refik.in.ua 1
Львівський державний університет внутрішніх справ

Навчально -методична література

Серія: Методичні матеріали. Випуск: 12.00.09-1Теоретичні проблеми Кримінального судочинства
(ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

дЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ
Спеціальність: 8.060101 «Правознавство»

Львів – 2012
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Суб’єкти кримінального процесу ( проблеми удосконалення їх правового статусу)

Питання для вивчення і розгляду:

Семінарське заняття (2 год)


 1. Поняття суб’єктів кримінального процесу.

 2. Суд, суддя, народні засідателі, присяжні, проблеми впровадження інституту присяжних в правосуддя України та шляхи їх подолання

 3. Прокурор, його повноваження на різних стадіях кримінального процесу.

 4. Єдність обвинувальної діяльності та процесуальна самостійність прокурора.

 5. Повна та часткова відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення. Дискусійні питання порушення прокурором справ про діяння, які зазвичай належать до категорії справ приватного та приватно-публічного обвинувачення.

 6. Відмова прокурора від підтримання пред’явленого ним цивільного позову.

.

Завдання для самостійної роботи:

Органи досудового слідства, Процесуальна самостійність слідчого, проблеми її реалізації на стадії досудового слідства.


Обставини, які виключають можливість участі в справі суддів, прокурора, слідчого і особи, яка провадить дізнання.

Особи, які мають у справі законний особистий інтерес, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений, їх права та обов’язки, проблеми набуття процесуального статусу вказаних суб’єктів кримінального процесу.

Урівноваження прав цивільного позивача та цивільного відповідача щодо ознайомлення з матеріалами справи.

Відшкодування завданої злочином шкоди за власною ініціативою суду та узгодженість такого становища з принципами змагальності та диспозитивності.

Теоретичні проблеми визначення процесуального статусу захисника в кримінальному процесі.

Теоретичні проблеми відмови від захисника, та шляхи їх вирішення.

Випадки обов’язкової участі захисника на досудовому розслідуванні і в суді

Обставини, що виключають у справі участь захисника.
Рекомендована література:


 1. Александров А. Оглашение показаний подсудимого // “Законность 2003- №12 – С.16-19

 2. Альберт С.А. Субъекты уголовного процесса. – Харьков: ХЮА, 1997. – 60с.

 3. Ахмадуллин А “ Кому защищать подозреваемого и обвеняемого // “Законность 2002- №3-. С.28-29

 4. Бекешко С.П., Матвиенко Е.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. – Минск: 1989. – 128с.

 5. Бояров В.І., Ільковець Я.Б., Грузинова Т.І. Ієрусалимов Ї.О., Лиховид С.М., Моргун В.І “Коментар до закону України ” Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 21.12.93р. // Законодавство України. Науково-практичний коментар 2002- №1.- С.76-130

 6. Брянцев В.Д. Судебная власть (правосудие): пути реформирования в Украине. - Х.: 1998. – 224с.

 7. Бугушев Г.И. Судья в уголовном процессе. - М.: 1984. – 124с.
 8. Быков В.” Право защитника собирать доказательства” Правовий научно-практичний журнал “Законность” №10 2003р. ст.11-13


 9. Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка проводить дізнання. – Харків: Торсинг, - 2001. – 220с.

 10. Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. – К.: КГУ, 1998.-262с.

 11. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. - К.: 2003. – 352с.

 12. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. – К.: 1997. – 192.

 13. Грошевой Ю.М. Профессиональное правосознание судьи и правосудие.К., 1986.

 14. Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. - М.: 1981. – 192с.

 15. Денежкин В.М. Подозреваемый в советском уголовном процессе. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1982. – 196с.

 16. Джига М.В., Баулін О.В., Лук’янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні. - К., 1999

 17. Джига М.В. Проблеми законності та доцільності при забезпеченні правового статусу обвинуваченого під час розслідування злочинів: дис. …к.ю.н.: 12.00.09. – 2002

 18. Епихин А. “Правовое регулирование мер безопасности участников процесса // Законность- 2003- №5.- С.45-49

 19. Жученко Д. “Вплив прокурора на порушення судами законних прав та інтересів учасників судового процесу // Вісник прокуратури – 2001- №2.- С.78-81

 20. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі. – К., 2002.

 21. Ігнатенко Ю. Окремі питання участі прокурора в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури – 2002- №1- С.70-76

 22. Казаренко М. Право свідка на імунітет та підстави його застосування // Право України. – 1998. - № 2. – сС.50-52.

 23. Ковальов В. Взаємодія слідчого з працівниками експертно-криміналістичної служби МВС України під час розкриття та розслідування злочинів // Правничий часопис Донецького університету 2003- №1- С.51-57

 24. Кокорев Л.Д. Подсудимый в советском уголовном процессе. – Воронеж: 1973.
 25. Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве.- Саратов, 1987.


