та оновлення товарів. Товарні стратегії: варіація продукту, диференціювання, диверсифікація продукту. Розробці нових товарів. Етапи розробки товару. Фактори успіху нового товару.

3. Маркетинг життєвого циклу товару

Поняття життєвого циклу товару. Критерії виділення стадій життєвого циклу. Етапи життєвого циклу товару: впровадження, зростання, зрілість, спад. Аналіз життєвого циклу товарної категорії, різновиду товару та торгової марки. Основні різновиди кривих ЖЦТ. Стратегії маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару: цілі та характеристики.

4. Якість і конкурентоспроможність

Поняття якості, конкурентоспроможності. Тестування товару, методи тестування, сертифікація. Фактори конкурентоспроможності. Набір споживчих параметрів товару. Класифікація властивостей товару за ступенем вимірності. Класифікація властивостей товару за призначенням і характерними ознаками.

5. Марочний маркетинг

Поняття торговельної марки. Елементи торговельної марки. Поняття логотипу та торгового образу. Види товарних марок. Характеристика та особливості марки. Управління торговими марками. Марочні стратегії в товарному маркетингу.

6. Тестування товару, назви, упаковки


Поняття тестування. Мета і завдання тестування. Якісні та кількісні методи проведення тестування. Тестування продукції: мета, завдання, види тестування. Тестування нового продукту, тестування продукту, існуючого на ринку. Цілі визначеного та сліпого тестування. Тестування упаковки: мета, завдання.

Тестування «in home» і «in-hall». Тестування назви: мета, завдання, види тестування. Тестовані характеристики назви.

7 Роль та функції ціни

Роль ціни на ринку. Поняття і функції ціни. Класифікація цін. Структура ціни.

Посилення стратегічної ролі ціни в процесі зміни економічної і конкурентного середовища. Місце ціни в системі маркетингового ціноутворення. Етапи маркетингового ціноутворення.

8 Фактори маркетингового ціноутворення

Фактори ціноутворення. Виробничі фактори ціноутворення: витрати, виробничі і фінансові можливості. Попит як фактор ціноутворення.

Закон попиту, еластичність попиту, фактор обмеженості доходу і психологічного настрою на ціну. Рівень конкурентності ринку як фактор ціноутворення. Конкуренція продавців і покупців, перехресна еластичність цін. Властивості товару як фактор ціноутворення. Тип товару, стадія життєвого циклу, якість. Фіксація цін, адміністративне та економічне регулювання. Керованість ціноутворення в каналі товароруху. Стратегічна мета фірми як фактор ціноутворення

9 Цінові стратегії

Поняття цінової стратегії. Типи цінових стратегій. Цінові стратегії: по

рівню цін на нові товари, по мірі зміни ціни, по відношенню до конкурентів, за принципом товарної і купівельної диференціації: цілі, умови застосування, переваги та недоліки.

10 Методи маркетингового ціноутворення

Типологія методів ціноутворення. Витратні методи ціноутворення, застосування витратного методу при розрахунку нижніх меж цін. Методи ціноутворення, орієнтовані на попит. Методи ціноутворення, орієнтовані на конкуренцію. Похідні методи ціноутворення.


11 Тактичні прийоми маркетингового ціноутворення.

Основні прийоми і методи вивчення цін і цінової ситуації на ринку.

12 Основні поняття збутового маркетингу

Поняття товару. Економічний і фізичне переміщення товару. Поняття збуту товару, його типи. Функції збуту, потоки руху товару. Відмінні характеристики збуту / продажу і збутового маркетингу.

13 Функції та етапи збуту

Зміст основних етапів збуту компанії: пошук покупця, організація обробки і виконання замовлень. Основні завдання комерційної логістики.

14 Канали товароруху

Канали товароруху (розподілу, збуту), їх поняття, основні типи. Довжина і ширина каналу. Рівень каналів товароруху. Ефективність і оптимальність каналів різного рівня.

15 Причини і стратегії вибору посередників

Мета передачі збутових функцій посередникам. Причини використання та невикористання посередників. Стратегії збуту за принципом вибору посередників / клієнтів: ексклюзивний, інтенсивний і селективний тип збуту.

16 Види посередників

Класифікація посередників. Види торгових посередників за функціями збуту.

