refik.in.ua 1

Самостійна робота студентів:


Тема 1. 1) Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. 2) Соціальні та психологічні фактори ризику. 3)Поведінкові реакції населення у НС. 4) Розробка ризик-стратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків. 5) Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком.

Тема 2. 1) Надзвичайні ситуації біологічного характеру. 2)Поняття про епідемію, епізоотію, епіфітотію. 3)Епідеміологічна та медико-біологічна характеристика найбільш небезпечних та поширених на Україні інфекційних захворювань. 4)Характеристика можливих стихійних лих, на території України, в Луганської області. 5) Характеристика осередків ураження.

Тема З. 1)Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях: a) при експлуатації електрообладнання, b) опалювальних приладів, c) систем вентиляції, d) при проведенні. електрозварювальних, e) паяльних та інших вогневих робіт, f)при фарбуванні, g) знежирюванні та митті виробів і обладнання. 2)Промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження, їх вплив на безпеку праці. 3) Зв'язок людина - машина, ергономічні вимоги (відповідність устаткування та упорядження робочого місця до анатомко-фізіологічних можливостей людини. 4) Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вилив на безпеку праці). 5) Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці.

Тема 4. 1) Гідродинамічні аварії. 2)Аварії на пожежно небезпечних об'єктах. 3)Надзвичайні ситуації на об'єктах комунального господарства. 4)Транспортні надзвичайні ситуації. 5)Надзвичайні ситуації з викидом хімічних речовин. 6)Класифікація СДОР. 7)Гранично допустимі концентрації небезпечних хімічних речовин(НХР).

Тема 5. 1)Надзвичайні ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах та при застосуванні ядерної зброї. 2) Фізична природа радіації. 3)Одиниці вимірювання радіації. 4)Форми та ступені променевої хвороби. 5)Ліміти доз опромінювання.


Тема 6. 1)Ядерна зброя. 2)Вражаючі чинники. 3)Осередок ядерного вибуху.

Тема 7. 1) Поняття про хімічну зброю. 2)СДОР воєнного призначення. 3)Осередок хімічного ураження. 4)Поняття про біологічну зброю. 5)Особливості застосування біологічної зброї. 6) Осередок біологічного зараження.

Тема 8. 1)Поняття про тероризм. 2)Історично-соціальної, правової та матеріально-економічні аспекти проблеми. 3)Методи запобігання тероризму.

Тема 9. 1)Перша медична допомога: a) при дії токсичних речовин на організм людини (отруєння грибами, хімічними речовинами), b)укуси отруйних тварин. 2)Основні засоби захисту від токсичних речовин. 3)Інфекційні захворювання при поранені. 4)Правець, сказ. 5)Медико-біологічний та санітарно-гігієнічний аспект. 6)Принципи надання першої медичної допомоги потерпілим.

Тема 10. 1)Електротравма. 2)Перша медична допомога при електротравмі. 3)Протишокова терапія. 4)Правила транспортування. 5)Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. 6)Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. 7)Технічні засоби електробезпеки. 8)Заземлення та занулення електроустановок , колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 9)Освітлення виробничих приміщень. 10)Види виробничого освітлення. Вплив їх на організм людини.

Тема 11. 1)класифікація кровотеч. 2)Перша медична допомога методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія. 3)Класифікація механічних ушкоджень. 4)Забите, розтягнення. Перша медична допомога. 5)Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. 6)Травми голови. Перша медична допомога.

Тема 12. 1)Санітарно-побутове забезпечення працівників. 2)Основні нормативні документи. 3)Види профзахворювань. 4)Положення про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємстві в установах та організаціях.

Тема 13. 1)Цивільна оборона у сучасних умовах. 2)Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України.


Литература


 1. Основи безпеки життєдіяльності. Василенко Л.Б. Матеріали для уроків (5-11 класи) Харків, 2001.

 2. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника. Москва, 1997.

 3. Популярная медицинская энциклопедия (Гл. ред. А. Н. Бокулев, Ф. Н. Петров) - М., 1961.

 1. Тонково-Япельская Р. В. Основи медицинских знаний: Учебное пособие для педучилищ М.: 1986.

 2. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія.-К.: 1995.

 3. Охрана здоровья детей и подростков /Под ред. Корнилова А.И.- К/.1970.

 4. Гарнецкий С.П. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков - К.: 1988.

 5. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. - К.:1989.

9. Как выжить в условиях повышенной радиации /Н.П. Маевская А.К.: 1991.

10.Булай П.И. первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых заболеваниях - Минск:1989.

11.Великорецкий А.Н. первая помощь до прихода врача. - М.:1972.

12. Медицинская помощь при утоплении и профессиональные заболевания водолазов /Й.А. Сапов/ - Л.:1980.

13.Небулин И.А. Пособие для практических занятий по оказанию первой медицинской помощи -К.: 1964.

14.Первая доврачебная помощь /В.М. Величенко. - М.:1990.

15.Юнас Ян атлас первой мед. Помощи-1976

1б.Кардашенко Б.Я. Знать, чтобы не оступиться(Беседы врача-венеролога)-М.:1983.

17.Контактные инфекции, передающиеся половым путем./И.И. Мавров/-К.:1989.

18.Желибо Є.П. Безпека життєдіяльності (підручник)-К,:1998.

19.Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини-Львів:2000.

20.Надзвичайні ситуації та безпека людини: курс лекцій по БЖД та ЦО/ Чукав Л.К., К: 1998.

21.Школа выживания Ростов-на-Дону: 1996.

22.Методические рекомендации по БЖД. - Лутанск, ЛДПУ: 1999-2000.

23. О.Н.Спицин, С.В.Сатура, С.В.Капранов. Неотложная помощь пострадавшим. - Луганськ,2002.


24. Основи БЖД в надзвичайних ситуаціях -К.:1998.

25. Скобко Ю.С. Безпека життєдіяльності. – Київ, 2006


 1. Васильчук М.В., Вінокурова Л.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці;- К., Просвіта, 1997.

 2. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Внсш. Школа, 1985.

 3. Жидецький В.Ц., Джингирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. -Львів: Афіша, 1999-343с

 4. Основи охорони праці/Під ред. М.П.Купчика. - К.: Основа, 2000. - 416 с.

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ”.

 2. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

 4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

 5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 8. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

 9. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

 10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.

 11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 12. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 13. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

Internet-джерела

 1. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.
 2. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.


 3. http://www.budinfo.com.ua ‑ Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

 4. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 5. http://www.iacis.ru ‑ Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 6. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 7. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 8. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 9. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 10. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 11. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

 12. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

 13. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 14. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.
 15. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).


 16. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

 17. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

 18. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 19. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 20. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 21. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.