 26. Кузнєцов В. Вдосконалення правового регулювання відносин між особою, яка проводить дізнання, та начальником органу дізнання // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - №8. – С. 74-77.

 27. Леви А.А. Потерпевший в уголовном процессе. – М.: РУДН, 2007. – 179с.

 28. Малютін І. Професійні захисники у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури – 2003-№10.- С..59-53

 29. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 30. Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу. К.: 2004.

 31. Нагорний Г., Сегай М., Ісакович Б. Експерт і спеціаліст: проблеми розмежування їх функцій ї шляхи її вирішення // Право України. – 1998. - №2. – С.52-57.

 32. Нескороджена Л.Л. Забезпечення процесуальних прав та законних інтересів позивача та відповідача у кримінальному судочинстві України: дис. …к.ю.н.: 12.00.09 - 2002

 33. Нор В. Свідок у кримінальному процесі України: коло осіб, предмет показань та свідоцький імунітет // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2001-№37 - .С.491-499

 34. Нор В. Удосконалення процесуального статусу потерпілого від злочину та системи гарантій захисту його прав і законних інтересів // Вісник Львівського університету. Серія юридична 2001- №36- С.524-533

 35. Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. -К., 1989.

 36. Озерський І.В. Організаційно-правові проблеми участі адвоката у кримінальному процесі // Економіка, фінанси, право 2003- №11- С.22-29

 37. Присяжнюк Т. Підсудний у кримінальному процесі. // Право України. – 1998. - №11. С.51-53.

 38. Радутная Н.В. Суд присяжних -М., 1991.

 39. Ревак В. “Залучення фахівців до участі в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури 2003- №8 – С.65-70
 40. Рогатюк В.І. Формування функції обвинувачення та її реалізація в кримінальному процесі: дис. …к.ю.н.: 12.00.09 – 2004


 41. Саркисянц Г.П. Защитник в уголовном процессе. – Ташкент: 1971. – 249с.

 42. Сенаторов М.В. Потерплий від злочину в кримінальному праві: Дис. …к.ю.н.: 12.00.08 – 2005

 43. Середа В. “Визначення правового статусу прокурора в суді першої інстанції // Вісник прокуратури 2001- №4-61-64

 44. Сизоненко А. “ Актуальні проблеми забезпечення безпеки свідків вбивств скоєних на замовлення // Економіка, фінанси, право – 2001- №3 – С.29-31

 45. Сизоненко А. Право свідка “ на мовчання “ та його межі // Економіка, фінанси, право 2001- №4 – С.31-33

 46. Тертишник В., Тертишник О. “Захист прав потерпілого в умовах змагального судочинства // Вісник прокуратури 2003- №3- С..50-56

 47. Черечукіна Л. Інститут понятих: гарантії додержання законності або процесуальний архаїзм // Право України. – 1999 р. - № 6. – С. 80-83.

 48. Шаповалов Л. Підстави визнання особи потерпілим // Право України. - 2000. - № 7. – С.39-42.

 49. Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. –Минск, 1970.

 50. Шумський П.В. Прокуратура України.- К., 1998.

 51. Юрчишин В.М. Проблеми державного та при ватного обвинувачення в судах України: дис. …к.ю.н.: 12.00.09. – 2004


Проблеми провадження слідчих дій

Питання для вивчення і розгляду:

Семінарське заняття (2 год)

 1. Поняття та види слідчих дій. Співвідношення слідчих і процесуальних дій слідчого.

 2. Допит підозрюваного. Процесуальні умови та порядок допиту. Присутність захисника при допиті. Протокол допиту підозрюваного. Допит обвинуваченого. Протокол допиту обвинуваченого.

 3. Допит свідка і потерпілого. Процесуальні умови та порядок його проведення. Протокол допиту.

 4. Очна ставка: поняття, підстава та мета проведення. Процесуальні умови та порядок проведення. Протокол очної ставки
 5. Пред’явлення для впізнання. Види, процесуальні умови та порядок проведення. Протокол пред’явлення для впізнання.


 6. Обшук та виїмка: поняття та мета проведення.

 7. Накладення арешту на кореспонденцію. Підстави. Порядок накладення арешту. Постанова суду про накладення арешту.

 8. Огляд і виїмка кореспонденції. Протокол огляду і виїмки або затримання кореспонденції. Скасування арешту кореспонденції.

 9. Зняття інформації з каналів зв’язку. Огляд: поняття і види. Підстави для проведення огляду. Процесуальні умови і порядок проведення огляду.

