refik.in.ua 1

Методична вказівка до практичних занять з дисципліни:


Менеджмент та маркетинг у фармації” для студентів
ТЕМА: МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
АКТУАЛЬНІСТЬ: тема висвітлює споживчі властивості товару, у тому числі лікарських засобів, життєвий цикл товару, позиціонування товару, функції товарного знаку. Вивчає напрямки і фактори здійснення оптимальної товарної, асортиментної політики. Представлені етапи розроблення нового товару.
НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

ЗНАТИ:


1. Поняття конкурентоспроможності

2. Позиціонування товару

3. Споживчу цінність фармацевтичного товару

4. Прогнозування асортименту лікарських препаратів
ВМІТИ:

1. Розраховувати конкурентоспроможність лікарських препаратів, представлених на ринку

2. Складати схему позиціонування лікарських препаратів

3. Визначати вид життєвого циклу товару за графічним зображенням
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

Вивчити теоретичний матеріал до теми.

Характеристика товару, як одного з найважливіших елементів маркетингу.

Споживчі властивості товару.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:


    1. Позиціонування товару

    2. Завдання асортиментної політики

    3. Визначення маркетингової стратегії фірми.

    4. На які групи поділяються товари за матрицею БКГ

    5. Класифікація маркетингові стратегії залежно від ринкової ситуації і стану фірми

    6. Визначення товарної політики

    7. Реалізація товарної політики фірми

8. Особливості формування товарної політики фармацевтичних підприємств

9.Класифікація фармацевтичної продукції? На якому принципі базується АТХ-
класифікація лікарських засобів

10. Поняття продуктового асортименту фармацевтичного підприємства та його ха­рактеристики


11. Шляхи розширення асортименту лікарських засобів

12. Рівні новизни лікарських засобів? Відмінності між оригінальним лікарським засобом і препаратом-генериком

13. Сутність концепції нового лікарського засобу

14. Процес розроблення оригінального лікарсь­кого засобу і препарату-генерика

15. Визначити конкурентоспроможність лікарського засобу за диференційова­ним методом

16.Охарактеризуйте сутність, функції, вимоги до створення і юридичний захист товарних знаків

17. Різниця між марками виробників, марками дилерів і продуктово-знаковим франчайзингом

18. Різні стратегії використання товарних марок. Їх перева­ги і недоліки

19. Сутність бренду і брендингу

20. Види і функції упаковки. Проблеми пов'язані з її викорис­танням
САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА:

1. На підставі аналізу асортименту лікарських засобів аптеки охаракте­ризувати його ширину та глибину. Одержані результати оформити у табличній формі. Зробити висновок.

Продуктовий асортимент аптеки
Основні анатомічні групи лікарських засобів

Кількість позицій групи

Глибина продукто­вого асортименту, А = Ф / Тх100%


теоретично,

т


фактично, Ф
А - засоби, які впливають на травну систему і метаболізм

1156

432В - засоби, які впливають на систему крові і гемопоез

279

52С - засоби, які впливають на серцево-судинну систему

667

220D - засоби, які застосову­ються в дерматології

695

208
G - засоби, які впливають на сечостатеву систему і статеві гормони

235

95
Н - препарати гормонів для системного застосування (крім статевих гормонів)

90

23
J - протимікробні засоби для системного застосування

632

184
L - антинеопластичні і імуномодулюючі засоби

182

20
М - засоби, що впливають на опорно-руховий апарат

328

96
N - засоби, які діють на нервову систему

673


197
Р - антипротозойні препарати

47

19
R - засоби, які діють на респіраторну систему

516

282
S - засоби, які діють на органи відчуття

118

39
V - різні засоби

193

47
Всього:
2. Розставити у правильній послідовності етапи процесу розроблення нового лікарського засобу:

 1. Розробка програми досліджень.

 2. Дослідження препарату в ринкових умовах.

 3. Аналіз можливостей виробництва та збуту.

 4. Розробка лікарського засобу.

 5. Формування ідей.

 6. Розроблення стратегії маркетингу.
 7. Розгортання комерційного виробництва.


 8. Відбір ідей.

 9. Клінічні дослідження.

3. Життєвий цикл лікарського засобу можна продовжити за допомогою певних стратегій модифікації, до складу яких входить низка елементів. Вказати про­пущені елементи у поданій нижче схемі.

Елементи:

 1. Вихід на нові сегменти фармацевтичного ринку.

 2. Зміна каналів розподілу.

 3. Зміна рекламної політики.

 4. Зміна цінової політики.

 5. Модернізація, поліпшення дизайну упаковки.

 6. Нові лікарські форми.

 7. Переведення в групу безрецептурних лікарських засобів.

 8. Поліпшення сервісу.

 9. Пошук нових способів використання ліків.

 10. Розширення ринку.

4. Торік на регіональному фармацевтичному ринку постійно були присутні п’ять препаратів-аналогів для лікування виразки шлунку. Обсяг їх реалізації становив:

а) вітчизняні лікарські засоби:

препарат А - 130 тис. уп.;

препарат Б - 66 тис .уп

б) імпоргні лікарські засоби: :

препарат В - 113 тис. уп.;

препарат Г - 105 тис. уп.;

препарат Д - 94 тис. уп.

Розрахувати показники конкурентоспроможності вказаних препаратів, а також вітчизняних

та імпортних препаратів зокрема. Відповідь обгрунтувати.

5. Навести приклади стратегій використання різних товарних марок виробниками лікарських засобів та виробів медичного призначення. Проаналізувати переваги й недоліки кожної з них. Результати оформити у табличній формі.Назва стратегії

її зміст

Переваги


Недоліки


6. Спираючись на власний життєвий досвід , наведіть приклади різних стратегій використання товарних марок виробниками споживчих товарів. Проаналізуйте переваги і недоліки кожної стратегії.
7. В аптеку надійшов товар. Визначіть відповідність штрих-коду товару, що надійшов.

8. Вітчизняний виробник медичної апаратури та обладнання відчуває значний тиск із боку іноземних конкурентів. Щоб бути конкурентоспроможним підприємство змушене насамперед удосконалити власну товарну політику. Які заходи Ви зможете йому запропонувати щодо товарної політики та асортиментної політики.

ЛІТЕРАТУРА:

ОСНОВНА:

 1. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації., Ч. ІІ. Маркетинг у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів/ За ред. З.М Мнушко. – Харків: Основа; Укр. ФА, 1999. - C. 53-68.

 2. Менеджмент в вопросах и ответах. Учебное пособие для студентов фармацевтов. вузов/ За ред. З.Н. Мнушко. – Харьков, 2000. - C. 19-25.

 3. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Мороз Л.А. Фармацевтичний маркетинг: Навчальний посібник; Збірник вправ/ За ред. Л.А. Мороз. – Львів, Наутілус, 2000, - C. 91-117.

 4. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. – Вінниця , НОВА КНИГА, 2004. – C. 155-190.


ДОДАТКОВА:

 1. Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посібник./ За заг. ред.. В.В. Липчука. – Львів: Новий світ – 2000; Магнолія плюс.- 2003. – 289 c.
 2. Маркетинг: принципи і функції. Навч. посібник для вищих навч. закладів /За ред. О.М. Азарян. – Харків: Студцентр, 2002. – 320 c.Методичну вказівку підготували:
асистент Яцента О.М.

асистент Когут Г.М.


Обговорено і затверджено на засіданні кафедри "____" ________ 20___р.

Протокол № ___
Завідувач кафедри ОЕФ та технології ліків доц. Семенів Д.В.