refik.in.ua 1

Тема 4. Прикметник.


Історія становлення прикметникової словозміни
План


 1. Становлення прикметника як окремої частини мови. Іменні й займенникові прикметники.

 2. Історія форм іменних прикметників.

 3. Історія форм займенникових прикметників.

 4. Історія форм ступенів порівняння.


література


 1. Безпалько О.П., Бойчук М.К., Жовтобрюх М.А., Самійленко С.П., Тараненко І.Й. Історична граматика української мови. – К.: Рад. школа, 1962. – 510 с.

 2. Жовтобрюх М.А., Волох О.Т., Самійленко С.П., Слинько І.І. Історична граматика української мови. – К.: Вища школа, 1980. – 319 с.

 3. Історія української мови: Морфологія / С.П. Бевзенко, А.П. Грищенко, Т.Б. Лукінова, В.В. Німчук, В.М. Русанівський, С.П. Самійленко. – К.: Наук. думка, 1978. – 539 с.

 4. Керницький І.М. Система словозміни в українській мові: На матеріалах пам’яток XVI ст. – К.: Наук. думка, 1967. – 286 с.

 5. Крижанівська О.І. Історія української мови : Історична фонетика. Історична граматика : навч. Посіб. / О.І.Крижанівська. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 248с.

 6. Кузнецов П.С. Очерки по морфологии праславянского языка. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 148 с.

 7. Павленко Л. П. Історична граматика української мови : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / Л. П. Павленко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки, 2010. – 208 с.

 8. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике / Общая ред., предисл. и вступ. статья В.И. Борковского. – М.: Учпедгиз, 1958. – Т. І–ІІ. – 536 с.

 9. Cамійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови. – К.: Рад. школа, 1964 (ч. 1) – 234 с.; К.: Вища школа, 1970 (ч. 2) – 190 с.


Вправа 146 (письмово + переклад)