 10. Особливості проведення огляду житла чи іншого володіння особи. Особливості проведення огляду і ексгумації трупа.

 11. Освідування: поняття та мета проведення, процесуальні умови і порядок проведення. Відтворення обстановки і обставин події: поняття, мета проведення та умови допустимості. Протокол відтворення обстановки і обставин події. Перевірка показань на місці.

 12. Призначення і проведення експертизи. Підстави, процесуальні умови і порядок призначення експертизи. Права обвинуваченого при призначенні та проведенні експертизи. Одержання зразків для експертного дослідження

Рекомендована література:

 1. Аленин Ю.П. Процессуальные особенности производства следственных действий. – Одесса: Центр. укр. изд – во, 2002. – 264с.

 2. Берна В.Д., Нелевда Н.В. Проблема насилля при допроси // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.) – Одеса, 2009- С.340-345

 3. Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 – Барнаул, 2001

 4. Гаврилов А.К., Ефимичев С.П., Михайлов В.А., Туленков П.М. Следственные действия по советскому уголовно-процесуальному праву. - Волгоград, 1975.

 5. Генисаретская Е.Ю. Следственные действия, сущность, организация, тактика: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 - М., 2005
 6. Глазырин Ф.В. Психология отдельных следственных действий. - Волгоград, 1983


 7. Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. - Волгоград, 1981.

 8. Головецький М.О. Тактика узнавання і впізнання під час досудового слідства: дис. …к.ю.н.:12.00.09. – 2003

 9. Голубев Н.В. Организационно-правовые и тактические аспекты совершенствования следственной деятельности: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09- СПб, 2004

 10. Гончаренко В.И. Использование звукозаписи, фотографии и киносъемки в уголовном судопроизводстве. К., 1980.

 11. Горбачов О. Слідчі дії: термінологія, поняття, види // Вісник Академії правових наук України. - №2 (9). – Харків, 1997. – С.125-131.

 12. Довгополик О.П. Завдання невідкладних слідчих дій // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.) – Одеса, 2009- С.382-385

 13. Дражина И.В. Нравственные принципы следственной деятельности: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 – Минск, 1984

 14. Жеребко О.І. Правове регулювання судово-експертної діяльності // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.) – Одеса, 2009- С.397-403

 15. Закатов А.А., Ямпольский А.В. Обыск. - Волгоград, 1983.

 16. Захарченко А.Я. Правова природа одержання зразку для експертного дослідження // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.) – Одеса, 2009- С.411-413

 17. Иванов А.М. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 – Саратов, 1999- 196с.

 18. Исаенко В. Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними // Законность - 2003- №2.- С.20-27

 19. Каркач П., Суходубов В. Нагляд за дотриманням законності при проведенні обшуку та виїмки // Вісник прокуратури 2003- №2 – С.50-53

 20. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. - М.,1980. – 96с.


 21. Маслов А.Е. Следственная тайна как средство преодоления противодействию расследования: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 - Воронеж, 2001- 189с.

 22. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М.: Изд-во РУДН, 2000. – 296с.

 23. Моринів В. “Етичні засади освідування особи // Вісник прокуратури – 2003- №12- С71-77

 24. Олейняш Е.М. Законність та обґрунтованість постанови про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.) – Одеса, 2009- С.492-495

 25. Пешков М.А. Арест и обыск в уголовном процессе США: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 – М., 1998-186с.

 26. Писарев А.В. Производство следственных действий, ограничивающих право граждан на личную неприкосновенность: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 – Омск, 2002 -228с.

 27. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. –Минск: 1973. – 367с.

 28. Провадження оперативно-розшукових заходів і слідчих дій у місцях позбавлення волі: Монографія / [В.Л. Ортинський, О.Г. Колб, В.П. Козак та ін.]. За заг. ред.. Ординського В.Л., Колба О.Г.- Хмельницький: ХмЦНТЕІ, 2010 – 217с.

 29. Россов С.А. Актуальные вопросы теории и практики следственной работы в свете нового УПК РФ: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 - Иркутск, 2003-178с.

 30. Следственные действия. Процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности. – М.: 1994.

 31. Старушкевич А. “Організація огляду місця події // Вісник прокуратури – 2003- №12- С.77-88

 32. Торбин Ю.Г., Баранов Е.В. Освидетельствование подозреваемого на следствии.- К., 1981

 33. Турков К. Відтворення обстановки і обставин події // Вісник прокуратури – 2001- №5- С.42-46
 34. Тхакумачев Б.Ю. Тактико-организационные особенности участия специалиста при производстве следственных действий: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 – Нальчик, 2005


 35. Чорноус Ю.М. Слідчі дії: поняття, сутність, напрями удосконалення: дис. …к.ю.н.:12.00.09. – 2005

 36. Шананин М.Г. Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 – 2004-202с.

