refik.in.ua 1

ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ План 1. Основні теоретичні концепції інфляції.


2. Суть інфляції та її основні форми.

3. Методи регулювання інфляції.

4. Суть, класифікація та основні методи здійснення грошових реформ. Рекомендована література: 10, 12, 23, 25,26,28,30,31,36,48,51.

Міні-лексикон: грошова реформа, девальвація, деномінація, інфляція, критична точка, нуліфікація, політика доходів, реваль­вація.


 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ІНФЛЯЦІЇ

Вже кілька століть у світовому економічному просторі існує інфляція. Однак і нині немає єдиного погляду на суть цього явища.Різноманітні погляди в наукових колах існують і щодо істинних причин інфляції.

35.

Теорію інфляції попиту започаткував Дж. Кейнс Основні положення теорії “Інфляція попиту”: Причина інфляції - надмірний відносно товарної пропозиції попит; Інфляція - невід'ємна складова макроекономічної системи; Пропозиція грошей безпосередньо впливає на сукупний попит. Теорія "Інфляція витрат" виникла внаслідок подальшого розвитку кейнсіанської ідеї "негрошового" механізму інфляційного процесу. Основні положення теорії “Інфляції витрат”: Рушієм інфляційних процесів стає ініціатива профспілок; Можливий розвиток інфляції за відсутності «інфляційного розвитку»; Причина зростання цін – зростання виробничих витрат. У середині 60-х років XX сторіччя була сформована теорія інфляції як багатофакторного явища. Представники цієї теорії стверджують, що ознакою сучасних інфляційних процесів є тісний взаємозв'язок монетарних та загальноекономічних чинників. 2. СУТЬ ІНФЛЯЦІЇ ТА її ОСНОВНІ ФОРМИ

36.

Основні типи інфляції: відкрита; подавлена. Відкрита інфляція характеризується:

• постійним підвищенням цін; • дією механізмів адаптивних інфляційних очікувань. Під час відкритої інфляції виникає інфляційна спіраль "зарплата-ціни", при якій підвищення заробітної плати спричиняє підвищення цін, що в свою чергу зумовлює подальше зростання цін і ставок заробітної плати. Подавлена інфляція характеризується:


• тимчасове замороження цін та доходів; • встановлення граничних цін на продукцію; • тотальний адміністративний контроль за цінами. 37.

3. МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ

Основною метою регулювання інфляції є утримання її в оптимальних межах.

4. СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ ГРОШОВИХ РЕФОРМ Негативні соціально-економічні наслідки інфляції досить часто примушують вдаватися до грошових реформ.

Грошова реформа - повна або часткова перебудова грошової системи, яку здійснює держава з метою оздоровлення або поліпшення механізму регулювання грошового обігу до нових соціально-економічних умов.

Основною метою грошової реформи є забезпечення стабільності національної валюти та підвищення її купівельної спроможності.

Класифікація грошових реформ

Створення нової грошової системи

Ці реформи проводилися при переході від біметалізму до золотого монометалізму та до системи паперово-грошового або кредитного обігу. Впроваджується в обіг нова грошова одиниця, відбувається перебудова всієї грошово-кредитної системи

Часткова зміна грошової системи

Реформуються окремі її елементи: назва і величина грошової одиниці, види грошових знаків, порядок їх емісії та характер забезпечення

Проведення спеціальних стабілізаційних заходів

Проводиться з метою стримування інфляції або усунення її наслідківНерідко грошові реформи мають ознаки усіх або декількох видів грошових реформ.

У процесі грошових реформ - використовуються різні методи стабілізації валют.


39.

Залежно від способів проведення грошові реформи поділяються на три типи.

Нуліфікація


Оголошення державою знецінених паперових знаків недійсними. Проводиться за умови надзвичайно великого падіння купівельної спроможності грошей, коли стає недоцільним будь-який обмін їх на нові гроші.

Девальвація


Знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземними або міжнародними валютно-розрахун­ковими одиницями.

Деномінація


Обмін усіх старих грошових знаків на нові в певній пропорції з одночасним перерахуванням у цій пропорції цін, тарифів, доходів тощо.

Ревальвація

Підвищення курсу вартості національної валюти щодо іноземних або міжнародних валют

Дефляція

Процес призупинення або стримування темпів зростан­ня грошової маси в обігу

40.
Питання для самоконтролю

 1. Що таке інфляція?


 2. Назвіть форми прояву інфляції.

 3. У чому проявляється вплив інфляції на соціальну сферу?

 4. Що таке грошова реформа?

 5. Чи можна ототожнювати інфляцію з будь-яким зростанням цін?

 6. Які концепції інфляції ви знаєте?

 7. Що таке девальвація?

 8. Назвіть основні теорії інфляції.

 9. Чим характеризується подавлена інфляція?

10. Чим характеризуються основні види інфляції?

11. Обґрунтуйте необхідність регулювання інфляції.

 1. Перерахуйте методи регулювання інфляції.

 2. Які грошові реформи в Україні ви знаєте?

 3. Що таке ревальвація?

 4. Що означає нуліфікація?