refik.in.ua   1 2 3

Державний

Герб
України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)
_____________________________________________________________

(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

_____________________________________________________________
(адреса, тел., факс)
АКТ
комплексної перевіркиN ____ "___"________ 200__ р.
_____________________________________________________________
(назва підприємства /об'єкта/, установи, організації,
адміністративного району, міста тощо; адреса,
код основного виду економічної діяльності)

Комісією на чолі ____________________________________________
(прізвище, ініціали, посада особи
Держнаглядохоронпраці України)

разом з: ____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали членів комісії, фахівців)

у присутності _______________________________________________
(прізвище, ініціали роботодавця, уповноваженої особи)

у період з "___" ________ 200__ р. по "___" ________ 200__ р.

проведена комплексна перевірка щодо виконання вимог законів

та інших нормативно-правових актів з охорони праці (охорони

надр):

1. Характеристика підприємства (організації, установи)

1.1. Наявність об'єктів підвищеної небезпеки_________________

1.2. Наявність машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки_______________________________________________

1.3. Наявність робіт підвищеної небезпеки____________________

_____________________________________________________________

2. Констатуюча частина акту перевірки

2.1. Стан виробничого травматизму____________________________

2.2. Організація роботи та функціонування системи управління
охороною праці__________________________________________

2.3. Стан охорони праці в структурних підрозділах____________

2.4. Експлуатація будівель і споруд__________________________

2.5. Експлуатація енергетичних об'єктів______________________

2.6. Стан безпеки в підрозділах виробництва, де
використовується природний газ__________________________

2.7. Експлуатація об'єктів котлонагляду та підйомних споруд

_____________________________________________________________

3. Висновки членів комісії - представників інших органів, які
брали участь у перевірці

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Результати перевірки структурним підрозділом
Держнаглядохоронпраці України:

------------------------------------------------------------------

| N | Назва показників |Дата,|Кіль-|

|з/п | | N |кість|

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 1 |Виконання раніше виданих приписів (не виконано | | |

| |пунктів) | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 2 |Перевірено робіт, об'єктів, машин, механізмів, | | |

| |устаткування підвищеної небезпеки | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 3 |Виявлено прихованих нещасних випадків | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 4 |Видано в установленому порядку обов'язкові для | | |

| |виконання приписи щодо усунення виявлених | | |

| |порушень законів та інших нормативних актів про| | |

| |охорону праці (охорону надр) | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|


| 5 |Видано в установленому порядку обов'язкові для | | |

| |виконання приписи за результатами вивчення і | | |

| |перевірки матеріалів нещасних випадків (форма | | |

| |Н-9) | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 6 |Заборонено, зупинено, припинено, обмежено | | |

| |експлуатацію об'єктів | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 7 |Притягнуто до адміністративної | | |

| |відповідальності винних у порушенні | | |

| |законодавства про охорону праці в частині | | |

| |безпечного ведення робіт та охорони надр: | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 8 |- посадових осіб | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 9 |- працівників | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 10 |Надіслано роботодавцям подання про | | |

| |невідповідність окремих посадових осіб займаній| | |

| |посаді | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 11 |Передано матеріалів органам прокуратури для | | |

| |притягнення окремих посадових осіб до | | |

| |відповідальності згідно із законом | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 12 |Інше (участь у роботі комісій з приймання в | | |

| |експлуатацію об'єктів, комплексних та цільових | | |

| |перевірок тощо) | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 13 |За результатами перевірки накладено штраф на | | |

| |підприємство (підприємства) | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 14 |Інші питання | | |


------------------------------------------------------------------

5. Висновок комісії:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Голова комісії

(посадова особа Держнаглядохоронпраці України)________ ________________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)Члени комісії (учасники перевірки):

________ ________________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)________ ________________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)Акт перевірки отримав

________ ________________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)"____" ________________ 200__ р.

Начальник управління
організації державного нагляду

та обліку травматизму В.Толмачов


<< предыдущая страница