 37. Шейфер С.А. Следственные действия. - М., 1981


Кримінально-процесуальні джерела доказів та шляхи вдосконалення їх використання

Питання для вивчення і розгляду:

Семінарське заняття (2 год)

1.Поняття і види кримінально-процесуальних джерел доказів. Передумови можливості формування нових джерел доказів та доповнення об’єму передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

2.Показання свідка. (Поняття, предмет і значення показань свідка проблеми визначення меж показань повної категорії свідків. Особи, які не підлягають допиту як свідки. Перевірка й оцінка показань свідка. Проблеми дачі і перевірки свідоцьких показань працівників правоохоронних органів).

3. Показання потерпілого. (Поняття, предмет, значення показань потерпілого. Особливості перевірки й оцінки показань потерпілого).

4. Показання підозрюваного, обвинуваченого. (Поняття, предмет, значення їх показань. Види показань: повне, часткове визнання своєї вини, не визнання своєї вини, обмова, самообмова, алібі. Проблема їх перевірки, оцінки та шляхи подолання).

5. Висновок експерта. (Поняття і значення висновку експерта як джерела доказів в кримінальному процесі. Види експертиз: основна, додаткова, повторна, комплексна, комісійна. Особи, які не можуть бути експертами. Особливості оцінки висновку експерта).

6.Документи як джерела доказів. (Офіційні і неофіційні документи, первинні і похідні. Умови і порядок визнання документів речовими доказами)
Рекомендована література:
 1. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М.: 1991. – 208с.


 2. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. - М.: 1966. – 295с.

 3. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма,, 2005. - 528с.

 4. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. Науково-практичний посібник. - К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006.-272с.

 5. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. – Воронеж: 1978. – 304с.

 6. Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. - Свердловск: 1991. – 150с.

 7. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / Под ред. В.А. Власихина. – М.: Юристъ, 2000. – 272с.

 8. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание. - Ижевск: 1993. – 286с.

 9. Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 288с.

 10. Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. - Волгоград, 1988. – 66с.

 11. Капустинький В.А. Істина як важливий елемент розвитку судочинства // Вісник Верховного Суду України, 2004 - №11.

 12. Куценко О. Правила перевірки допустимості доказів у кримінальному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - №5

 13. Котюк І.І. Теорія судового пізнання. К.: Видав. – поліграф. Центр «Київ. Університет», 2006. – 435с.

 14. Лукайдес Л. Справедливое судебное разбирательство (комментарий к п.1 ст.6 европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод) // Российская юстиция. – 2004. - №2. – С.18

 15. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. Киев: 1984 (Гл. – 4)

 16. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів – Львів, 1978 (Гл. 2-3).

 17. Попелюшко В.О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі. – К., 2005
 18. Прилуцький П. Поняття і види істини в кримінальному судочинстві // Право України – 2003 - № 6


 19. Прилуцький П.В. Концепція проблеми істини у кримінальному процесі України. – Сміла: КВП «Тясмин», 2006. – 200 с.

 20. Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. – М.: 1997. – 118с.

 21. Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: Эссе. – Луганск: РИО ЛАВД, 2004

 22. Саркисян Л.Р. Сравнительно-правовой анализ использования электронных доказательств в гражданском и уголовном процессах // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.) – Одеса, 2009- С.530-534

 23. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968, Том 1 (Гл. 10,12).

 24. Судово-експертна діяльність. Довідник для суддів. – К.: Видав. дім «ІнЮре», 2001. – 344с.

 25. Селиванов Н.В. Вещественное доказательство. – М.: 1971. – 199с.

 26. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. – К., 2005 (Розд. 1).

 27. Сибилева Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. - Киев: 1990.

 28. Фаткуллин Ф.Н. Общее проблемы процессуального доказывания. – Казань: 1976. – 206с.

 29. Теория доказательств советском уголовном процессе. - М.: 1973 (Гл.3-4).

 30. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе. – Саратов: 1986. – 170с.

 31. Якимов О.Ю., Якимова С.С. Проблемы уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. Материалы ІІІ Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2008 г. – М., Проспект, 2008. – С.336
 32. Подпалый В.Л. Особенности использования криминалистических и специальных знаний при проведении судебных експертиз // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.) – Одеса, 2009- С.506-509


 33. Коржова Г.Н. Оценка и использование результатов независимой экспертизы в судопроизводстве Российской Федерации // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.) – Одеса, 2009- С.440-444

 34. Юрчишин В.Д. Деякі процесуальні та теоретичні аспекти об’єкта судової експертизи // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.) – Одеса, 2009- С.599-603

  _________________________________________________________________________________