refik.in.ua 1

ЛЕКСИКОЛОГІЯ


ТЕМА 1. Слово як основна одиниця мови. Семантична структура слова
План

1. Слово як основна одиниця мови. Основні ознаки слова.

2. Слово в лексичній системі мови. Поняття лексеми.

3. Лексичне значення слова. Основні типи лексичних значень слів.

4. Однозначні та багатозначні слова в сучасній українській літературній мові. Багатозначність слова як тип лексико-семантичного відношення у словниковому складі мови.

5. Пряме і переносне значення слова. Основні типи переносних значень слів: метафора, метонімія, синекдоха.

ТЕМА 2. Омонімія, синонімія, антонімія й паронімія в українській мові
План

1. Поняття про лексичні омоніми. Типи омонімів: омофони, омоформи, омографи. Міжмовні омоніми. Функціонально-стилістична роль омонімії.

2. Поняття про лексичні синоніми. Типи синонімів: семантичні (ідеографічні), стилістичні, семантико-стилістичні. Контекстуальні й абсолютні синоніми. Функціонально-стилістична роль синонімії.

3. Поняття про антоніми. Семантична класифікація антонімів: контрарні, комплементарні, векторні, антоніми-конверсиви. Загальномовні і контекстуальні антоніми. Функціонально-стилістична роль антонімії.

4. Основні характеристики паронімів. Їх функції.

ТЕМА 3. Лексика української мови з погляду походження
План

1. Склад лексики української літературної мови з погляду походження.

2. Споконвічна українська лексика:

а) індоєвропейська лексична спадщина;

б) лексика праслов’янського походження;

в) власне українська лексика.

3. Лексичні запозичення з інших мов:

а) запозичення зі слов’янських мов (старослов’янізми, полонізми, чеські, російські запозичення);

б) запозичення з неслов’янських мов (грецизми, латинізми, тюркізми, запозичення із західноєвропейських мов: німецької, французької, італійської, англійської).


4. Шляхи та способи засвоєння слів українською мовою. Лексичні кальки.


ТЕМА 4. Функціональна диференціація лексики української мови
План

1. Лексика української мови з погляду сфер вживання: загальновживана і спеціальна лексика (діалектизми; термінологічна і професійна лексика; жаргонізми й арготизми).

2. Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання: активна лексика й пасивна лексика (архаїзми й історизми, неологізми).

3. Стилістична диференціація лексики: міжстильова й стилістично забарвлена лексика.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. энцикл., 1966. – 607 с.

 2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища шк., 1985. – 360 с.

 3. Лингвистический энциклопедический словарь / Главн. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.

 4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

 5. Словник української мови: В 11 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні / Ред. кол.: І.К. Білодід (голова). – К.: Наук. думка, 1970-1980.

 6. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. - К.: Вища школа, 2003. – 287 с.

 7. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк., 1997. – 493 с.; 3-є вид., доп. – К.: Вища шк., 2002. – 440 с.

 8. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – 2-е вид. – К.: Вища шк., 2000. – 429 с.; 3-є вид., стереотип. – 2001. – 429 с.; 4-е вид., стереотип. – 2003. – 430 с.

 9. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика (синонимические средства языка). – М.: Наука, 1974. – 368 с.
 10. Виноградов В.В. Основные типы лексических значениий слова // Виноградов В.В. Избранные труды: Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977. – С. 162-189.


 11. Звегинцев В.А. Семасиология. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1957. – 322 с.

 12. Кочерган М.П. Слово і контекст: Лексична сполучуваність і значення слова. – Львів: Вища шк., 1980. – 182 с.

 13. Кронгауз М.А. Семантика. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 399 с.

 14. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови (семантична структура слова). – Харків: Вища шк., 1976. – 113 с.

 15. Передрій Г.Р., Смолянінова Г.М. Лексика і фразеологія української мови. – К.: Рад. шк., 1983. – 208 с.

 16. Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принцип семиологического описания лексики. – 2-е изд., стереотип. – М.: Наука, 1986. – 240 с.