refik.in.ua 1

2 МОДУЛЬ


ТЕМА 5

ІІ РІВЕНЬ


 1. Назвіть хронологічні рамки розповсюдження бароко в українській культурі.

 2. Який мистецький стиль, що розвинувся в Україні, можна характеризувати таким чином: «Задовольняючи смаки знаті, він підкреслював велич, розкіш та декоративність. Цей стиль мав збуджувати почуття людини і в такий спосіб оволодівати її думками. Він віддавав перевагу формі перед змістом, химерності перед простотою, синтезові перед самобутністю. Саме здатність до синтезу зробила його особливо принадним для українців - нації, котра перебувала між православним Сходом та латинізованим Заходом?

 3. Назвіть пам'ятки барокової архітектури Львова (не менше трьох):

 4. . Видатним явищем українського літературного бароко є козацькі літописи. Назвіть їх авторів (не менше трьох).

 5. . Розвиток вищої освіти на Україні в період бароко тісно пов'язаний з діяльністю..................................................................котра

грамотою Петра І від 26 вересня........................р. отримала статус академії.

 1. Назвіть архітектурні стилі, які домінували в Україні в другій пол. ХУІІ – ХУІІІ століттях.

 2. . Які жанри розвивалися в українській бароковій літературі?

 3. Яких Ви можете назвати українських архітекторів другої пол. ХУІІ – ХУІІІ століть?

 4. Інтермедія – це…………………………………………………..

 5. Хто такий Самійло Величко?

 6. Що таке "козацьке бароко"?

 7. Феофан Прокопович – це………………………………………………..

 8. . Назвіть відомих Вам професорів Києво-Могилянської академії.

ІІІ РІВЕНЬ

 1. . Що Вам відомо про меценатську діяльність гетьмана І. Мазепи в галузі української культури

 2. . Охарактеризуйте регіональні варіанти розвитку барокового мистецтва в Україні.

 3. Покажіть своєрідність формування барокової культури в Україні.
 4. . Бароко в українській архітектурі. Які цінності та моральні принципи утверджувалися в образотворчому мистецтві другої половини ХУІІ – ХУІІІ ст. Покажіть на прикладах з творів українських художників та скульпторів


 5. Які характерні риси епохи бароко властиві українській культурі?


ТЕМА 6.

ІІ ріень

 1. Найвідоміші архітектурні споруди класицизму у Львові – це…………….

 2. Чия це біографія? Походження з Полтавщини, з козацького роду, навчався в Києво-Могилянській академії, співав у придворній царській капелі, викладав, останні 25 років життя провів «як мандрівний філософ» та вчитель. Написав низку філософських трактатів та діалогів («Начальная дверь к христианскому добронравию», «Наркиз. Розглагол о том – узнай себе», а також літературних творів, які зібрані у рукописні збірки «Сад божественних пісень» та «Басні харківські»………………………………

 3. Назвіть членів Кирило-Мефодієвського братства (не менше трьох).

4. У період романтизму розвинулись такі науки як :

а)……………………………; б)………………………; в)……………………

5. . Поясніть, чому в період класицизму в Україні відбулася зміна літературної мови?

6. Хто входив у "Руську трійцю" ? Які твори членів цього товариства Ви можете назвати?

 1. 7. До найвідоміших декоративно-пейзажних парків, створених в Україні в період класицизму, належать:

б)...................................................; б).................................................

8. Назіть поеми Т. Шевченка, написані у руслі романтизму

Назвіть центри розвитку романтичної культури в Україні:

1............................ 2......................... 3.............................


 1. Який роман П. Куліша започатковує жанр історичного роману в українській літературі?

 2. Автором опер «Різдвяна ніч», «Тарас Бульба», «Утоплена» був відомий український композитор ………………………………….

 3. . Класицизм – це………………………………………………………….

13. Що Вам відомо про Пантелеймона Куліша?

14. Хто такий Григорій Сковорода?

15. . Автором першої національної опери «Запорожець за Дунаєм» є…………


ІІІ РІВЕНЬ

1. Як проявився класицизм в архітектурі та образотворчому мистецтві України?

2. Охарактеризуйте рух "хлопоманів". Хто був ідеологом хлопоманства?

3. Що Вам відомо про національно-культурний рух у Галичині в XIX ст.?

4. Охарактеризуйте провідні художні напрямки української культури другої пол. XVIII — ХIХ ст.

5. Класицизм в українській культурі.

6. Охарактеризцйте романтизм як напрямок української культури

ХІХ століття.

7. Які цінності та моральні принципи утверджувалися в образотворчому мистецтві другої половини ХУІІ – ХУІІІ ст. Покажіть на прикладах з творів українських художників та скульпторів.

8. Назвіть заходи, які здійснив російський царизм стосовно нищення здобутків української культури протягом ХУІІІ-ХІХ століть.

9. . Що Вам відомо про культурно-національну діяльність Головної Руської Ради, створеної у Львові в 1848 р.?

10. Охарактеризуйте Т. Шевченка як митця та громадського діяча.

11. Українська культура на Наддніпрянщині в другій пол. ХІХ ст.
ТЕМА № 7

ІІ РІВЕНЬ

1. Які жанри в українській модерністичній літературі розвивала Л. Українка?

2. Назвіть провідних митців західноукраїнського живопису кінця ХІХ – поч. ХХ століття.
3. Які українські письменники та поети вважаються представниками українського літературного модерну? Які напрями та жанри вони розвивали?

4. . Назвіть споруди модернізму у Львові.

ІІІ РІВЕНЬ

1. Чим посмодернізм відрізняється від модернізму?

ТЕМА № 8

ІІ РІВЕНЬ

1. .Хто з діячів періоду українізації висловив гасло "Геть від Москви!" ?В чому його зміст?

2. Що Вам відомо про Володимира Івасюка?

3. Що Ви знаєте про Леся Курбаса?

4. . Коли була створена Українська академія мистецтв? Хто став її першим ректором?

5. «Розстріляне відродження» - це…………………………………..


6. Український поет, дисидент, автор роману у віршах «Маруся Чурай».

Це - ………………………………..

7. Назвіть основні культурні центри української діаспори.

8. . Із наведених у дужках варіантів відповіді виберіть правильний: Українська академія мистецтв створена у (1917, 1918, 1919, 1923) році. Ректором її було призначено визначного українського художника (М. Бойчука, О. Мурашка, Г. Нарбута, М. Жука).

9. Назвіть відомих Вам поетів-«шістдесятників».

10. Український письменник, автор романів «Прапороносці», «Собор», «Тронка». Це - ……………………………………..

11. Художнім керівником якого театру був Лесь Курбас? Коли цей театр був створений?

12. . Літературний критик, лідер дисидентського руху в Україні, автор роботи «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Це - ……………………………

ІІІ РІВЕНЬ


 1. Чим посмодернізм відрізняється від модернізму?

 2. Що Вам відомо про національно-культурний рух «шістдесятників»?

3. Розвиток національної культури після проголошення незалежності України: здобутки та проблеми.