Види посередників за наявністю власності. Види посередників-власників продаваного товару. Види посередників, які не мають права власності на товар. Види агентів.

17 Відносини в каналі товароруху

Принципи відносин з посередником до і після вибору каналу товароруху.

Критерії вибору посередників. Форми контролю і стимулювання роботи посередника. Форми співробітництва рівнів каналу товароруху. Ознаки конвенціональних і координованих каналів товароруху. Координація каналів товароруху: вертикальна і горизонтальна. Вертикальні маркетингові системи: корпоративні, контрольовані і договірні канали руху товару. Стратегії фірми щодо залучення посередників: стратегія «вштовхування», «притягнення», змішані стратегії. Типи конкуренції в каналі товароруху. Франчайзинг як форма координації


18 Цілі маркетингових комунікацій

Поняття маркетингу комунікацій, просування, цільової аудиторії. Найбільш

поширені форми комунікацій: реклама, зв'язки з громадськістю, паблісіті, пропаганда, заходи щодо стимулювання збуту, прямий маркетинг, особистий продаж, реклама на місці продажу, мерчендайзинг. Цілі маркетингових комунікацій

19 Форми комунікацій

Реклама як важливий елемент комплексу просування. Коротка історія розвитку реклами. Класифікація видів реклами. Засоби поширення реклами. Реклама в пресі Друкована реклама Аудіовізуальна реклама Радіореклама Телереклама Пряма поштова реклама Рекламні сувеніри Зовнішня реклама Комп'ютеризована реклама. Зв'язки з громадськістю: поняття, цілі і завдання служби зв'язків з громадськістю, сфера застосування паблік рилейшнз. Заходи паблік рилейшнз. Формування цілей, стратегії та бюджету PR-кампанії.

20 Етапи розробки форм комунікації

Стадії розробки форм комунікації. Вибір цільової аудиторії, визначення бажаної відповідної реакції. Етапи купівельної готовності. Ієрархія впливу просування. Модель «дізнайся-відчуй-купи» Модель «купи-відчуй-дізнайся» Вибір звернення та засобів її розповсюдження: модель AIDA. Структура, тематика і форма звернення. Розробка стратегії реклами. Вибір засобів розповсюдження звернення. Дослідження ефекту впливу повідомлення на цільову аудиторію: економічні та неекономічні методи оцінки. Особливості оцінки ефективності заходів зі стимулювання продажів. Причини зниження ефективності реклами

21 Принципи формування рекламного бюджету

Розробка рекламного бюджету. Методи складання рекламного бюджету: аналітичні та неаналітичних, їх характеристика, особливості застосування. облік дії

S-образного ефекту при розробці бюджету.

22 Особливості маркетингової діяльності по стимулюванню збуту


Прямий маркетинг: поняття, цілі і завдання. Засоби прямого маркетингу. Переваги використання прямого маркетингу в процесі комунікації. Особисті продажу: поняття, цілі і завдання. Процес особистого продажу Типи поведінки продавця в процесі особистого продажу: переваги та недоліки. Поняття мерчендайзинга.

23 Етапи розробки форм комунікації

Стадії розробки форм комунікації. Вибір цільової аудиторії, визначення бажаної відповідної реакції. Етапи купівельної готовності. Ієрархія впливу просування. Модель «дізнайся-відчуй-купи» Модель «купи-відчуй-дізнайся» Вибір звернення та засобів її розповсюдження: модель AIDA. Структура, тематика і форма звернення. Розробка стратегії реклами. Вибір засобів розповсюдження звернення. Дослідження ефекту впливу повідомлення на цільову аудиторію: економічні та неекономічні методи оцінки. Особливості оцінки ефективності заходів зі стимулювання продажів. Причини зниження ефективності реклами

24 Принципи формування рекламного бюджету

Розробка рекламного бюджету. Методи складання рекламного бюджету: аналітичні та неаналітичних, їх характеристика, особливості застосування. Облік дії S-образного ефекту при розробці бюджету.

25Правове регулювання маркетингових комунікацій

Законодавство як основа дотримання етичних і соціальних норм при проведенні політики комунікацій. Основні законодавчі акти російського законодавства щодо реклами. Міжнародні стандарти рекламної діяльності. Етичні проблеми маркетингу комунікацій. Основні способи правового захисту споживачів і конкурентів від методів несумлінної просування.