refik.in.ua 1

Методична вказівка до практичних занять з дисципліни:


Менеджмент та маркетинг у фармації” для студентів
ТЕМА: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ МАРКЕТИНГОМ
АКТУАЛЬНІСТЬ: ця тема вміщує загальні характеристики ринку, вивчає сутність маркетингу і усвідомлює його роль в економіці, висвітлює загальні напрямки управління маркетингом, принципи управління маркетингом фармацевтичних підприємств. Висвітлює комплексне дослідження ринку, вивчає його якісні і кількісні характеристики: ємність, сегментацію, рівень попиту, пропозицію і потреби в лікарських засобах.
НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

ЗНАТИ:


 1. Завдання і види фармацевтичного маркетингу

 2. Основні характеристики ринку

 3. Складові сегменти ринку

 4. Сегментацію ринку його основні критерії


ВМІТИ:

 1. Визначати потребу в лікарських засобах

 2. Ємність товарного ринку

 3. Визначити потребу в лікарських засобах специфічної дії

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:


Вивчити теоретичний матеріал до теми.

Концепції маркетингу,на яких базується взаємовідносини між виробником і споживачем в умовах ринку.

Орієнтуватись в нормативно-законодавчій базі, що регламентує маркетингову діяльність у галузі фармації.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Охарактеризувати значення маркетингу для підприємств.

 2. Визначення поняття “ринок”.

 3. Види суб’єктів ринку.

 4. Характеристику фармацевтичного ринку України.

 5. Об’єкт фармацевтичного ринку.

 6. Функції фармацевтичного ринку.

 7. Суть ринку продавця і покупця.

 8. Складові одночасно внутрішнього і зовнішнього фармацевтичного ринку.

 9. Елементи лише зовнішнього фармацевтичного ринку.

 10. Елементи лише внутрішнього фармацевтичного ринку.
 11. Основні складові маркетингу.


 12. Завдання управління маркетингом .

 13. Які цілі і види фармацевтичного маркетингу залежно від стану попиту.

 14. Складові маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств.

 15. Суть комплексу фармацевтичного маркетингу.

 16. Етапи організації служб маркетингу.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА:

    1. Скласти схему основних елементів і суб’єктів маркетингу.

    2. Описати цілі фармацевтичного маркетингу від стану попиту.

    3. Описати концепції маркетингу.

    4. Встановити, до яких функціональних характеристик фармацевтично­го ринку належать:

• зацікавлення усіх учасників конкурентного процесу у задоволенні потреб споживачів;

 • здійснення реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення;

 • ринок індивідуальних споживачів ліків;

 • ринок, на якому вдосталь ліків;

 • фармацевтичні ринки Тернопільщини і Івано-Франківщини.

5. Встановити належність до відповідних елементів інфраструктури фар­мацевтичного ринку поданих нижче суб'єктів:

 • аптека "Іва-Фарм";

 • Арбітражний суд Міжнародної торгової палати;

 • Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ
  України;

 • залізниця;

 • Західна регіональна митниця;

 • Інтернет;

 • Івано-Франківський державний медичний університет;

 • Міжнародна торговельна палата;

 • обласна клінічна лікарня;

 • податкова адміністрація;

 • СП "Оптіма-фарм";

 • фармацевтична компанія ventis";

• фармацевтичне підприємство "Фармак".
Результати оформити у табличній формі.

Інфраструктура


Суб'єкти

Елементи інфраструктури

внутрішнього і зовнішнього фармацевтичного ринкувнутрішнього фармацевтичного ринкузовнішнього фармацевтичного ринку
6.Здійснити порівняння концепції удосконалення виробництва та концепції удосконалення лікарського засобу. Розв'язок дати у вигляді рисунку.

7.Обґрунтувати концепції фармацевтичного маркетингу, застосовані лідприємствами-виробниками в наведених нижче ситуаціях:

 • фармацевтична фірма "Dan" на 7 % зменшила собівартість виробництва широко розповсюджених галенових препаратів, що уможливило зниження відпускних цін на них;

 • фармацевтична фірма "Gro", що реалізовувала лікарські засоби за річними угодами через 11 місцевих і регіональних оптових фармацевтичних підприємств, утворила з національним оптовим посередником, збутові структурні підрозділи якого охоплюють усі регіони країни, договірне об'єднання з метою постійної координації господарської діяльності;

 • фармацевтична фірма "Merk", яка виробляла таблетовані форми кислоти ацетилсаліцилової, прийняла рішення про освоєння випуску спеціальної ін'єкційної форми лікарського засобу для лікування злоякісних утворень.

Результати оформити у табличній формі.


Назва фарма­цевтичної фірми

Чим займалася фірма

Суть нового проекту

Концепція маркетингу


Hjklk

kl
8. Охарактеризувати подані нижче види фармацевтичного маркетингу за причинами їх виникнення та завданнями:

конверсійний маркетинг;

маркетинг, що розвивається;

протидіючий маркетинг

Результати оформити у табличній формі


Види маркетингу

Причини виникнення

Сутність завданняЛІТЕРАТУРА


ОСНОВНА:
 1. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації., Ч. ІІ. Маркетинг у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів/ За ред. З.М Мнушко. – Харків: Основа; Укр. ФА, 1999. - C. 5-53.


 2. Менеджмент в вопросах и ответах. Учебное пособие для студентов фармацевтов. вузов/ За ред. З.Н. Мнушко. – Харьков, 2000. - C. 10-19.

 3. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Мороз Л.А. Фармацевтичний маркетинг: Навчальний посібник; Збірник вправ/ За ред. Л.А. Мороз. – Львів, Наутілус, 2000, - C. 9-85.

 4. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. – Вінниця , НОВА КНИГА, 2004. – C. 9-32ДОДАТКОВА:

 1. Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посібник./ За заг. ред.. В.В. Липчука. – Львів: Новий світ – 2000; Магнолія плюс.- 2003. – 289 c.

 2. Маркетинг: принципи і функції. Навч. посібник для вищих навч. закладів /За ред. О.М. Азарян. – Харків: Студцентр, 2002. – 320 с.Методичну вказівку підготували:
асистент Яцента О.М.

асистент Когут Г.М.
Обговорено і затверджено на засіданні кафедри "____" ________ 20 __ року

Протокол № ___

Завідувач кафедри ОЕФ та технології ліків д.ф.н., доц.Семенів Д.В.